Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 153
  • Hôm nay: 2814
  • Tháng hiện tại: 13935
  • Tổng lượt truy cập: 9136671

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO HỘI THI NĂM HỌC 2018-2019

Đăng lúc: Thứ hai - 29/10/2018 15:35 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc

 

  PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG MN LÂM THỦY                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                       

                  Số:    /KH-MNLT                         Lâm Thủy, ngày 8 tháng 10  năm 2018

           
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban chỉ đạo các Hội thi - Năm học 2018- 2019
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
Căn cứ vào quy định cuả Điều lệ trường Mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Mầm non được quy định tại Điều 16 của Điều lệ trường Mầm non;
  Thực hiện Công văn số căn cứ vào công văn số: 874/HD-GD&ĐT Lệ Thủy, ngày 13 tháng 9 năm 2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2018-2019;
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-MNLT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Trường mầm non Lâm Thủy về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019;
Xét đề nghị của Hội đồng sư phạm nhà trường;
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo các hội thi, năm học 2018-2019, gồm các ông (bà) có tên sau:
          1. Bà: Hoàng Thị Cúc         - Hiệu trưởng       - Trưởng ban
          2. Bà: Lê Thị Lộc               - P. Hiệu trưởng   - Phó Trưởng ban
          3. Bà: Nguyễn Thị Hiên     - P. Hiệu trưởng   - Phó Trưởng ban
          4. Bà: Hồ Thị Thi              -Tổ trưởng khối MG Bé, Nhà trẻ    - Ban viên
          5. Bà: Hồ Thị Thảo           - TTCM khối MG Lớn, nhở            - Ban viên
          6. Bà: Hoàng Thị Hoài      - TPCM Khối MG Lớn; Nhỡ - Ban viên.
          7. Bà: Nguyễn Thị Lệ Giang      - TPCM khối MG Bé; Nhà trẻ  - Ban viên.
          8. Võ Văn Bằng                       - TTTHC                               - Ban viên.
          Điều 2. Ban chỉ đạo căn cứ vào các kế hoạch hướng dẫn của trường Mầm non Lâm Thủy để chỉ đạo các hội thi trong nhà trường năm học 2018-2019 đúng quy trình và đạt kết quả cao. Thời gian tổ chức Hội thi sẽ có kế hoạch cụ thể phù hợp với từng hội thi trong trường và các cấp.
          Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.                                                                                             
                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);                                                                   (Đã ký)
- Lưu VT, CM;                                                                              
          - Đăng trang website.                                               Hoàng Thị Cúc 
                                                                                                                                                                
  PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN LÂM THỦY                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số:   /KH-MNLT                                Lâm Thủy, ngày 08 tháng 10 năm 2018                                                               
 
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÁC HỘI THI
 NĂM HỌC 2018-2019
          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
     * Tổng số GV: 16 Trong đó:
     - Khối MG lớn: 04 GV   Số trẻ: 42 Trẻ (Trong đó có 11 cháu học lớp ghép)
     - Khối MG nhỡ: 02 GV  Số trẻ: 40 Trẻ (Trong đó có 9 cháu học lớp ghép)
     - Khối MG bé: 06 GV Số trẻ: 66 Trẻ (Trong đó có 23 trẻ học lớp ghép)
     -  Khối NT: 04 GV - Số trẻ:  23 Trẻ
     * Nhân viên dinh dưỡng: 02 NV
     * Tổng số trẻ: 171 trẻ.
     * Tổng số lớp: 06 lớp MG + 02 nhóm trẻ + 03 bếp
- Số giáo viên giỏi các cấp qua hàng năm:   
+ GV giỏi cấp huyện: 04/16 tỷ lệ 25%
+ GV dạy dạy giỏi cấp trường: 10/16 tỷ lệ 6,25 %
1. Thuận lợi:
   - Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo phòng GD-ĐT Lệ Thủy. Sự phối hợp chặt chẽ của các bậc phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Đa số các phòng học, nhà bếp đều thoáng mát, rộng rãi, đồ dùng giáo cụ tương đối đầy đủ. Giáo viên các lớp đều có máy tính để phục vụ cho giảng dạy.
   - Đa số giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, giáo viên trẻ, nhiệt tình, chịu khó có năng lực và trách nhiệm cao. 100% giáo viên đã được tiếp cận chương trình mầm non, trong 5 năm qua thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn và thực hiện trên lớp. Có giáo viên đạt “GVDG” cấp huyện qua các năm học.
   - Có 12/16 giáo viên được vào biên chế tỷ lệ 75%, mức lương ổn định và khá cao, tạo điều kiện thuận lợi để họ yên tâm thực hiện tốt công tác.
   - Bản thân làm công tác phụ trách chuyên môn năng động, tâm huyết và đã có kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn.
        2.  Khó khăn
        - Năng lực thực tiễn so với trình độ chưa đồng đều, mức độ linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động cho trẻ còn hạn chế. Một số giáo khả năng xây dựng kế hoạch giáo dục còn hạn chế.   
        - Nồng cốt giáo viên dạy giỏi cấp huyện còn ít.(04/16 đ/c)
        - Việc xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ có thay đổi so với năm trước nên giáo viên vừa nghiên cứu, vừa tiến hành thực hiện nên còn gặp khó khăn về thời gian.
       II. NHỮNG CĂN CỨ THỰC HIỆN.
       Căn cứ Thông tư 49/2011/TT-BGD ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc Ban hành điều lệ Hội thi GVDG cấp học mầm non.
Thực hiện Công văn số 874/HD-GD&ĐT ngày 13/9/2018 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của cấp học Mầm non;
          Thực hiện Công văn số 880/HD-GD&ĐT ngày 13/9/2018 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy V/v Kế hoạch tổ chức hội thi GVDG cấp huyện Cấp học Mầm non - Năm học 2018-2019
          Thực hiện Công văn số 844/HD-GD&ĐT ngày 14/9/2018 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy V/v tổ chức liên hoan “Hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy” cấp Mầm non năm học 2018 - 2019
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-MNLT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Trường mầm non Lâm Thủy về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019;
       III. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
       1. Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các nhóm lớp
       a. Mục đích:
Thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.
Huy động sự hỗ trợ, tham gia của các tổ chức, đoàn thể, các bậc phụ huynh, đặc biệt phát huy tính tích cực, sáng tạo của các đơn vị trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong các đơn vị MN.
Qua hội thi, nhằm phát huy hiệu quả của các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các nhóm lớp”, trên cơ sở đó, nhân rộng các mô hình tốt trên địa bàn toàn huyện.
Cuộc thi là hình thức tuyên truyền thiết thực, có hiệu quả để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự phát triển của cấp học Mầm non.
        b. Yêu cầu: Đánh giá việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục phải bám sát các nội dung, tiêu chí xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm (có bảng tiêu chí kèm theo)
  Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục. Khuyến khích các đơn vị học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học tiết kiệm, hiệu quả; tránh hình thức, không gây áp lực cho cán bộ quản lý và giáo viên Mầm non.
2. Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”
       a. Mục đích:
       - Nhằm thực hiện tốt kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của  sở, phòng giáo dục và nhà trường. Góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.
       - Việc tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” ở trường nhằm nâng cao tay nghề và phẩm chất đạo đức cho giáo viên trong toàn trường góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.
       - Từ hội thi giúp hội đồng chuyên môn nhà trường rút kinh nghiệm trong chỉ đạo việc thực hiện các loại chương trình quy định của bộ, đặc biệt phương pháp dạy học lấy  trẻ làm  trung tâm, phát huy tính tích cực cho trẻ trong giáo dục mầm non hiện nay.
       - Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, thực hiện đúng tinh thần cuộc vận động “Hai không” đánh giá khách quan chính xác, trung thực đúng năng lực và tài năng sư phạm của giáo viên tham gia hội thi.
       - Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh và xã hội về tầm quan trọng của việc chăm sóc, giáo dục trẻ, từ đó để tăng cường sự phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
       b.Yêu cầu:
       Hội thi phải tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường. Phải tổ chức chặt chẽ nghêm túc, đánh giá khách quan GVDG cấp trường, chính xác để chọn giáo viên đạt GVDG cấp huyện.
        Yêu cầu tất cả các giáo viên trong toàn trường nhận thức đúng đắn ý nghĩa của hoạt động quan trọng này; tham gia đầy đủ, có chất lượng hội thi GVDG cấp trường, cấp huyện.
          3. Liên hoan “Hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy” cấp Mầm non năm học 2018 - 2019.
       a. Mục đích:
- Đây là một hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2018).
- Tạo không khí vui tươi sôi nổi thực hiện phong trào văn hóa văn nghệ trong các trường học, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần nâng cao chất lượng dạy học chuyên đề Âm nhạc và chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.
- Hưởng ứng phong trào văn hóa văn nghệ chào mừng Hò khoan Lệ Thủy trở thành di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2017; góp phần đưa Hò khoan Lệ Thủy vào trường học nhằm duy trì và bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương xứ Lệ.
       b.Yêu cầu:
- Phát động trong toàn thể CB-GV-NV phong trào hát Hò khoan Lệ Thủy, khuyến khích các đơn vị tổ chức thi hát Hò khoan Lệ Thủy cấp trường để thực hiện tốt công tác đưa Hò khoan Lệ Thủy vào trường học.
- 100%  GV, học sinh khối MG Lớn, nhỡ  tham gia liên hoan “Hát dân ca -Hò khoan Lệ Thủy”.
- Chọn tiết mục biểu diễn đúng chủ đề, thể loại, mang giá trị nghệ thuật cao, tránh các trường hợp tham gia đối phó, đơn điệu thiếu sự đầu tư tập luyện.
- Chú trọng các làn điệu dân ca đặc trưng quê hương Lệ Thủy, các tiết mục tự biên, lêi míi....
IV. NỘI DUNG:
       1. Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong các lớp
       a. Chỉ tiêu:
       - Hội thi: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường Mầm non” cấp trường, 8/8 nhóm, lớp đạt cấp trường,
b. Đối tượng: Toàn thể giáo viên trong nhà trường, 8/8 lớp.
c. Cách thức thực hiện:
* Đánh giá cấp trường: (Nhà trường có kế hoạch riêng và có bảng tiêu chí đính kèm)
* Đánh giá mỗi giáo viên: Thang điểm 100, trong đó:
          + Xuất sắc: từ 90 đến 100 điểm.
          + Đạt khá: từ 70 đến dưới 90 điểm.
          + Đạt yêu cầu: từ 50 đến dưới 70 điểm.
          + Chưa đạt yêu cầu: Dưới 50 điểm
d. Biên pháp thực hiện:
- Nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” theo năm, tháng và tuần.
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhân rộng toàn trường
- Triển khai nội dung thực hiện kế hoạch hội thi cho giáo viên theo kế hoạch 1 lần/ tháng.
- Bồi dưỡng chuyên môn chuyên đề cho đội ngũ giáo viên, xây dựng tiết dạy mẫu, tổ chức sinh hoạch chuyên môn hàng tuần.
- Tổ chức các hoạt động thường xuyên, các hoạt động ngoại khóa phù hợp với độ tuổi và cảm nhận, hứng thú của trẻ.
- Xây dựng môi trường hoạt động phù hợp.
- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề.
- Khuyến kích tạo điều kiện cho GV học bồi dưỡng chuyên môn.
- Tổ chức cho GV tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị trong và ngoài huyện thực hiện tốt chuyên đề.
- Tăng cường công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư thêm thiết bị phụ vụ cho việc thực hiện chuyên đề.
2. Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường, cấp huyện.
a. Chỉ tiêu:
- Hội thi: “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường đạt 75-87% giáo viên DG cấp trường,     - Hội thi: “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện có 3 đ/c tham gia phấn đấu đạt giải cao và đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện
b. Đối tượng:
- Cấp trường: Toàn thể giáo viên trong nhà trường đã dăng ký tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học: 2018- 2019.
Số lượng dự thi: Không giới hạn.
- Cấp huyện: chọn 3 đ/c đạt giải nhất, nhì, ba ( xếp thứ tự từ cao xuống)
c. Cách thức thực hiện: Tham gia 2 phần thi (Lý thuyết và thực hành)
  * Bài thi lý thuyết:
           Thực hiện theo Khoản 1, Điều 6 - Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Bao gồm:
       - Những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của Ngành;
       - Điều lệ trường mầm non ban hành tại văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT;
- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
- Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;
- Thông tư số 13/ TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;
- Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ GD&ĐT về Quy chế công nhận trường MN đạt Chuẩn Quốc gia;
- Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt Chuẩn phổ cập GD- XMC;
- Nội dung thực hiện chuyên đề GDPTTC;
- Chương trình giáo dục mầm non theo thông tư 28 – Tiêu chí đánh giá Dạy học lấy trẻ làm trung tâm.
 * Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục:
 - Mỗi giáo viên thực hành 01 hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), thực hành 01 hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo). Ban tổ chức hội thi xác định bằng hình thức bốc thăm.  
Nội dung thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non từ tháng 3 về sau.
* Hình thức thi:
- Bài thi lý thuyết: Là bài thi viết tự luận, trắc nghiệm, hoặc kết hợp cả hai hình thức. Thời gian thi trong 90 phút.
- Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục: Được tổ chức tại 04 lớp học của 4 khối. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó.
d. Biên pháp thực hiện:
- Nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo hội thi “ Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện” ngay từ đầu năm học.
- Giáo viên học lý thuyết và trao đổi những gì còn vướng mắc với ban chỉ đạo hội thi, nhằm có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Tổ chức cho GV dự giờ, học tập kinh nghiệm ở các đơn vị trong và ngoài huyện, tham gia hội thi đạt kết quả cao.
        3. Liên hoan “Hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy” cấp Mầm non năm học 2018 - 2019.
 a. Chỉ tiêu: Phấn đấu đạt giải.
 b. Đối tượng: CB-GV-NV và trẻ mẫu giáo ở tất cả các nhóm lớp. Trong đó số lượng CB-GV-NV ít hơn số lượng trẻ. Số lượng diễn viên biểu diễn trên sân khấu: Không quá 20 người.
c. Cách thức thực hiện:
- Đơn vị lựa chọn  thể loại: Hò khoan
- Tiết mục dự thi thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông.
- Trang trí sân khấu thêm (nếu có) trong phần biểu diễn dự thi của mỗi đoàn không được che khuất tiêu đề và lôgô chính trên sân khấu.
+ Đơn vị tự chủ động phần nhạc đệm, không được ghi sẵn phần lời hát (kể cả hát bè, hát phụ họa). Người ngoài sân khấu không được hát thay thí sinh đang biểu diễn chính thức;
d. Biên pháp thực hiện:
- Nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo hội thi "Hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy” cấp huyện” ngay từ đầu năm học.
- Sáng tác bài, biên đạo múa.
- Thành lập ban chỉ đạo, đội văn nghệ luyện tập đạt kết quả tốt.
V. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN:
TT Thời gian          Nội dung Đối tượng tham gia Người phụ trách
1 Tháng 9 - Xây dựng kế hoạch các hội thi trong năm.  
 
 
- PHT nhà trường
2 Tháng 10 Tổ chức hội thi  ”Em hát dân ca hò khoan Lệ Thủy” cấp trường
- Tập luyện chương trình văn nghệ chuẩn bị hội thi em hát dân ca.
- GV, học sinh các lớp mẫu giáo đều đăng kí dự thi cấp trường.  
- CB-GV-NV và trẻ mẫu giáo ở các nhóm lớp MG lớn.
BGH nhà trường
 
 
 
BGH nhà trường
 
3 Tháng 11 Tham gia hội thi: Liên hoan “Hát dân ca - Hò khoan Lệ Thủy” cấp Mầm non năm học 2018 - 2019. - CB-GV-NV và trẻ mẫu giáo. Trong đó số lượng CB-GV-NV ít hơn số lượng trẻ. Không quá 20 người. BGH nhà trường, ban chỉ đạo, đội văn nghệ.
 
4 Tháng 12 Họp rút kinh nghiệm sau cuộc thi em hát dân ca – Hò khoan lệ thủy" cấp huyện.
- Chỉ đạo GV ôn luyện kiến thức chuẩn bị tham gia hôi thi "GV dạy giỏi" cấp trường
- BGH + toàn thể NV và GV
 
 
 
- Toàn thể giáo viên trong nhà trường.
 
BGH nhà trường
 
 
 
 
BGH nhà trường
5 Tháng 02 - Hội thi: “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường.
- Chỉ đạo GV ôn luyện kiến thức chuẩn bị tham gia hôi thi "GV dạy giỏi" cấp huyện.
Toàn thể giáo viên trong nhà trường.
 
 
- Các GV tham gia hội thi
BGH nhà trường
 
 
 
BGH nhà trường
6 Tháng 3 - Tham gia hội thi: “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện. - Lựa chọn 2-3 đ/c tham gia  cấp trường đạt giải cao (Nhất, nhì, ba tham gia cấp huyện). BGH nhà trường
7 Tháng 4 - Họp rút kinh nghiệm sau hội thi "Giáo viên dạy giỏi" Cấp huyện. - BGH + toàn thể NV và GV BGH nhà trường
       Trên đây là kế hoạch tổng quát các hội thi của nhà trường trong năm học 2018-2019.
 
Nơi nhận:                          HIỆU TRƯỞNG                           NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Tổ CM,GV (t/h);                                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG
- Lưu VT;                                 (Đã ký)                                                               (Đã ký)
- Đăng trang website.
                                          Hoàng Thị Cúc                                                Lê Thị Lộc        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website