Rss Feed

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 2948
  • Tháng hiện tại: 32654
  • Tổng lượt truy cập: 4010203

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2018-2019

Đăng lúc: Thứ ba - 16/04/2019 16:39 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
 
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG MN LÂM  THỦY


Số: ../QĐ-HT
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lâm Thủy, ngày 18 tháng 03 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
                                                    
Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;
Căn cứ Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;
Xét đề nghị của phận chuyên môn nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường mầm non Lâm Thủy gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ triển khai công tác tự đánh giá Trường mầm non Lâm Thủy theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PGD (để b/c);
- Lưu: …         
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Hoàng Thị Cúc

 
            DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
( Kèm theo quyết định số  / QĐ-HT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Lâm Thủy) 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Hoàng Thị Cúc Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Nguyễn Thị Hiên CTCĐ-Phó HT Phó chủ tịch HĐ
3 Lê Thị Lộc Phó HT Phó chủ tịch HĐ
4 Hoàng Thị Hoài BTCĐ- Giáo viên Thư ký hội đồng
5 Hồ Thị Thảo TT- Giáo viên Ủy viên hội đồng
6 Võ Văn Bằng TT Khối hành chính-KT Ủy viên hội đồng
7 Nguyễn Thị Huyền GV Ủy viên hội đồng
8 Hồ Thị Thi BCHCĐ- Giáo viên Ủy viên hội đồng
9 Lê Thị Ngọc Yến TP khối hành chính - YT Ủy viên hội đồng
(Danh sách này có 09 người)
 
 TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số:    /KH-TĐG                                            Lệ Thủy, ngày 18 tháng 03 năm 2019
 
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
 
I. Mục đích tự đánh giá:
1. Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường, thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường, để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận, hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
II.Phạm vi tự đánh giá:
Trường mầm non triển khai hoạt động tự đánh giá được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT
III.Công cụ tự đánh giá
Công cụ tự đánh giá là tiêu chuẩn đánh giá trường mầm nonban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGD ĐT tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn về việc tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.
IV. Hội đồng tự đánh giá
1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số    /QĐ-HT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng trường mầm non Lâm Thủy. Hội đồng gồm có 9 thành viên (danh sách kèm theo).
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Hoàng Thị Cúc Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 Nguyễn Thị Hiên CTCĐ-Phó HT Phó chủ tịch HĐ
3 Lê Thị Lộc Phó HT Phó chủ tịch HĐ
4 Hoàng Thị Hoài BTCĐ- Giáo viên Thư ký hội đồng
5 Hồ Thị Thảo TT- Giáo viên Ủy viên hội đồng
6 Võ Văn Bằng TT Khối hành chính-KT Ủy viên hội đồng
7 Nguyễn Thị Huyền GV Ủy viên hội đồng
8 Hồ Thị Thi TT- Giáo viên Ủy viên hội đồng
9 Lê Thị Ngọc Yến TP khối hành chính - YT Ủy viên hội đồng
2) Nhóm thư ký
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Võ Văn Bằng TT tổ Văn phòng, NVKT TTTK – Thư ký nhóm 2
2 Hoàng Thị Hoài BTCĐ-Giáo viên Thư ký nhóm 1
3 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Thư ký nhóm 3
 
3. Các  nhóm  công tác chuyên trách:
TT Họ và tên Chức danh,
chức vụ
Nhiệm vụ
 
Nhóm 1
Hoàng Thị Cúc  
Hiệu trưởng
Tổ trưởng chỉ đạo tổ đánh giá Tiêu chuẩn 1,2; Tự đánh giá Tiêu chí 1,2,3 (Chuẩn I), tiêu chí 1,6 (Chuẩn II)
Lê Thị Ngọc Yến  
 
Nhân viên y tế
Tổ phó; tự đánh giá tiêu chí 4,9 (Chuẩn I); tiêu chí 2,4, 7 (Chuẩn II)
Tự đánh giá tiêu chí 7,8 (Chuẩn I); tiêu chí 3 (Chuẩn II)
 
Võ Văn Bằng
Nhân viên kế toán
Tổ trưởng tổ hành chính - Văn phòng
Tự đánh giá tiêu chí 6
 (Chuẩn I)
Thu thập các minh chứng
Thư kí, tự đánh giá tiêu chí 5 (Chuẩn I); tiêu chí 5 (Chuẩn II)
 
Nhóm  2
Nguyễn Thị Hiên  
 Phó hiệu trưởng
Tổ trưởng chỉ đạo đánh giá chuẩn 3,4; Tự đánh giá tiêu chí 1,5 (Chuẩn III); tiêu chí 1,2 (Chuẩn IV)
Hồ Thị Thi Giáo viên – BCH CĐ Tổ phó; Tự đánh giá tiêu chí 6 (Chuẩn III)
Thu thập các minh chứng
 
Nguyễn Thị Huyền
Giáo viên Thư kí, tự đánh giá tiêu chí 2,3,4 ( Chuẩn III)
 
 
Nhóm 3
Lê Thị Lộc Phó hiệu trưởng Tổ trưởng chỉ đạo đánh giá Chuẩn 5; Tự đánh giá tiêu chí 1,2,3 (Chuẩn V)
Hồ Thị Thảo Giáo viên - Tổ trưởng tổ Nhà trẻ - Dinh dưỡng  Tổ phó; Tự đánh giá tiêu chí 6,7 (Chuẩn V)
Hoàng Thị Hoài Giáo viên – TT khối lớn Thư kí, tự đánh giá tiêu chí 4,5 (Chuẩn V)
 
   V.Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá
a) Thời gian: (01 ngày) Từ tuần 2 sau khi họp hội đồng tự đánh giá
b) Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, đội ngũ cán bộ, giáo viên của các tổ chuyên môn.
c) Nội dung: Tập huấn theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc giá đối với trường mầm non;
Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn về việc tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non
Tập huấn về công tác tự đánh giá trường mầm non; cách xác định nội hàm minh chứng, cách mã hóa minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí…
VI. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động:
1.Đối với các tiêu chí mức 1,2 và 3
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các nguồn lực cần huy động/ cung cấp Thời điểm cần huy động Ghi chú
 
1. Tổ chức và quản lý nhà trường
 
1. Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.
2.  Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác.
3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường.
4. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng.
5. Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo
6.  Quản lý hành chính, tài chính và tài sản.
7. Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên.
8. Quản lý các hoạt động giáo dục
9. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
10. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học
- Nghiên cứu tìm hiểu các thông tin, xử lý các thông tin trong bộ hồ sơ quản lý của nhà trường; Hồ sơ chi bộ, Công đoàn, Chi Đoàn, Hồ sơ kế toán, hồ sơ các tổ chuyên môn    T4/2019
 
 
2. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 1. Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
2. Đối với giáo viên.
3. Đối với nhân viên.
 
- Nghiên cứu tìm hiểu các thông tin, xử lý các thông tin trông bộ hồ sơ quản lý của nhà trường.   T4/2019
 
 
 
 
 
3. Cơ sở  vật chất và trang thiết bị 1. Diện tích, khuôn viên và sân vườn.
2. Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập
3. Khối phòng hành chính - quản trị.
4. Khối phòng tổ chức ăn
5. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
6. Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước
- Nghiên cứu tìm hiểu các thông tin, xử lý các thông tin trông bộ hồ sơ quản lý của nhà trường, hồ sơ kế toán, hồ sơ quản lý sức khỏe trẻ. T4/2019  
4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
 
1.  Ban đại diện cha mẹ trẻ
2.  Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường;.
- Nghiên cứu tìm hiểu, xử lý các thông tin trong bộ hồ sơ quản lý của nhà trường, hồ sơ Ban đại diện cha mẹ học sinh.    T4/2019
 
 
5. Kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ
 
1. Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.
2. Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
3. Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ.
4. Kết quả giáo dục.
 
- Nghiên cứu tìm hiểu các thông tin, xử lý các thông tin trông bộ hồ sơ quản lý của nhà trường, hồ sơ PHT, HS của giáo viên chủ nhiệm lớp. HS Y tế     T4/2019
 
 
     
 VII.Lập bảng danh mục mã hóa minh chứng
Sau khi các nhóm, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng thu được. Hội đồng tự đánh giá thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã hóa minh chứng.
Bảng danh mục mã hóa minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo tự đánh giá)
VIII.Thời gian và nội dung hoạt động:(Thời gian biểu thực hiện tự đánh giá trong 14 tuần):
 
Thời gian

 

Hoạt động

Tuần 1
Từ ngày 18-24/3
1. Họp lãnh đạo nhà trường thảo luận, dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề lien quan đến triển khai hoạt động TĐG
2.Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng TĐG
3. Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG):
- Công bố quyết định thành lập hội đồng TĐG;
- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG;  phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và từng thành viên;
- Dự thảo và ban hành kế hoạch TĐG.
- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;
Tuần 2
Từ ngày 25-31/3
1. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên;
2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí
 
Tuần 3 - 5
Từ ngày 1-21/4
1.Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:
- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp việc tuần 2)
- Phân loại và mã hóa minh chứng thu được
2.Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu được và lập bảng danh mục mã hóa minh chứng
3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 6-7 Từ 22/4 – 5/5 -Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp tuần 3 – 5).
Tuần 8-9
Từ 6 – 19/5
Họp Hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
- Các nhóm chuyên trách, cá nhân  báo cáo nội dung đánh giá các phiếu đánh giá tiêu chí.
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí (chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng)
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung.
- Dự thảo báo cáo TĐG.
Tuần 10-12
Từ 20/5 – 9/6
Họp Hội đồng TĐG để:
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung lien quan
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;
- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;
- Bổ sung hoàn thiện  báo cáo
- Tiếp tục chỉnh sửa bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng.
Tuần 13
Từ 10/6 – 16/6
1.Các thành viên của hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên và đóng dấu
3.Chỉnh sửa bổ sung các ý kiến của PGD góp ý
4.Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện  trong nội bộ nhà trường
5.Lưu trữ báo cáo, tài liệu lien quan
Tuần 14
Từ 17 – 23/6
- Tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng
                                                         
         Trên đây là Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường mầm non năm học 2018-2019 của Trường MN Lâm Thủy yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, CB, GV, NV căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./. 
 
Nơi nhận:                                                                     TM. HỘI ĐỒNG
- PGD&ĐT  (b/c);                                                              CHỦ TỊCH
- Hội đồng TĐG (th/hiện)
- CB, GV, NV nhà trường (để t/h);
- Lưu VP
                                                                                       Hoàng Thị Cúc
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT-Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website