Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1884
  • Tháng hiện tại: 3627
  • Tổng lượt truy cập: 8399718

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HAI KHÔNG” NĂM HỌC 2016-2017

Đăng lúc: Thứ ba - 29/11/2016 14:35 - Người đăng bài viết: Nguyễn Quang Mười
Căn cứ vào Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động "Hai không " với 4 nội dung của Bộ Giáo dục & Đào tạo "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục; không vi phạm đạo đức nhà giáo; không để học sinh ngồi nhầm lớp. Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ chính trị về cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  33/QĐ-HT                                                   Lâm Thủy, ngày 23  tháng 09  năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành kế hoạch thực hiện cuộc vận động”Hai không”
 Năm học 2016 - 2017
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON  LÂM THỦY
Căn cứ Chỉ thị số 33/2006 TTg của Thủ Tướng Chính phủ về "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung lớn: "Nói không với tiêu cực trong CSGD Mầm non và bệnh thành tích trong giáo dục" với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp, gắn với cuộc vận động;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";
Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 Trường Mầm non Lâm Thủy;
Theo đề nghị của Hội đồng sư phạm và công đoàn trường MN Lâm Thủy,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong CSGD Mầm non và bệnh thành tích trong giáo dục". Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Điều 2. Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao.
Điều 3. Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Các cháu và phụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                           
 * Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3 (t/h)                                                                                 (Đã ký)
- Phòng GD&ĐT (B/C)                                                                        Hoàng Thị Cúc
- Công đoàn-ĐTNCSHCM (t/h);
- Lưu VP.                                                                                             
 
 
 
 
 
PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 33 /KH-HT                                                         Lâm Thủy, ngày  23 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG  “HAI KHÔNG”
NĂM HỌC 2016-2017
 
I/ CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :
Căn cứ vào Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động "Hai không " với 4 nội dung của Bộ Giáo dục & Đào tạo "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục; không vi phạm đạo đức nhà giáo; không để học sinh ngồi nhầm lớp.
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ chính trị về cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Căn cứ vào công văn số 318/GD-ĐT và Quyết định số 614/QĐ-PGD ngày 24/8/2006 Quyết định của Phòng Giáo dục ĐT Lệ Thủy về việc ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục";  Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.
Căn cứ vào kết quả quá trình thực hiện cuộc vận động của nhà trường năm học 2016 - 2017.
II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2016 - 2017:
1. Thuận lợi:
- Cuộc vận động được triển khai trên diện rộng và có ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức quan điểm của toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong nhà trường.
- Cuộc vận động được triển khai trong thời điểm Đảng và nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách phát triển GDMN. Chất lượng Giáo dục đang là vấn đề  được xã hội quan tâm, đòi hỏi mỗi một cán bộ giáo viên cần phải chú trọng hơn về trách nhiệm  nghề nghiệp của mình.
- Các lực lượng xã hội, nhất là hội phụ huynh học sinh có cái nhìn đúng hơn về cuộc vận động, tích cực hưởng ứng và tạo mọi điều kiện góp phần cùng nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các bậc phụ huynh ngày một quan tâm hơn đến chất lượng, thẳng thắn trong trao đổi góp ý với nhà trường về công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ để cùng rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.
- Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường xác định rõ mục đích ý nghĩa của cuộc vận động, họ hiểu rằng sự nghiệp chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non phải là sự hội tụ giữa tình thương yêu trẻ thơ và phương pháp giáo dục khoa học.
- Đây là năm thứ tư triển khai thực hiện cuộc vận động, do đó BGH ít nhiều có kinh nghiệm hơn trong công tác chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.
- Địa phương có sự quan tâm đầu tư hơn đối với Giáo dục, tích cực lãnh đạo, đốc thúc để nhà trường hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn:
- Bệnh thành tích trong Giáo dục nói chung và bệnh thành tích cá nhân đã ăn
sâu vào tiềm thức của mỗi một giáo viên. Chế độ thưởng chưa khuyến khích được sự cố gắng của mỗi một giáo viên, còn mất sự cân đối giữa các ngành.
- Một số phụ huynh vẫn còn thiếu sự quan tâm đến trẻ, chưa xác định rõ trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với nhà trường để thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các cháu.
- Một số chủ trương chính sách triển khai thiếu sự đồng bộ trên phạm vi toàn Tỉnh, như việc hỗ trợ thêm cho giáo viên hợp đồng ở các phường xã đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng của giáo viên.
III/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG:
1. Nhiệm vụ chung:
- Triển khai đến toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong nhà trường Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung mở rộng. Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ chính trị về cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Cụ thể hóa cuộc vận động của ngành với những nội dung cơ bản sau:
* Nói không với tiêu cực trong các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục Mầm non và bệnh thành tích trong đơn vị.
* Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Gắn việc thực hiện cuộc vận động "Hai không" với cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh"
2. Nhiệm vụ cụ thể:
* Đối với ban giám hiệu:
- Tiếp tục tổ chức quán triệt các văn bản liên quan đến cuộc vận động đến toàn thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong nhà trường. Tổ chức cho toàn thể giáo viên trong trường học tập nội dung đạo đức Hồ Chí Minh.
- Báo cáo với địa phương về kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động của nhà trường. Tham gia hội nghị sơ kết cuộc vận do địa phương tổ chức.
- Lập danh sách tổ kiểm tra nội bộ trường học, phân công cụ thể trách nhiệm của các đồng chí trong ban giám hiệu, các thành viên trong tổ kiểm tra. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ sát đúng với thực tế của nhà trường. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức đánh giá đúng thực chất chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại trường, đảm bảo khách quan chính xác, công bằng trên cơ sở các chuẩn mực  của nhà nước. 
- Tiếp tục tham mưu để đầu tư có hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác CSNDGD trẻ, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá giáo viên, lấy chất lượng trẻ để đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cô giáo.
- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phối hợp với công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc thực hiện cuộc vận động.
- Tổ chức cho giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua tùy theo khả năng, năng lực của bản thân.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho GV, tổ chức các hội thi tại trường, lựa chọn bồi dưỡng GV giỏi làm nũng cốt trong phong trào hoạt động của nhà trường..
- Sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp với trình độ năng lực.
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá trẻ, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm từ phụ huynh về chất lượng CSGD trẻ để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo.
- Có hình thức kỷ luật thích đáng với những GV vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
* Đối với giáo viên:
- Tham gia học tập các văn bản chuyên môn, tiếp thu đầy đủ nội dung cuộc vận động do trường triển khai.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt trẻ hằng ngày theo yêu cầu của từng độ tuổi, không cắt xén chương trình. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Thái độ phải tôn trọng đối xử công bằng với trẻ, yêu thương trẻ, niềm nở đón trẻ vào lớp, trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh. Tích cực vận động, phối hợp với phụ huynh trong việc sưu tầm các phế liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
- Chủ động dự giờ đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho bản thân, tham gia đầy đủ các tiết thao giảng do nhà trường tổ chức.
- Đăng ký danh hiệu thi đua phù hợp với năng lực, xây dựng các tiêu chí thi đua cho bản thân. Tham gia góp ý với nhà trường về xây dựng  nhiệm vụ năm học.
- Tham gia đầy đủ các hội thi do trường, ngành, địa phương tổ chức, thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng, tự rèn luyện để nâng cao tay nghề. Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do công đoàn và trường phát động.
- Thẳng thắn, trung thực trong phê bình và tự phê bình, mạnh dạn  trao đổi góp ý với lãnh đạo nhà trường về công tác quản lý chỉ đạo. Thực hành tiết kiệm trong quá trình sử dụng điện, nước, có ý thức bảo vệ tài sản chung của nhà trường cũng như tài sản cá nhân trẻ. Tích cực chống những biểu hiện tiêu cực đạo đức nhà giáo.
- Có lối sống lành mạnh, giản dị, trang phục phù hợp với công việc được giao, ngôn ngữ giao tiếp phải đúng mực, tôn trọng cấp trên, nhường nhịn cấp dưới, hòa nhã với chị em đồng nghiệp, phụ huynh. Tuyệt đối không có những biểu hiện tiêu cực trong lối sống, vi phạm đạo đức nhà giáo, không xâm phạm đến thân thể trẻ. Thực hiện đúng văn hóa nơi công sở.
* Đối với nhân viên:
- Tham gia học tập các văn bản chuyên môn, tiếp thu đầy đủ nội dung cuộc vận động do nhà trường triển khai.
- Thực hiện thu chi theo quy định của tài chính. Hồ sơ kế toán ghi chép rõ ràng. Tài chính công khai.
       - Kiểm tra cân đong thực phẩm bếp bán trú trung thực, chính xác.
* Đối với phụ huynh:
- Thực hiện nghiêm túc các quy định dành cho phụ huynh, đưa trẻ đến lớp đúng thời gian qui định, trao trẻ tận tay cô giáo.
- Chủ động trao đổi với gv về tình trạng sức khỏe,  đặc điểm cá nhân trẻ.
- Tích cực phối hợp với cô giáo trong công tác CSND giáo dục trẻ.
- Tham gia các hoạt động  do nhà trường và hội phụ huynh phát động.
- Thực hiện nghĩa vụ của phụ huynh khi đưa trẻ đến trường. Đóng tiền ăn, học phí  hàng tháng đầy đủ theo qui định.
- Phản ánh trung thực với nhà trường về thái độ, trách nhiệm của giáo viên ở lớp, có đề xuất, kiến nghị kịp thời với nhà trường .
- Tham gia kiểm tra các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, chế độ ăn của trẻ hằng ngày.
Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Như trên (t/h);                                                                     TRƯỞNG BAN
- Phòng GD-ĐT (b/c);                                                              (Đã ký)
- Công đoàn;                                                                           Hoàng Thị Cúc  

Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website