Rss Feed

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 2778
  • Tháng hiện tại: 32484
  • Tổng lượt truy cập: 4010033

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2018-2019

Đăng lúc: Thứ năm - 01/11/2018 22:01 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
 PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số:   /QĐ-HT                                      Lâm  Thủy, ngày 22 tháng 9 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập ban chỉ đạo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non" năm học 2018-2019
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
 
Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết đinh số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng;
Căn cứ nội dung hoạt động của chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 396/KH-SGDĐT ngày 06/3/2017 của Sở GD&ĐT. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020” định hướng đến 2025” trong các cơ sở GDMN.
Căn cứ hướng dẫn số 874/GD&ĐT- GDMN ngày 13 tháng 9 năm 2018 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của PGD&ĐT Lệ Thủy;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường mầm non Lâm Thuỷ;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;
Xét đề nghị của tổ chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non"  năm học 2018-2019 trường mầm non Lâm Thuỷ  gồm những Ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo)
    Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện các nội dung của chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non" năm học 2018-2019 của trường mầm non Lâm Thuỷ.
     Điều 3. Các bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3 (t/h);                                                                          
- Lưu: VP.
 
 
                                                                                            Hoàng Thị Cúc
 
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO CHUYÊN ĐỀXÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ  LÀM TRUNG TÂM ”
NĂM HỌC 2018 - 2019
(Kèm theo QĐ  số   /QĐ-HT ngày 22 tháng 9 năm 2018)
 

TT

Họ và tên Chức vụ

Phần hành

1 Hoàng Thị Cúc HT TB - Phụ trách chung
2 Lê Thị lộc P.HT PB - Lên kế hoạch
3 Nguyễn Thị Hiên P.HT PB - PT điều kiện
4 Hồ Thị Thi TT Ban viên
5 Hồ Thị Thảo TT Ban viên
6 Nguyễn Thị lệ Giang TP Ban viên
7 Hoàng Thị Hoài TP Ban viên
8 Nguyễn Thị Huyền  TP Ban viên
9 Võ Văn Bằng  TT Ban viên
 
 
 
 
PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số:  /KH-MNLT                                        Lâm Thủy, ngày 22 tháng 9  năm 2018
 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
NĂM HỌC 2018-2019
 
          Căn cứ nội dung hoạt động của chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 396/KH-SGDĐT ngày 06/3/2017 của Sở GD&ĐT; Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020” định hướng đến 2025” trong các cơ sở GDMN.
         Căn cứ hướng dẫn số 874 ngày 13 tháng 9 năm 2018 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy;  Trường MN Lâm Thủy  triển khai thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non" năm học  2018-2019  như sau:
A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.Thuận lợi:  
- Trường Mầm non lâm Thủy  luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lệ Thủy trong công tác chỉ đạo thực hiện chuyên môn.
- Được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo địa phương và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh cho việc thực hiện chuyên đề
- Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên học tập lẫn nhau qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề.
   2.Khó khăn:
- Cơ sở vật chất của trường còn gặp nhiều khó khăn, thiếu cây xanh bóng mát, Đường sá đi lại khó khăn; đời sống của nhân dân, phụ hunh còn nghèo nàn, việc huy động xã hội hóa còn khó khăn.
- Một số giáo viên còn thiếu tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác trong công việc còn phụ thuộc nhiều vào công tác chỉ đạo của CBQL. Nhiều đồng chí có con nhỏ nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc
        Từ những thuận lợi và khó khăn trên nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non" năm học 2018- 2019 như sau:
          I.CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
1.Nội dung:
  Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GVMN về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình GDMN. Yêu cầu về quản lý, chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động CSGD trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tập trung xây dựng trường mầm non làm trung tâm.
2.Chỉ tiêu:
- Bảo đảm tất cả 100% trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi bằng các hình thức khác nhau phù hợp với nhu cầu hứng thú và khả năng của bản thân trẻ;
- 100% nhóm lớp đều xây dựng được môi trường giáo dục mang tính "mở", kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia vào các hoạt động chơi và trải nghiệm một cách tích cực và hiệu quả;
- 3/3 sân chơi được quy hoạch hợp lý, có ít nhất 01 sân chơi có đầy đủ các khu để cho trẻ chơi như khu vui chơi giao thông, khu vui chơi cát nước, sỏi, có vườn cổ tích, khu vui chơi phát triển vận động đơn giản...
- 100% nhóm, lớp biết tận dụng tối đa các khoảng đất còn lại để quy hoạch chỗ cho cháu chơi, tạo các giàn mát trong nhà trường cho trẻ hoạt động.
- 100% cán bộ quản lý, giáo viên được học tập nâng cao thêm về nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ,. Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện của nhà trường,nhóm lớp trên địa bàn Lâm Thủy;  
- Huy động sự tham gia của phụ huynh và xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
- Phấn đấu đến năm 2020 nhà trường 100% nhóm lớp có đủ đồ dùng ,đồ chơi ,thiết bị dạy học theo thông tư 02/2010/TT-BGDDT của bộ GD&ĐT và văn bản hợp nhất số 01/BGD&ĐT quy định.
3.Nhiệm vụ, giải pháp.  
- Tập trung chỉ đạo việc rà soát điều kiện xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề theo yêu cầu của tiêu chí " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020. Kiểm tra rà soát lựa chọn và đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị, môi trường giáo dục về tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để rút kinh nghiệm
- Căn cứ tiêu chí" Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa bàn. Lựa chọn lớp theo từng năm để có kế hoạch tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình lớp điểm qua hàng năm triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề.
- Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, cho cán bộ quản lý và giáo viên.
- Tổ chức Hội thi " Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giữa các nhóm lớp theo tiêu chí đã hướng dẫn.
-. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" phù hợp với địa bàn xã .
  - Kiểm tra đánh giá kết quả quá trình thực hiện, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm
4. Tổ chức thực hiện. 
         * Đối với nhà trư­­ờng
- Tiến hành rà soát thực trạng theo Tiêu chí  xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 tại trường.
- Nhân rộng mô hình điểm của trường về xây dựng mô hình "Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2018-2019.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề.
- Tổ chức hội thi “ Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường.
- Bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm với các nội dung cụ thể:
+ Xây dựng và sử dụng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm.
+ Xây dựng kế hoạch GD lấy trẻ làm trung tâm.
+ Tổ chức hoạt động chơi, học.
+ Phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
+ Chăm sóc trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
- Thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các trường điểm của huyện về áp dụng bộ tiêu chí thực hành theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Đầu tư mua sắm đồ dùng thiết bị, cải tạo khuôn viên trường lớp, quy hoạch lại bồn hoa cây cảnh, quy hoạch lại khu vui chơi cát nước, sỏi, tu sửa lại các loại đồ dùng đồ chơi ngoài trời....
- Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề trong năm học, gửi về Phòng GD&ĐT (bộ phận mầm non) cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.
      * Đối với giáo viên
- Nghiên cứu tài liệu
- Tiến hành rà soát thực trạng mức độ thực hiện được trong tiêu chí
- Xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo chương trình giáo dục mầm non.
- Lựa chọn và xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhóm lớp.
- Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động.
- Chú trọng công tác trang trí, sắp xếp lại nhóm lớp cho phù hợp và thẩm mỹ, đảm bảo yêu cầu giáo dục.
 - Đổi mới phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non.Tích cực, sáng tạo trong việc lồng ghép vận dụng các phương pháp cho trẻ phù hợp với từng chủ đề.chủ điểm
- Kết hợp việc tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi với các hoạt động ngoại khóa cho trẻ.
- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của chuyên đề, nội dung thực hiện chuyên đề. Thu hút được sự quan tâm của phụ huynh đối với lớp, nhà trường. Phụ huynh quan tâm kết hợp cùng với giáo viên trong việc rèn luyện giúp trẻ phát triển, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ.
II. CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON”
  1.Nội dung
a.Đối với nhà trư­­ờng
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề phát triển vận động.
- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong việc: Nâng cao chất l­ượng giáo dục thể chất thông qua đời sống hàng ngày đối với trẻ ở tr­ường mầm non.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông qua buổi họp phụ huynh và giờ đón trả trẻ.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thư­­ờng xuyên theo lịch về chất l­­ượng Giáo viên và trẻ trong việc thực hiện chư­­ơng trình.
- Đăng ký tài liệu phục vụ chuyên đề.
- Tham mưu với các bậc phụ huynh đầu tư kinh phí để mua sắm thêm trang thiết bị đồ chơi phục vụ cho hoạt động phát triển thể chất  như:  Đồng  phục biểu diễn, dụng cụ thể dục như: vòng, gậy, ghế, bục bật, cổng chui, nơ, đích ném, bóng, băng đĩa thể dục...
-  Tập trung chỉ đạo 100 % nhóm, lớp phải có góc vận động.
- Tổ chức cho giáo viên giỏi đi tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị điển hình thực hiện tốt chuyên đề vận động cho trẻ, để từ đó nhân rộng ra toàn trường.
     b. Đối với giáo viên
- Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề phù hợp với điều kiện của nhóm, lớp mình và khả năng nhận thức của trẻ.
- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề.
- Tăng cường công tác tham m­­ưu với nhà trường  đầu ­­tư  thêm  trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề phát triển vận động cho trẻ.
- Đưa giáo dục thể chất lồng ghép vào các hoạt động hàng ngày của trẻ như: giờ đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời,…
- Giáo viên căn cứ vào mục tiêu cần đạt và khả năng của trẻ để xác định nội dung trọng tâm. Khi lựa chọn nội dung trọng tâm và nội dung kết hợp, giáo viên cần cân nhắc kỹ lư­ỡng tính phù hợp, hài hoà theo từng độ tuổi, chủ động sắp xếp trình tự hoạt động theo chủ đích của mình và mức độ cảm nhận, hứng thú của trẻ.
2. Chỉ tiêu:                 
  * Đối với nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo và thực hiện chuyên đề phát triển vận động năm học 2018 – 2019.
 - Tăng c­ường bồi dưỡng chuyên đề cho đội ngũ giáo viên mầm non, đảm bảo 100% giáo viên đư­ợc bồi dưỡng chuyên đề phát triển vận động.
- Phấn đấu 100% giáo viên dạy đúng phư­ơng pháp; 100% nhóm, lớp có môi trường cho trẻ phát triển vận động  đạt loại khá, tốt trở lên; 100% giáo viên biết lựa chọn và sử dụng hiệu quả các trò chơi phát triển thể chất cho trẻ.
- Coi trọng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, phát triển các giác quan và tâm vận động của trẻ.
- Thực hiện tốt công tác tham m­ưu đầu tư­ cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề phát triển vận động cho trẻ .
- Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.
- Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề tại các nhóm, lớp.
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên đề, đánh giá xếp loại chuyên đề.
* Đối với giáo viên:
- Lập kế hoạch thực hiện chuyên đề phát triển vận động dựa trên kế hoạch của nhà tr­ường, kế hoạch được xây dựng cụ thể theo năm học, từng tháng và cụ thể từng tuần phải đảm bảo các nội dung.
- Giúp giáo viên vận dụng ph­ương pháp tổ chức hoạt động thể dục trên lớp và hoạt động thể dục ngoại khoá trong trư­ờng mầm non.
- Xây dựng góc bộ dụng cụ tập thể dục ở từng nhóm lớp, tạo môi trư­ờng trong và ngoài nhóm lớp phong phú, hấp dẫn đối với trẻ.
- Tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tập luyện thông qua các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi.
- Làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.
- Hình thành một số kỹ năng trong hoạt  động phát triển thể chất cho trẻ mầm non:
* Đối với trẻ:
- Trẻ có khả năng, có biểu hiện tích cực khi tiếp xúc, làm quen với thể dục.
- Có khả năng thể hiện chính xác các động tác tập luyện, sáng tạo trong các hoạt động thể dục.
- Tạo cho trẻ yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động phát triển vận động.
       3. Biện pháp thực hiện:
- Nhà trư­­ờng xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chuyên đề phát triển vận động cho trẻ mầm non theo năm, tháng và từng tuần.
- Triển khai việc thực hiện chuyên đề cho giáo viên theo kế hoạch 1 lần/tháng. Hàng tuần có kế hoạch bồi d­ưỡng cho đội ngũ giáo viên .
- Bồi dưỡng chuyên môn chuyên đề cho đội ngũ giáo viên, xây dựng tiết dạy mẫu, tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tuần.
- Tổ chức tốt hoạt động  thể dục vào buổi sáng giữa các khối lớp trong  trường phù hợp với điều kiện thời tiết và thực hiện theo chủ đề.
- Xây dựng môi tr­­ường hoạt động phù hợp .
- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề.
- Khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên đi học bồi d­ưỡng .
-  Tăng cường chỉ đạo điểm. Tổ chức cho giáo viên giỏi đi tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị điển hình thực hiện tốt chuyên đề vận động cho trẻ, để từ đó nhân rộng ra toàn trường.
- Tăng cường công tác tham m­­ưu với các cấp lãnh đạo đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện chuyên đề phát triển vận động cho trẻ.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non" năm học  2018-2019 của trường mầm non Lâm Thủy năm học 2018-2019. Ban chỉ đạo yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo triển khai đến tận giáo viên trong tổ và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
 
    
Nơi nhận:
- PGD&ĐT Lệ Thủy ( B/cáo);
- Các tổ CM; ( Th/ hiện)
- Lưu: VP
                         HIỆU TRƯỞNG
                                        (Đã ký)                          
 
 
 
                          Hoàng Thị Cúc
*Lịch trình thực hiện trong năm:
THỜI GIAN
 
DỰ KIẾN NỘI DUNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
 
NGƯỜI THỰC HIỆN
 
 
THÁNG 9/2018
 -  Lên kế hoạch thực hiện chuyên đề.
 - Rà soát sữa chữa bổ sung cơ sở vật chất ở các lớp.
 -  Tổ chức công tác tuyên truyền, ủng hộ nguyên vật liệu để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.
- Chỉ đạo giáo viên dạy trẻ hiểu biết về lợi ích của việc luyện tập vận động đối với sự phát triển cơ thể và bảo vệ sức khỏe.
  -  Chỉ đạo giáo viên tạo môi trư­ờng trong và ngoài lớp đẹp hấp dẫn.
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo trong các động tác tập thể dục sáng kết hợp với các bài hát theo chủ đề, theo tháng, theo mùa.
-   Đánh giá giáo viên và học sinh thực hiện chuyên đề phát triển vận động.
- Chỉ đạo giáo viên tham gia hội nghị bồi dưỡng chuyên môn PGD, SGD.
- HT, PHT
- HT, PHT
 
- GV
 
 
 
- HT, PHT +GV
 
 
 
- HT, PHT + GV
 
 
THÁNG 10/2018
- Triển khai chuyên đề để giáo viên lồng ghép vào các hoạt động có chủ đích.
-  Làm đồ dung đồ chơi phục vụ cho chuyên đề.
- Chỉ đạo các lớp MG về chuyên đề “ Nâng cao chất lượng GDPT vận động cho trẻ trường MN.
-  Chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng chương trình kế hoạch và luyện các động tác phát triển ở các nhóm cơ hô hấp.
 - Chỉ đạo giáo viên xây dựng các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm.
 
- HT, PHT +GV
 
 
 
THÁNG 11/2018
-  Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt lấy thành tích phong trào chào mừng ngày 20/11.
- Chỉ đạo giáo viên vận động phụ huynh ủng hộ đồ dung, đồ chơi, nguyên vật liệu phục vụ chuyên đề.
- Chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt hoạt động thể dục sáng.
- Bồi dưỡng chuyên môn thông qua kiểm tra chuyên đề.
 - BD chuyên môn thông qua: Sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm đường 15 (Chỉ đạo xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm).
- HT, PHT +GV
 
 
THÁNG 12/2018
 
 
 -  Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt tạo môi trư­ờng giáo dục trong ngoài lớp học.
- Chỉ đạo thông qua: Tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường.
- Chỉ đạo giáo viên tổ chức hoạt động học có chủ đích phát triển vận động.
  - Chỉ đạo giáo viên  tận dụng môi trường sẵn có: Chơi cát, nước, các đồ chơi phát triển thể lực như thang leo, ném bóng rổ… giáo viên định hướng và bao quát cho trẻ chơi tránh sợ trẻ mệt, bẩn mà không cho trẻ chơi những vận động mà trẻ thích.
- Kiểm tra việc thực hiện lồng ghép chuyên đề vào các hoạt động của cô và trẻ.
- HT, PHT +GV
 
 
 
THÁNG 1/2019
- Chỉ đạo giáo viên vận động phụ huynh ủng hộ đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu phục vụ chuyên đề.
 - Bồi d­ưỡng chuyên môn thông qua kiểm tra  chuyên đề.
 -  Đánh giá GV và học sinh thực hiện chuyên đề.
- Chỉ đạo thông qua hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp Trường.
HT, PHT, GV
 
THÁNG 2/2019
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt việc dạy trẻ tập thể dục ở mọi lúc mọi nơi.
- Phổ biến cuộc thi viết sáng kiến kinh nghiệm về chuyên đề.
HT, PHT, GV
 
THÁNG 3/2019
  - Chỉ đạo GV viết bài tuyên truyền - viết sáng kiến kinh nghiệm.
 - Chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt các hoạt động chơi và trò chơi vận động.
- Chỉ đạo GV viết bài tuyên truyền- viết sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp phát triển vận động cho trẻ MN.
- Chỉ đạo thông qua hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện đợt 2.
-HT,  PHT +GV
 
 
THÁNG 4/2019
-  Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chuyên đề ở mọi hoạt động.
 - Chỉ đạo giáo viên chọn bài tập, trò chơi gây hứng thú và phải vừa sức với trẻ.
 - Khảo sát trẻ - giáo viên đợt  hai.
 - Kiểm tra việc thực hiện lồng ghép chuyên đề vào các hoạt động của cô và trẻ.
 - Nghiệm thu đồ dùng đồ chơi tự làm.
- HT, PHT +GV
 
 
THÁNG 5/2019
- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách.
- Kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị cuối năm học
- Tổng kết cuối năm.
- HT, PHT +GV
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường mầm non Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website