Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 37
  • Hôm nay: 1065
  • Tháng hiện tại: 28811
  • Tổng lượt truy cập: 9587387

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2018-2019

Đăng lúc: Thứ hai - 01/10/2018 16:51 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LỆ THUỶ
TRƯỜNG MN LÂM THỦY
-------------
Số: 42 /QĐ- TMNLT
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------
Lâm Thủy, ngày 19  tháng 09 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN L¢M THñY
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy”; Thông tư 66/2014 /TT-CA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2014 ngày 31/7/2014 của Chính phủ;
          Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của trường MN Lâm Thủy
          Theo đề nghị của  bộ phận hành chính - Tổng hợp.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập lực lượng PCCC: TRƯỜNG MN LÂM THỦY
Gồm có: 18 người (Có danh sách kèm theo)
Điều 2: Đội  PCCC &CNCH có nhiệm vụ:
          1. Đề xuất việc ban hành các nội quy, quy định an toàn PCCC.
          2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng các phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.
          3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
          4. Tổ chức huấn luyện  bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng cháy và chữa cháy.
          5. Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.
Điều 3: Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Hoàng Thị Cúc
 
 
 
                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------
DANH SÁCH
ĐỘI PCCC VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
Kèm theo Quyết định số: 42 /QĐ- TMNLT, ngày 19 tháng 09 năm 2018
TT           Họ và tên   Chức vụ   Chức danh       Điện thoại Ghi chú
1 Hoàng Thị Cúc Hiệu trưởng Trưởng ban DĐ:0919580081  
2 Nguyễn Thị Hiên P.Hiệu trưởng P. Trưởng ban DĐ : 0918044281  
3 NguyễnThị  Huyền NVVP Thư ký DĐ:01244948868  
4 Lê Thị Lộc P.Hiệu trưởng Ban viên D§:01292728649  
5 Hoàng Thị Nương GV MG Ban viên DĐ:01276241713  
6 Hồ Thị Thảo GV MG Ban viên DĐ:01292728174  
7 Nguyễn Thị Hồng Chính GVMG Ban viên D§:0915713357  
8 Hoàng Thị Xay ĐDCMHS Ban viên DĐ:0916028117  
9 Hồ Thị Nhung ĐDCMHS Bạch Đàn Ban viên DĐ:01637443745  
10 Hồ Thị Hà ĐDCMHS Chút Mút Ban viên DĐ:0944071031  
11 Võ Văn Bằng Kế toán Ban viên DĐ: 0919441129  
12 Nguyễn Thị Lệ Giang GVMG Ban viên DĐ:0888365768  
13 Lê Thị Hường GVMG Ban viên D§: 0946712135  
14 Hồ Thị Phương GVMG Ban viên D§:01276242311  
15 Trần Thị Lưu GVMG Ban viên D§:0913651091  
16 Đoàn Thị Thu Hoài GVMG Ban viên D§:0919865357  
17 Hoàng Thị Hoài GVMG Ban viên D§:01276500212  
18 Hồ Thị Thi GVMG Ban viên D§:0911366264  
 (Danh sách  này gồm có 18 ng­ười)
 
   
 
PHÒNG GD- ĐT LỆ THUỶ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THUỶ                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
    Số: 43 /KH-MN                                         Lâm  Thuỷ, ngày 19 tháng 9  năm 2018
 
 KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
NĂM HỌC: 2018 - 2019
 
Căn cứ nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống cháy nổ.
 Căn cứ vào Thông tư 04/2004/TT-BCA về hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/05/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống cháy nổ.
Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế về công tác phòng chống thiên tai của trường Mầm non Lâm Thủy.
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.
1. Đội ngũ:
- Số lượng: Cán bộ, giáo viên và nhân viên: 24đ/c
         Trong đó:                    CBQL:   03 đ/c.
                                              GV:       16 đ/c.
                                               NV:       05 đ/c.
2. Cơ sở vật chất:
- Có 01 văn phòng, 03 phòng bếp, 01 phòng HT, 10 phòng học.
3. Học sinh:
Gồm có: 177 cháu học ở các lớp NT - MG.
* Nhận xét chung về đặc điểm tình hình.
+ Về thuận lợi:
- Lực lượng cán bộ giáo viên có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ.
- Ban  giám hiệu nhà trường đã chú trọng chỉ đạo đội ngủ phòng chống cháy nổ chuẩn bị mọi điều kiện để phòng cháy như mua 03 bình chữa cháy, các nội quy quy chế về PCCC.
- Ban chỉ đạo PCCC của xã và hội cha mẹ học sinh, lực lượng bảo vệ các khu vực có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhà trường.
+ Về khó khăn:
- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc phòng cháy chữa cháy còn thiếu thốn, kinh phí còn hạn hẹp.
- Đặc trưng của nhà trường đa số là nữ (chỉ có 1 nam) nên ảnh hưởng nhiều đến việc phòng cháy chữa cháy vào ban đêm.
B. KẾ HỌACH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.
- Để đáp ứng với yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản của nhà trường, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường có hiệu quả ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường hội ý thống nhất ra Quyết định thành lập Ban phòng cháy chữa cháy của nhà trường (có danh sách kèm theo)
1. Nhiệm vụ của Ban  phòng cháy, chữa cháy :
 Thường xuyên có ý thức cảnh giác với mọi hoàn cảnh, có ý thức phòng ngừa .
- Đồng chí trưởng ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phòng ngừa cảnh giác, có kế hoạch cụ thể cho toàn đội chủ động thực hiện công tác PCCC qua từng tuần, từng tháng.
2. Về công tác kiểm tra:
-  Kiểm tra tình hình phòng cháy, chữa cháy thường xuyên qua hàng tháng. Tăng cường kiểm tra đột xuất.
-  Kiểm tra đường dây điện và môi trường xung quanh của tất cả các phòng học, toàn hệ thống nhà trường.
-  Kiểm tra việc đun nấu của nhà bếp, các thiết bị đồ dùng bằng điện, các đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCC…
3. Công tác chuẩn bị:
-  Các bể chứa nước của nhà trường luôn được bơm đầy, chuẩn bị các cây sào dài có găm câu liêm, cát, xẻng, chuẩn bị các loại chăn khi có cháy đem ra nhúng nước để chữa cháy và bình chữa cháy.
-  Ban phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ đề ra các phương án khi có cháy phân công cụ thể cho mỗi thành viên với những nhiệm vụ cụ thể theo sơ đồ .
-  Nhà trường có nhiệm vụ tạo mọi điều kiện và phương tiện cần thiết cho đội phòng cháy chữa cháy một cách đầy đủ, hợp lý, an toàn.
-  Hàng tháng đều tổ chức họp và đánh giá đánh giá công tác phòng cháy
chữa cháy đồng thời tổ chức kiểm tra các loại dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Tổ
chức cho chị em tập duyệt  thao tác chữa cháy trên các dụng cụ chữa cháy.
-  Công tác phòng cháy chữa cháy của nhà trường được thiết lập và phải thường xuyên củng cố nghiêm túc, nhằm đáp ứng với yêu cầu phòng cháy chữa cháy trong trường học 
   Trên đây là kế hoạch phòng cháy chữa cháy trong năm học 2018 - 2019 của trường MN Lâm Thủy, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện nghiêm túc.
 
Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Như trên (t/h);                                                                                 
- UBND xã (BC)                                                                                 
- Lưu vp.                                                           
                                                                                             Hoàng Thị Cúc                                                                                                              
 
 

 
NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của con người và trật tự an ninh trong Nhà trường, căn cứ vào tình hình thực tế của Trường MN Lâm Thủy, nay Nhà trường ban hành nội quy phong cháy và chữa cháy.
1. Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là nghĩa vụ của toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên và học sinh. Mọi người đều phải tham gia tích cực công tác PCCC.
2. Nghiêm cấm khách, Cán bộ, GV, NV và học sinh  tự ý câu mắc, thay đổi sửa chữa thiết bị an toàn, thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn điện. Không để chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện, đường dây dẫn điện.
3. Nghiêm cấm khách, Cán bộ, GV, NV và học sinh sử dụng bếp điện, bàn ủi, hút thuốc ở nơi biển báo cấm lửa trong và ngoài giờ làm việc.
4. Phương tiện chữa cháy phải để đúng vị trí đã quy định, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy đưa vào sử dụng khi cần thiết. Không sử dụng phương tiện PCCC vào việc khác.
5. Cán bộ, Giáo viên, NV và học sinh phải có trách nhiệm bảo quản phương tiện PCCC, phải tham gia học PCCC và tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia PCCC.
6. Nghiêm cấm khách, cán bộ, CNV, giáo viên và học sinh mang chất dễ cháy và chất nổ vào trường.
7. Bất cứ người nào khi phát hiện ra chất cháy phải báo cáo cho Nhà trường, Chính quyền địa phương hay trực tiếp thông tin cho Phòng Cảnh sát PCCC ( điện thoại 114).
8. Các thành viên trong nhà trường tăng cường kiểm tra, nhắc nhở học sinh trong nhà trường và mọi người chấp hành nội quy PCCC trong và ngoài giờ làm việc.
                                                                        Lâm Thủy, ngày   tháng   năm 2018
                                                                      T/M BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                     Hoàng Thị Cúc
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website