Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 1848
  • Tháng hiện tại: 29594
  • Tổng lượt truy cập: 9588170

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA

Đăng lúc: Thứ ba - 06/11/2018 08:13 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
     PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
     TRƯỜNG MN LÂM  THỦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 30 /QĐ-HT                                                   Lâm Thủy, ngày 23  tháng 09  năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành kế hoạch thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua
 Năm học 2018- 2019
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON  LÂM THỦY
          Căn cứ Chỉ thị số 33/2006 TTg của Thủ Tướng Chính phủ về "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung lớn: "Nói không với tiêu cực trong CSGD Mầm non và bệnh thành tích trong giáo dục" với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp, gắn với cuộc vận động;
          Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";
         Căn cứ số 874/HD-GD&ĐT ngày 13 tháng 9/2018 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 giáo dục MN Lệ Thủy;
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 Trường Mầm non Lâm Thủy;
Theo đề nghị của Hội đồng sư phạm và Công đoàn trường MN Lâm Thủy,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua năm học 2018-2019.
Điều 2. Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao.
Điều 3. Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Các cháu và phụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     
                                                 
  Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3 (t/h)
- Phòng GD&ĐT (B/C);
- Lưu VP.                                                                                             
                                                                                                 Hoàng Thị Cúc
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
      Số:   / KH-MNLT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
             Lâm Thủy, ngày 23 tháng 9 năm 2018
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG
VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019
 
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :
Căn cứ vào Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung của Bộ Giáo dục & Đào tạo "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục; không vi phạm đạo đức nhà giáo; không để học sinh ngồi nhầm lớp.
          Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đưa các nội dung của cuộc vận động “ Mỗi thây,cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
Căn cứ số 874/HD-GD&ĐT ngày 13 tháng 9/2018 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 giáo dục MN Lệ Thủy; Căn cứ vào thực trạng trường Mầm non Lâm Thủy;
Căn cứ vào kết quả thực hiện các cuộc vận động của năm học trước. BGH nhà trường xây dựng kế hoạch các cuộc vận động năm học 2018 - 2019 như sau:
II. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Đưa các cuộc vận động và phong trào đi vào chiều sâu có hiệu quả.
Mọi cán bộ giáo viên nhân viên đều phải tự giác thực hiện đăng ký việc làm cụ thể trong các cuộc vận động và phong trào với những nội dung thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và ý thức trách nhiệm của người giáo viên.    
 Làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong ngành giáo dục nhận thức sâu sắc được những nội dung cơ bản và ý nghĩa về việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nói không tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục; tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi thầy, cô giáo; phong cách của nhà giáo,… trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức ngành giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục, đáp ứng tốt việc đào tạo nên những thế hệ con người mới có đủ phẩm chất, trí tuệ, năng động, sáng tạo, để xây dựng đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” một cách thiết thực, hiệu quả, hạn chế tính hình thức, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành mà trọng tâm là cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Kết quả các giải pháp triển khai phải được lượng hóa cụ thể. Từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong nhà trường, góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ trong ngành.
           Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Từng bước phát hiện, xử lý triệt để các biểu hiện tiêu cực trong việc giảng dạy, thi cử, đánh giá học sinh, các hành vi phạm đạo đức nhà giáo.
Xây dựng trường học có đội ngũ nhà giáo chuẩn mực về đạo đức, vững vàng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, chuyên tâm với nghề và sáng tạo trong lao động.
2. Yêu cầu
 Phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động "Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", "Hai không" trong giáo dục và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"  thời gian qua, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện trong thời gian tới.
Chú trong nâng cao nhận thức với ý thức tự giác rèn luyện của mỗi cán bộ, giáo viên, viên chức toàn đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ , giáo viên nhất là cán bộ chủ chốt, cốn cán của các bộ phận, đòan thể; đồng thời nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.
Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, các phong trào đang triển khai với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị một cách hài hòa, có hiệu quả. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên  của mỗi cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường.
Cụ thể hóa nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” cho phù hợp để thực hiện trong năm học 2018 - 2019. Qua đó, CB, GV có ý thức và giải pháp để thường xuyên cải tiến, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy và giáo dục của mình, có giải pháp nâng cao chất lượng, chủ động tiếp cận chủ trương, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình triển khai đổi mới một cách hiệu quả.
III. NỘI DUNG
Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc vận động và phong trào học tập trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường bằng những nội dung cụ thể gắn liền với các chỉ tiêu hoạt động của việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
1.Các cuộc vận động:
1.1. Thực hiện Chỉ thị 05: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
a) Chỉ tiêu.
-  100% cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường  nghiêm túc
thực hiện việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh trong trường MN Lâm Thủy nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Bác Hồ, qua đó tự ý thức đ­ược bản thân phải tự giác học tập, rèn luyện, tự nguyện làm theo tấm g­ương đạo đức của Bác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau xây dựng nề nếp, lối sống ở đơn vị.
b) Giải pháp thực hiện.
 - Nhà trư­ờng  xây dựng chư­ơng trình hành động, phối hợp với cấp uỷ và các đơn vị liên quan để chỉ đạo.
- Nhà tr­ường tiếp tục tổ chức dạy học Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho học sinh đ­ược lồng ghép vào các chủ đề chủ điểm, lễ hội, các hoạt động thời điểm trong ngày để giáo dục trẻ.
- Học tập tư tưởng của Bác qua các buổi học tập nghị quyết, nghe thời sự, tổ chức chuyên đề… Có những hoạt động thiết thực kỉ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2018) như: Thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt động của Bác, thi kể chuyện về Bác Hồ qua các mẩu chuyện trong sách...Tổ chức BD cho đội ngũ về chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
phải đ­ược gắn liền với nội dung đổi mới ph­ương pháp dạy học, với các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường.
- Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn theo dõi biểu dương kịp thời những gương điển hình những công việc cụ thể của CBGV, CNV trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
1.2. Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
a) Chỉ tiêu.
+ 100% CBGV,NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
+ 100% CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành, của nhà trường, có ý thức đạo đức nghề nghiệp, lối sống phong cách mô phạm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.
100% Cán bộ,  giáo viên, nhân viên không vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
b/ Giải pháp thực hiện
- Công đoàn phối hợp với chính quyền các cấp củng cố Ban chỉ đạo cuộc vận động, tiếp tục tuyên truyền cho các bậc phụ huynh nhằm tôn vinh nghề dạy học để cuộc vận động đi vào thực tiễn đời sống.  
-  Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt tư tưởng qua các buổi tọa đàm, ngoại khóa ... để mỗi CB,GV thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo, tự nguyện ký cam kết và thực hiện nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo. Xây dựng chương trình học tập bồi dưỡng có hiệu quả, phấn đấu trở thành “Nhà giáo trong sáng mẫu mực”.
- Kiên quyết lên án và bài trừ những biểu hiện hành vi thô bạo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của trẻ, vi phạm đạo đức nhà giáo. Xử lý nghiêm khắc những biểu hiện sai phạm theo đúng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng việc việc thực hiện tốt các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn liền với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”.
- Tổ chức nhiều hình thức như:  nói chuyện chuyên đề về tấm gương các nhà giáo lớn của dân tộc, các nhà giáo anh hùng; tổ chức hội thảo; tổ chức thi viết về những gương nhà giáo điển hình; tọa đàm xây dựng tiêu chí cụ thể để mỗi cán bộ giáo viên tự liên hệ, phê bình, kiểm điểm cá nhân việc thực hiện các nội dung cuộc vận động để từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của mình phù hợp với yêu cầu đặt ra..
- Đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, viết sáng kiến kinh nghiệm. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Tiếp tục động viên CBGV học bồi dưỡng nâng chuẩn. Toàn trường phấn đấu cuối năm học CBGV đạt trình độ trên chuẩn 95% trở lên.
1.3. Cuộc vận động “Hai không”
a) Chỉ tiêu.
+ 100% CBGV và học sinh toàn ngành nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Hai không” do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động.
          + Nghiêm túc thực hiện các văn bản về đánh giá, xếp loại học sinh. Không để học sinh ngồi nhầm lớp.
b) Giải pháp thực hiện.
* Đối với BGH nhà trường:
Tiếp tục tổ chức quán triệt các văn bản liên quan đến cuộc vận động đến toàn thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong nhà trường. Tổ chức cho toàn thể giáo viên trong trường học tập nội dung đạo đức Hồ Chí Minh.
Nhà trường cần thực hiện tốt phương châm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT là: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy học. Giáo viên thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn và tự học, tự rèn nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động vui chơi, tạo cơ hội cho trẻ được chủ động tham gia các hoạt động trói nghiệm khám phá.
Thành lập tổ kiểm tra nội bộ trường học, ban khảo sát đánh giá trẻ chéo lớp, đúng thực chất, nghiêm túc. Kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi tiêu cực trong việc đánh giá trẻ và gian lận trong tổ chức các hội thi của nhà trường.
 Tiếp tục tham mưu để đầu tư có hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác CSNDGD trẻ, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá giáo viên, lấy chất lượng trẻ để đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cô giáo.
 Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phối hợp với công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc thực hiện cuộc vận động. Công đoàn phối hợp tốt với chuyên môn duy trì phong trào giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh học yếu kém.
Tổ chức cho giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua tùy theo khả năng, năng lực của bản thân.
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho GV, tổ chức các hội thi tại trường, lựa chọn bồi dưỡng GV giỏi làm nòng cốt trong phong trào hoạt động của nhà trường..
Sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp với trình độ năng lực.
Có hình thức kỷ luật thích đáng với những GV vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
* Đối với giáo viên:
 Tham gia học tập các văn bản chuyên môn, tiếp thu đầy đủ nội dung cuộc vận động do trường triển khai.
 Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt trẻ hằng ngày theo yêu cầu của từng độ tuổi, không cắt xén chương trình. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Thái độ phải tôn trọng đối xử công bằng với trẻ, yêu thương trẻ, niềm nở đón trẻ vào lớp, trả trẻ tận tay phụ huynh.
 Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh. Tích cực vận động, phối hợp với phụ huynh trong việc sưu tầm các phế liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
 Chủ động dự giờ đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho bản thân, tham gia đầy đủ các tiết thao giảng do nhà trường tổ chức.
 Đăng ký danh hiệu thi đua phù hợp với năng lực, xây dựng các tiêu chí thi đua cho bản thân. Tham gia góp ý với nhà trường về xây dựng  nhiệm vụ năm học.
 Tham gia đầy đủ các hội thi do trường, ngành, địa phương tổ chức, thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng, tự rèn luyện để nâng cao tay nghề. Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do công đoàn và trường phát động.
 Thẳng thắn, trung thực trong phê bình và tự phê bình, mạnh dạn  trao đổi góp ý với lãnh đạo nhà trường về công tác quản lý chỉ đạo. Thực hành tiết kiệm trong quá trình sử dụng điện, nước, có ý thức bảo vệ tài sản chung của nhà trường cũng như tài sản cá nhân trẻ. Tích cực chống những biểu hiện tiêu cực đạo đức nhà giáo.
 Có lối sống lành mạnh, giản dị, trang phục phù hợp với công việc được giao, ngôn ngữ giao tiếp phải đúng mực, tôn trọng cấp trên, nhường nhịn cấp dưới, hòa nhã với chị em đồng nghiệp, phụ huynh. Tuyệt đối không có những biểu hiện tiêu cực trong lối sống, vi phạm đạo đức nhà giáo, không xâm phạm đến thân thể trẻ. Thực hiện đúng văn hóa nơi công sở.
* Đối với phụ huynh:
 Thực hiện nghiêm túc các quy định dành cho phụ huynh, đưa trẻ đến lớp đúng thời gian qui định, trao trẻ tận tay cô giáo.
 Chủ động trao đổi với gv về tình trạng sức khỏe,  đặc điểm cá nhân trẻ.
 Tích cực phối hợp với cô giáo trong công tác CSND giáo dục trẻ.
 Tham gia các hoạt động  do nhà trường và hội phụ huynh phát động.
 Thực hiện nghĩa vụ của phụ huynh khi  đưa trẻ đến trường. Đóng tiền ăn hàng tháng đầy đủ theo qui định.
 Phản ánh trung thực với nhà trường về thái độ, trách nhiệm của giáo viên ở lớp, có đề xuất, kiến nghị kịp thời với nhà trường .
           Tham gia kiểm tra các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, chế độ ăn của trẻ hằng ngày.
2. Về các phong trào:
2.1.Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”
a). Chỉ tiêu:
- 100% GV và HS Thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.  Đảm bảo nhà trường "Xanh - sạch - đẹp - thân thiện".
          b). Biện pháp:
* Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn.
         Đảm bảo trường lớp an toàn-xanh-sạch-đẹp; trường có đủ lớp học và phòng chức năng với đủ tiện nghi và đồ dùng dạy học. Thi đua xây dựng lớp đẹp, trường đẹp, an toàn, có đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho giáo viên và học sinh.
          Tiếp tục trồng cây xanh, cây bóng mát trong khuôn viên nhà trường.        
          Đi học an toàn: Phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các đơn vị có liên quan, đảm bảo an toàn trên đường đi học và học tập ở nhà cho học sinh.
Tăng cường công tác quản lý học sinh; xử lý công khai, nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Chủ động phối hợp với công an, chính quyền và các đoàn thể tại địa phương để huy động sức mạnh xã hội tham gia giáo dục học sinh.
          Phối hợp với địa phương và các đoàn thể tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 vào dịp cuối năm học.
*. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong hoc tập
          Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính độc lập, sáng tạo của học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp phù hợp để tạo hứng thú cho học sinh. Mỗi thầy cô giáo có ít nhất một sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong đổi mới phương pháp dạy học hoặc tổ chức quản lý trong phong trào thi đua.
Hướng dẫn học sinh tự học, tự rèn đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong gia đình và ngoài cộng đồng. Tổ chức các hình thức học tập tập thể nhằm giúp học sinh chủ động, tích cực, hứng thú học tập, rèn luyện đạo đức. Tổ chức các sân chơi giúp học sinh tự học, tự khám phá.
Tích cực xây dựng, tổ chức  các tiết dạy-học “Thân thiện, tích cực”.
*. Rèn kỹ năng sống cho học sinh
          Tăng cường nguồn lực trong và ngoài nhà trường cho giáo dục đạo đức, hình thành các chuẩn đạo đức (định hướng giá trị sống). Chú ý giáo dục giá trị gia đình, văn hóa gia đình bên cạnh giáo dục lòng yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc.
          Rèn luyện ý thức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, ngăn nắp.
         Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong một số môn học và hoạt động ngoài trời, tăng cường giáo dục kỹ năng tự phục vụ, thói quen vệ sinh tốt, kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân, mạnh dạn trong giao tiếp, thân thiện với bạn bè, lễ phép với người lớn....
          Tổ chức bồi dưỡng cho các bà mẹ có con đang theo học trong trường mầm non những kiến thức, kỹ năng chăm sóc, quan tâm đến việc học tập, kỹ năng sống cho con em.
         Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.           Đảm bảo an toàn giao thông và các kỹ năng thực thi an toàn giao thông; kỹ năng xử lý đến các tình huống có liên quan đến tệ nạn xã hội.  
*. Phát triển trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh trong nhà trường.
         Phối hợp với câu lạc bộ Hò khoan Lệ Thủy đưa các làn điệu dân ca vào nhà trường.
         Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trò chơi dân gian cho học sinh trong và ngoài trường học thông qua các hình thức trò chơi.
            Tổ chức sưu tầm, tập duyệt các trò chơi, các loại hình nghệ thuật dân gian địa phương, đưa các hình thức này vào các hoạt động của nhà trường một cách thường xuyên, liên tục. Tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi, biểu diễn  các tiết mục văn nghệ  trong các dịp lễ hội của nhà trường, địa phương.
          *.Chỉ đạo chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương.
          Tiếp tục chăm sóc bảo vệ di tích gồm các hoạt động: tìm hiểu, tuyên truyền, giới thiệu, tổ chức các hoạt động giáo dục tại khu vực di tích địa phương góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn.
          Tổ chức sưu tập và bổ sung tư liệu về các di tích, danh lam thắng cảnh của địa phương để giới thiệu trên website của Phòng.
          Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp và tích hợp với các môn học, giáo dục niềm tự hào về truyền thống của quê hương và đất nước.
          Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về di tích, danh nhân, truyền thống của đất nước và địa phương; khuyến khích viết bài tìm hiểu về địa phương và sưu tầm các tài liệu hỗ trợ giáo dục, học tập.
2.2. Về phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong năm học 2018 – 2019.
a). Chỉ têu:
- 100% CB, GV tích cực đổi mới, sang tạo trong công tác dạy và học.
b). Biện pháp:
1. Mỗi CB, GV nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch hành động của CĐGD Việt Nam, các chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Trên cơ sở đó, bằng những việc làm cụ thể, mỗi CB, GV thể hiện tính tự giác, đồng lòng quyết tâm thực hiện, đồng thời tuyên truyền tích cực triển khai nhiệm vụ đổi mới của ngành một cách hiệu quả.
2. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. 
3. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường, đơn vị; mỗi CB, GV không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với nghề, yêu thương học sinh, sinh viên, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực mô phạm trong trường học.
4. Thường xuyên, tích cực trong học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý; đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
          5. Đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau trên cơ sở xây dựng các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” trong các tổ, khối và trong toàn thể CB, GV.
6. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương những CB, GV có những sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy và trong các công tác khác; kịp thời nhân rộng, phổ biến những đổi mới, sáng tạo có hiệu quả; khuyến khích động viên, thúc đẩy đội ngũ CB, GV triển khai phong trào, làm cho phong trào có chiều sâu, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Kiện toàn Ban chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua, thành viên gồm Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp; Hội CMHS; Hội khuyến học.
Ban chỉ đạo thống nhất xây dựng kế hoạch cho phù hợp với đặc điểm tình hình của trường và địa phương.
Chính quyền, các đoàn thể phối kết hợp quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ngành tới toàn thể CBCNV và học sinh, giúp mọi người nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện ba cuộc vận động và phong trào “Xây dựng THTT-HSTC”.
Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động của các đoàn thể. Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần thi đua của CBGV và học sinh.
Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời tư vấn cụ thể cho các thành viên được kiển tra biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sơ kết, tổng kết các hoạt động, các phong trào thi đua. Đề nghị khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai.
 
     Nơi nhận:                                                       TM BAN CHỈ CHỈ ĐẠO
 - PGD (b/c);                                                             TRƯỞNG BAN
- BGH, Tổ CM;
- BCHCĐ, ĐTN;                                                                                   
- Lưu VP.
 
                                                                                Hoàng Thị Cúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website