Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 46
  • Khách viếng thăm: 44
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 101
  • Tháng hiện tại: 9301
  • Tổng lượt truy cập: 9677662

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2017-2018

Đăng lúc: Thứ tư - 18/10/2017 15:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Quang Mười
Căn cứ Hướng dẫn số 722/LTr-GDĐT ngày 21/9/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017 – 2018;
   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
Số:  24/KH-HT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
 Lâm Thủy, ngày 04 tháng  10  năm 2017

 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ
NĂM HỌC 2017-2018
Căn cứ Hướng dẫn số 722/LTr-GDĐT ngày 21/9/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017 – 2018;
Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của nhà trường; Trường Mầm non Lâm Thủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ năm học 2017 – 2018 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
- Tổng số CBGVNV:   23
+  Hiệu tr­ưởng:       01 đ/c
+  Phó hiệu trư­ởng: 02 đ/c
+ Giáo viên : 15 đ/c
+ Giáo viên dinh d­ưỡng: 02 đ/c
+ Nhân viên: 03 đ/c (1 NVYT, 1 NVKT, 1 NVVP)
- Trình độ văn hóa:
+  Lớp 12/12: 22/23 đ/c; Tỷ lệ: 95,6%
+  Lớp 9/12: 01/23 đ/c;   Tỷ lệ: 4,3%
- Trình độ chuyên môn:
+ Đại học    18/23 đạt  tỷ lệ 78,2%;
+ Cao đẳng  03/23 tỷ lệ 13%
+Trên chuẩn:   21/23 tỷ lệ 91,3 %
+ Trung cấp:  2/23 tỷ lệ  8,7% (Trong đó đang học Đại học: 1)
-  Biên chế đội ngũ
+ Trong biên chế: 18 đ/c
+ Hợp đồng ngắn hạn: 05 đ/c
- Các tổ chức
+ Đảng viên: 10/23 đ/c;        Tỷ lệ: 43,5%
+ Đoàn viên TN:  18/23 đ/c; Tỷ lệ: 78,2% 
+ Đoàn viên công đoàn: 23/23 đ/c Tỷ lệ: 100%
-  Chế độ chính sách: thưởng:
- Thưởng:
Đạt giỏi các hội thi cấp trường:      50.000
Đạt giỏi các hội thi cấp huyện:      100.000
Đạt giỏi cỏc hội thi cấp Tỉnh:        150.000
- Thi đua:        
LĐTT (Trường): 80.000; và (Cấp trên thưởng)
CSTĐ cấp cơ sở: Trường                100.000 và (Cấp trên thưởng)
CSTĐ cấp Tỉnh; huyện                   150.000 và  (Cấp trên thưởng)
* Giáo viên CSTĐ cơ sở, CSTĐ cấp tỉnh hàng năm được nâng xếp chuyển lương theo quy định của ngành.
II/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trỡnh độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của trường trong những năm đến.
Thực hiện mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về nâng tỷ lệ đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá về chất lượng một cách đồng bộ theo các mục tiêu và định hướng của ngành.
Nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy, năng lực quản lý và các hoạt động khác của giáo viên, CBQL trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ về trình độ tiêu chuẩn của chức danh theo cấp học.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và CBQLGD phải được triển khai đối với tất cả các các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
 - Gắn việc bồi dưỡng để đạt chuẩn về trình độ đào tạo với bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đạt chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý.
 -Việc thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD phải gắn với công tác quy hoạch cán bộ hàng năm.
III/ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
1.Bồi dưỡng trình độ chuyên môn:
- Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên có bằng tốt nghiệp nghề từ trung cấp, cao đẵng đăng ký và tham gia học các lớp nâng chuẩn.
- Vận động các giáo viên, nhân viên VT, YT đang học liên thông lên Đại học, Cao đẳng tiếp tục tham gia nghiêm túc đến khi kết thúc và tốt nghiệp.
- Khuyến khích nhân viên Cấp dưỡng tham gia học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non.
2.Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý:
- Tạo điều kiện cho tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dự nguồn thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý theo quy định của Phũng GD&ĐT.
3. Bồi dưỡng thường xuyên:
Đảm bảo 100% CBQL và GV tham gia lớp bồi dưỡng và thực hiện học bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non).
Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý xây dựng kế hoạch học BDTX năm học, và thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
Nhà trường xây dựng kế hoạch dựa trên kế hoạch BDTX của Phòng GD&ĐT và các môdun giáo viên đăng ký, tình hình của đơn vị, phân công, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
4. Bồi dưỡng chính trị:
– 100% CBQL, GV, NV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, các đợt học tập các nghị quyết do các cấp tổ chức, làm bài thu hoạch đầy đủ
– Đối với các Phó hiệu trưởng và giáo viên thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý: Được tham gia lớp trung cấp chính trị, quản lý giáo dục, quản lý nhà nước.
– Bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới cho các đối tượng đoàn viên ưu tú (có danh sách kèm theo)
– Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới: 2 người
5. Bồi dưỡng ngoại ngữ:
– Đối với CBQL, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và giáo viên: Khuyến khích tham gia học ngoại ngữ A1
6. Bồi dưỡng tin học:
– Đối với CBQL: Tất cả CBQL có khả năng sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng dành cho quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
– Đối với giáo viên: 100% giáo viên sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn (phần mềm soạn giảng; soạn thảo văn bản excel, word và cách thiết lập bài giảng điện tử, các trò chơi phần mềm  powerpoint và các phần mềm hỗ trợ khác như kidsmart, happykid; Thực hiện dạy bằng giáo án điện tử một số hoạt động giáo dục tại nhóm lớp và thực hiện tất cả trong các chuyên đề, hội thi, thao giảng trong năm.
– Đối với nhân viên YT, VT, KT: Khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong các hoạt động nghiệp vụ đối với kế toán, y tế, văn thư.
– CBQL, GV, NV: Bồi dưỡng thực hiện thể thức văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản.
7. Bồi dưỡng theo yêu cầu thực tiễn (bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng hè..)
– Hàng năm, căn cứ theo kế hoạch chuyên môn Phòng GD&ĐT nhà trường tạo điều kiện cho CBQL, GV, NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè, bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề.
– Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề theo yêu cầu thực tiễn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
– Đưa một số CBQL và giáo viên cốt cán tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề do PGD&ĐT tổ chức.
Đối với CBQL, GV: Bồi dưỡng phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng chương trình GDMN theo thông tư số 28 về sửa đổi bổ sung thông tư số 17 của Bộ GD& ĐT ban hành. Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyên đề giáo dục phát triển vận động trong trường MN. Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện chương trình, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số; quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.. Sử dụng Bộ chuẩn PTTENT. Bồi dưỡng qui trình viết SKKN, có sáng kiến cải tiến trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Các chuyên đề do bậc học tổ chức. Nhân viên VT, KT, YT: Bồi dưỡng nghiệp vụ VT, YT, biết khai thác mạng Internet.
IV. XÂY DỰNG CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Điều kiện về CSVC, thiết bị, đồ dùng, tài liệu:
Tham mưu với các cấp lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương, phối hợp với Hội phụ huynh học sinh huy động các nguồn lực, kinh phí đầu tư mua sắm và bổ sung các điều kiện về CSVC, thiết bị, đồ dùng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học và công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm học.
Nối mạng internet cho 2 lớp, nâng số lượng lớp được nối mạng, phát huy hiệu quả websile của trường, địa chỉ gmail của trường và của cá nhân.
Mua 2 máy tính, sửa chữa máy vi tính và các thiết bị điện tử cho các lớp. Bổ sung các đĩa phần mềm dạy học các lớp. Cung cấp tài liệu tham khảo cho CB, GV, NV.
Tổ chức tốt các hội thi, chuyên đề, thao giảng, hội giảng trong năm theo kế hoạch
2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng:
a) Đối với các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn nâng cao trình độ: kinh phí thực hiện cá nhân đi học tự chi trả.
b) Đối với cán bộ công chức và hiệu trưởng đơn vị được cử đi đào tạo: thực hiện theo chế độ quy định.
c)Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề tại đơn vị: Trích kinh phí hoạt động của trường.
3. Tổ chức thực hiện:
– Xây dựng kế hoạch triển khai và phân công cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên, CBQL tham gia học tập bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra.
– Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ dưới nhiều hình thức như:
* Bồi dưỡng đại trà:
+ Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục thông qua việc tổ chức các chuyên đề, thao giảng, hội thi giáo viên giỏi, hội thảo, dự giờ, kiểm tra.
+ Bồi dưỡng làm HSSS, xây dựng môi trường lớp học, học bồi dưỡng thường xuyên, chuyên môn hè theo kế hoạch.
+ Tin học về soạn thảo văn bản, thiết lập giáo án điện tử, trò chơi sáng tạo từ các phần mềm powerpoint và các phần mềm kidsmart, happykid…, trao đổi thông tin qua địa chỉ gmail, trang websile của trường.
+ Xây dựng nguồn tư liệu phục vụ thiết lập bài giảng, tư liệu về giáo án, tư liệu các hoạt động đưa vào kho tư liệu của cá nhân và của trường: mỗi giáo viên có 1cây tư liệu riêng, mỗi tháng đóng góp vào kho tư liệu của trường từ 1-2 tư liệu về bài giảng và các hoạt động khác.
+ Bồi dưỡng qui trình viết và trình bày SKKN.
* Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mới: Phân công cho giáo viên kèm cặp giúp đỡ và phối hợp với PHT, với TTCM hướng dẫn về công tác chủ nhiệm lớp, chăm sóc trẻ, làm HSSS, soạn giảng. Tổ chuyên môn có kế hoạch tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn tại các lớp trong tổ để giáo viên mới dự, dự giờ góp ý bồi dưỡng giáo viên mới.
* Bồi dưỡng giáo viên giỏi: Vận dụng các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục, phong cách và nghệ thuật xử lý tình huống trên lớp thông qua việc phân công dạy các chuyên đề, hội giảng, thao giảng và dự giờ góp ý.
Tổ chức tốt các chuyên đề trọng tâm trong năm học như: Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm súc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyên đề giáo dục phát triển vận động trong trường MN. Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện chương trình, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số; quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.. Hội thi giáo viên giỏi, làm đồ dùng, trang trí lớp, hồ sơ sổ sách…
Tạo điều kiện cho đội ngũ tham gia dự các chuyên đề, các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị do các cấp tổ chức và giao lưu chuyên môn với các trường bạn.
– Theo dõi, đôn đốc và quản lý việc học tập bồi dưỡng, kịp thời khen thưởng hoặc xử lý đối với giáo viên, CBQL tham gia tốt hoặc chưa tốt các chương trình bồi dưỡng giáo dục. Ghi nhận kết quả bồi dưỡng để đưa vào hồ sơ chuyên môn của giáo viên trong quá trình công tác giảng dạy tại đơn vị.
– Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thiết bị và thời gian  để giáo viên, CBQL tham gia có chất lượng các hoạt động đào tạo bồi dưỡng. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đào tạo bồi dưỡng của đơn vị theo từng năm học.
Trên đây là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và CBQL năm học 2017-2018 trường Mầm non Lâm Thủy.
  Nơi nhận:
– PGD&ĐT (b/c);
– BGH, chuyên môn (t/h);
– Lưu VT.
                 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website