Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 1613
  • Tháng hiện tại: 3132
  • Tổng lượt truy cập: 8149732

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đăng lúc: Thứ tư - 18/10/2017 16:04 - Người đăng bài viết: Võ Văn Bằng
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 79/2014 /NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013”
   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
Số:  27/QĐ-HT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
Lâm Thủy, ngày 06 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
 
           Căn cứ  Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 79/2014 /NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Phòng cháy  và chữa cháy năm 2001 và  Luật sửa  đối, bổ sung một số điều của Luật  Phòng cháy và chữa  cháy năm 2013”; Thông tư số 66/2014/TT-BCA của  Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014  của Chính phủ;
               Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của trường MN Lâm Thủy.
             Theo đề nghị của bộ phận Hành chính Tổng hợp.
                                                            
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:   Nay ban hành kèm theo quyết định này:
- Nội quy phòng cháy và chữa cháy.
- Nội quy sử dụng điện
- Nội quy phòng làm việc
- Quy định phân công chức trách nhiệm vụ.
Điều 2:  Nội quy, quy định có hiệu lực kể từ ngày ký.           
Điều 3:  Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  trong toàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                                                             
Nơi nhận:  
- Các bộ phận;
- Phòng GD & ĐT
- UBND xã;
- Lưu: VP.
                 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc
 
 
 
 
 
   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
Lâm Thủy, ngày 06 tháng 10 năm 2017

                                                                                                               
                                 NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
    
Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong Trường MN Lâm Thủy; Hiệu trưởng quy định nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:
Điều 1:  Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức và toàn thể mọi người.
Điều 2:  Không  được sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.
Điều 3:  Không được câu mắc, sử dụng điện tùy tiện, hết giờ làm phải kiểm tra và tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về.
Không: - Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì.
- Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.
- Để các vật dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây điện.
- Để xăng dầu và các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây điện.
- Sử dụng bếp điện, thắp hương trong phòng, nơi làm việc.
Điều 4: Sắp xếp vật tư, phương tiện trong các phòng phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để  tiện kiểm tra, chữa cháy và cứu tài sản khi cần thiết.
Điều 5: Khu vực để ô tô, xe máy phải gọn gàng, có lối đi lại, khi đỗ xe phải hướng đầu xe ra ngoài.
 Điều 6: Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại, hành lang.
Điều 7: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.
Điều 8: Cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, người nào vi phạm sẽ tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của Pháp luật./.
                                                                                                                                       
Nơi nhận:  
- Các bộ phận;
- Phòng GD & ĐT
- UBND xã;
- Lưu: VP.
                 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc
 
 
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
Lâm Thủy, ngày 06 tháng 10 năm 2017
NỘI  QUY SỬ DỤNG ĐIỆN
 
Điều 1: Cán bộ, giáo viên , nhân viên trong trường Mầm non Lâm Thủy phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi làm việc, đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc trước khi ra về phải cắt điện.
Điều 2: Không được tự ý đấu nối làm thay đổi hệ thống điện.
Điều 3: Cấm dùng điện để đun nấu, sưởi, sấy ở nơi có nguy hiểm cháy nổ thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ điện.
Điều 4: Khi hệ điện có sự cố chạm chập điện, không tự ý sữa chữa, phải cắt điện và báo cho người có trách nhiệm sửa chữa.
Trên đây là nội quy việc sử dụng điện trong trường Mầm non Lâm Thủy, Cán bộ giáo viên, nhân viên và mọi người phải nghiêm túc thực hiện.  Cá nhân vi phạm để xảy ra các sự cố về điện tùy theo mức độ thiệt hại nặng, nhẹ mà bị xử lý trước pháp luật.
Nơi nhận:  
- Các bộ phận;
- Phòng GD & ĐT
- UBND xã;
- Lưu: VP.
                 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
Lâm Thủy, ngày 06 tháng 10 năm 2017

QUY ĐỊNH
PHÂN CÔNG CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ
Căn cứ  Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 79/2014 /NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Phòng cháy  và chữa cháy năm 2001 và  Luật sửa  đối, bổ sung một số điều của Luật  Phòng cháy và chữa  cháy năm 2013”; Thông tư số 66/2014/TT-BCA của  Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014  của Chính phủ;
Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của trường MN Lâm Thủy;
Hiệu trưởng quy định phân công chức trách nhiệm vụ cụ thể như sau:
Theo đề nghị của bộ phận Hành chính Tổng hợp.
1.Trách nhiệm của Đội trưởng Đội PCCC& CNCH:
a/Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy  và chữa cháy; thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
b/ Ban hành theo thẩm quyền nôi quy và biện  pháp về PC và chữa cháy;
c/ Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về PC và CC;
d/ Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, sử dụng kinh phí phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện PC và chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực hiện phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ về PC và CC, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra;
đ/ thực hiện nhiệm vụ khác về PC và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
2.Trách nhiệm của đội viên Đội PCCC&CNCH
a/ Chấp hành  quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người  hoặc cơ quan có thẩm quyền;
b/ Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng;
c/ Bảo đảm an toàn về PC và CC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy;
d/ Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vị phạm quy định an toàn vê phòng cháy và chữa cháy;
đ/ Thực hiện quy định khác có liên quan  đến trách nhiệm cá nhân thep quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:  
- Các bộ phận;
- Phòng GD & ĐT
- UBND xã;
- Lưu: VP.
                 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc
 
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
Số:  28/QĐ-HT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
Lâm Thủy, ngày 06 tháng 10 năm 2017
 
 QUYẾT  ĐỊNH
Về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
                            
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN LÂM THỦY
Căn cứ  Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 79/2014 /NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  Phòng cháy  và chữa cháy năm 2001 và  Luật sửa  đối, bổ sung một số điều của Luật  Phòng cháy và chữa  cháy năm 2013”; Thông tư số 66/2014/TT-BCA của  Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014  của Chính phủ;
Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của trường MN Lâm Thủy.
Theo đề nghị của bộ phận Hành chính -Tổng hợp.
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Nay thành lập Đội PCCC&CNCH Trường MN Lâm Thủy. gồm có 18 thành viên (Có danh  sách kèm theo)
Điều 2.  Đội PCCC&CNCH cơ sở có nhiệm vụ:
1. Đề xuất việc ban hành các nội quy, quy định an toàn  PCCC.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn cứu hộ; xây dựng các phong trào  quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.
3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
4. Tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
5. xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng phương tiện và thực hiện  nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.
Điều 3.  Các đồng chí có tên trên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
   
  Nơi nhận: 
- Phòng GD & ĐT
- UBND xã;
- Lưu: VP.
                 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc
                                                                                      

 
 
                    
 
DANH SÁCH
ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Kèm theo Quyết định số:28/QĐ-PCC, ngày 6 tháng 10  năm 2017)
 
TT Họ và tên Năm sinh Bộ phận công tác Chức vụ
1  Hoàng Thị Cúc 1975 HT Đội trưởng
2 Lê Thị Lộc 1986 PHT Đội viên
3 Nguyễn Thị Hiên 1981 PHT Đội viên
4 Hồ Thị Thảo 1983 GV Đội viên
5 Hồ Thị Thi 1985 GV Đội viên
6 Hoàng Thị Nương 1991 GV Đội viên
7 Hoàng Thị Hoài 1992 GV Đội viên
8 Nguyễn Thị Lệ Giang 1990 GV Đội viên
Hồ Thị Phương 1992 GV Đội viên
10 Nguyễn Thị  Huyền 1988 NV Đội viên
11 Võ Văn Bằng 1981 NV Đội viên
12 Nguyễn Thị Hồng Chính 1974 GV Đội viên
13 Nguyễn Thị Thịnh 1986 NVDD Đội viên
14 Đinh Thị Hằng 1993 NVDD Đội viên
15 Lê Thị Ngọc  Yến 1991 NV Đội viên
16 Phạm Thị Mai Trang 1985 Phụ huynh Đội viên
17 Nguyễn Thị Tuyết 1990 Phụ huynh Đội viên
18 Nguyễn Thị Hương Giang 1986 Phụ huynh Đội viên
  ( Danh sách này có 18 người)
                                                   
                     
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
Số:  29/KH-MN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
Lâm Thủy, ngày 06 tháng 10 năm 2017
  
 KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
Căn cứ nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống cháy nổ.
Căn cứ vào Thông tư 04/2004/TT-BCA về hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/05/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống cháy nổ.
Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế về công tác phòng chống thiên tai của trường Mầm non Lâm Thủy.
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.
1. Đội ngũ:
- Số lượng: Cán bộ, giáo viên và nhân viên: 23đ/c
Trong đó:                    
CBQL:   03 đ/c.
GV:       15 đ/c., NVDD: 02 đ/c
NV:       03 đ/c.
2. Cơ sở vật chất:
- Có 01 văn phòng, 03 phòng bếp, 01 phòng HT, 10 phòng học.
3. Học sinh:
Gồm có: 161 cháu học ở các lớp NT - MG.
* Nhận xét chung về đặc điểm tình hình.
+ Về thuận lợi:
- Lực lượng cán bộ giáo viên có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ.
- Ban  giám hiệu nhà trường đã chú trọng chỉ đạo đội ngủ phòng chống cháy nổ chuẩn bị mọi điều kiện để phòng cháy như mua 03 bình chữa cháy, các nội quy quy chế về PCCC.
- Ban chỉ đạo PCCC của xã và hội cha mẹ học sinh, lực lượng bảo vệ các khu vực có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhà trường.
+ Về khó khăn:
- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc phòng cháy chữa cháy còn thiếu thốn, kinh phí còn hạn hẹp.
- Đặc trưng của nhà trường đa số là nữ (chỉ có 1 nam) nên ảnh hưởng nhiều đến việc phòng cháy chữa cháy vào ban đêm.
B. KẾ HỌACH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.
- Để đáp ứng với yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản của nhà trường, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường có hiệu quả ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường hội ý thống nhất ra Quyết định thành lập Ban phòng cháy chữa cháy của nhà trường (có danh sách kèm theo)
1. Nhiệm vụ của Ban  phòng cháy, chữa cháy :
 Thường xuyên có ý thức cảnh giác với mọi hoàn cảnh, có ý thức phòng ngừa .
- Đồng chí trưởng ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phòng ngừa cảnh giác, có kế hoạch cụ thể cho toàn đội chủ động thực hiện công tác PCCC qua từng tuần, từng tháng.
2. Về công tác kiểm tra:
-  Kiểm tra tình hình phòng cháy, chữa cháy thường xuyên qua hàng tháng. Tăng cường kiểm tra đột xuất.
-  Kiểm tra đường dây điện và môi trường xung quanh của tất cả các phòng học, toàn hệ thống nhà trường.
-  Kiểm tra việc đun nấu của nhà bếp, các thiết bị đồ dùng bằng điện, các đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCC…
3. Công tác chuẩn bị:
-  Các bể chứa nước của nhà trường luôn được bơm đầy, chuẩn bị các cây sào dài có găm câu liêm, cát, xẻng, chuẩn bị các loại chăn khi có cháy đem ra nhúng nước để chữa cháy và bình chữa cháy.
-  Ban phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ đề ra các phương án khi có cháy phân công cụ thể cho mỗi thành viên với những nhiệm vụ cụ thể theo sơ đồ .
-  Nhà trường có nhiệm vụ tạo mọi điều kiện và phương tiện cần thiết cho đội phòng cháy chữa cháy một cách đầy đủ, hợp lý, an toàn.
-  Hàng tháng đều tổ chức họp và đánh giá đánh giá công tác phòng cháy
chữa cháy đồng thời tổ chức kiểm tra các loại dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Tổ
chức cho chị em tập duyệt  thao tác chữa cháy trên các dụng cụ chữa cháy.
-  Công tác phòng cháy chữa cháy của nhà trường được thiết lập và phải thường xuyên củng cố nghiêm túc, nhằm đáp ứng với yêu cầu phòng cháy chữa cháy trong trường học 
Trên đây là kế hoạch phòng cháy chữa cháy trong năm học 2017 - 2018 của trường MN Lâm Thủy, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện nghiêm túc.
      Nơi nhận:    
- Như trên (t/h);                                    
- UBND xã (BC)                                  
- Lưu vp.     
                 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Thị Cúc
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website