Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 90
  • Hôm nay: 2386
  • Tháng hiện tại: 13507
  • Tổng lượt truy cập: 9136243

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

Kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018

Đăng lúc: Thứ tư - 01/11/2017 16:26 - Người đăng bài viết: Nguyễn Quang Mười
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:    /QĐ-HT                                             Lâm  Thủy, ngày   tháng 10 năm 2017
 
QUYẾT  ĐỊNH
Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học
Năm học 2017-2018 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non;  Căn cứ hướng dẫn số 3936/BGD&ĐT-TTr ngày 28/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 1687/SGD&ĐT-TTr ngày 7/9/2017 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018;
Căn cứ Hướng dẫn số 722/LTr-GDĐT ngày 21/9/2017 về việc hướng dẫn thưc hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Phòng GD và Đào tạo Lệ Thủy;  Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của trường năm học 2017 - 2018;
Căn cứ công văn số 931/GD&ĐT ngày 7/11/2016 của PGD&ĐT lệ Thủy
Xét đề nghị của tổ chuyên môn trường Mầm non Lâm Thủy,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của trường Mầm non Lâm Thủy gồm các ông, bà (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Ban kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học 2017 – 2018 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm tra.
Điều 3. Các bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                (Đã ký)
- PGD (b/c);
- Như thành phần (t/h);                                                              
- Đăng Website;
- Lưu: VP;
                                                                                        Hoàng Thị Cúc
 
 
DANH SÁCH TỔ KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC  
Năm học 2016 - 2017
        
 (Kèm theo Quyết định số   QĐ-HT ngày  /  /2017 của Hiệu trưởng trường MN Lâm Thủy về việc thành lập tổ kiểm tra nội bộ trường học)                  
    
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Hoàng Thị Cúc - Hiệu trưởng - Tổ trưởng
2 Lê Thị Lộc - P. Hiệu trưởng - Tổ phó   - Thư ký
3 Nguyễn Thị Hiên - P. Hiệu trưởng - Tổ phó
4 Hồ Thị Thi  - Tổ trưởng MG Lớn, Bé  - Tổ viên
5 Hồ Thị Thảo - Tổ trưởng MG Nhỡ, Nhà trẻ - Tổ viên
6 Nguyễn Thị Lệ Giang - Tổ phó MG Nhỡ, Nhà trẻ       - Tổ viên
7 Hoàng Thị Hoài  - Tổ phó MG Lớn, Bé - Tổ viên
8 Võ Văn Bằng - TT Tổ HC và dinh dưỡng - Tổ viên
9 Nguyễn Thị Huyền - TP Tổ HC và dinh dưỡng - Tổ viên
   
 
 
 PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     Số:  /KH-KTNBTH                                   Lâm Thủy, ngày    tháng 10 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018
 
I.CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non;  Căn cứ hướng dẫn số 3936/BGD&ĐT-TTr ngày 28/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 1687/SGD&ĐT-TTr ngày 7/9/2017 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018;
Căn cứ Hướng dẫn số 722/LTr-GDĐT ngày 21/9/2017 về việc hướng dẫn thưc hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Phòng GD và Đào tạo Lệ Thủy;  Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của trường năm học 2017 - 2018;
Căn cứ kế hoạch kiểm tra trường học năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục Đào tạo Lệ Thủy;
Căn cứ vào kế hoạch và tình hình thực tế của đơn vị,
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của nhà trường, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý hiện nay. Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giúp nhà trường tìm ra những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra; góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.
Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính đại trà, toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra thường xuyên, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để hiệu trưởng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao; Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh quá trình công tác góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường
Tăng cường kiểm tra chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ tại trường. Tập trung chấn chỉnh nề nếp kỹ cương trong trường học, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng các cháu ở trường Mầm non. Tập trung đánh giá đúng thực chất chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Quản lý tài chính và tài sản trong nhà trường. Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi. Kiểm tra thủ tục pháp lý quyền sử dụng nhà đất. Cơ sở vật chất kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan. Môi trường sư phạm. Thiết bị dạy học, phương tiện làm việc. Tự kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường qua hằng năm. Kiểm tra thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” chú trọng đạo đức nhà giáo. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, cập nhật thông tin trong đánh giá giáo viên. Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác kiểm tra nội bộ trường học, hiệu lực quản lý nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.
III.  NHIỆM VỤ:
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Ban thường vụ Tỉnh Ủy ngày 29/9/2014, Quyết định 2653/QĐ- BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ GD&ĐT, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/CP của Ban chấp hành trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN.
3. Tập trung chỉ đạo, chú trọng huy động mọi nguồn lực để duy trì, củng cố và đạt vững chắc về phổ cập GDMNCTE5T; đầu tư xây dựng, tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững; Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác tự đánh giá, từng bước xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia gắn với xây dựng trường học thân thiện, xây dựng nông thôn mới.
4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Tập trung tổ chức, chỉ đạo quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung được ban hành theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT. Hướng dẫn các cơ sở GDMN phát triển chương trình Giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Chú trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong nhà trường. Tăng cường đầu tư các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyên đề giáo dục phát triển vận động trong trường MN. Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện chương trình, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số; quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập. Tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện, cấp tỉnh và tham gia dự thi cấp Quốc gia.
5. Phát triển số lượng và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non, tập trung bồi dưỡng để nâng cao năng lực và kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình GDMN. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng CS-GD trẻ.       
 2. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Công tác tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
- Kiểm tra, ổn định đội ngũ công tác kiểm tra nội bộ: bồi dưỡng đội ngũ kiểm tra nắm chắc được mục tiêu, nội dung thực hiện chương trình giáo dục mầm non, thiết bị và phương pháp  giảng dạy ở các lớp trong nhà trường. Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên trong nhà trường.
- Tổ chức cho Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường được bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.
Kiện toàn tổ chức: thành lập ban kiểm tra gồm HT, Phó HT, CTCĐ, Trưởng ban thanh tra nhân dân, các Tổ trưởng,  Thư ký hội đồng (Có quyết định kèm theo); đảm bảo là những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn, có phẩm chất, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ tự kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của BGD&ĐT và các văn bản về thanh tra của các cấp chỉ đạo.
Tập huấn công tác tự kiểm tra nội bộ nhà trường cho ban chuyên môn và 100% giáo viên trong nhà trường để giáo viên nắm vững mục đích yêu cầu của công tác kiểm tra nội bộ trường học.
2.  Phân công nhiệm vụ cụ thể:
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
1 Hoàng Thị Cúc HT - Phụ trách chung. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học cả năm, kế hoạch từng tháng.
- Kiểm tra toàn diện GV
- Kiểm tra chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.
- Kiểm tra công tác tài chính, CSVC trường học, y tế, Phổ cập, ATTH.
2 Lê Thị Lộc P.HT - Phụ trách kiểm tra chuyên môn,
-  Kiểm tra chuyên đề giáo viên;
-  Cùng với HT kiểm tra toàn diện GV;
 - Kiểm tra chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
- Kiểm tra CSVC trường học, KT hồ sơ GV, biểu đồ trẻ, khám sức khỏe.
- Kiểm tra vở toán, tạo hình khối MG.
- KT đánh giá trẻ khối MG, đánh giá trẻ 5 tuổi.
3 Nguyễn Thị Hiên P.HT - Phụ trách kiểm tra chuyên môn,
-  Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hồ sơ GV cùng với HT kiểm tra toàn diện GV;
 - Kiểm tra chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
- Kiểm tra sản phẩm khối Nhà trẻ
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công
- Kiểm tra đánh giá trẻ khối Nhà trẻ, kiểm tra dinh dưỡng.
4 Hồ Thị Thi TT Khối    Lớn, Bé - Kiểm tra chuyên đề giáo viên
- Chịu trách nhiệm kiểm tra những nội dung được hiệu trưởng phân công
- Kiểm tra chất lượng giáo dục khối MG  Lớn, NT
- Kiểm tra vở toán, tạo hình khối MG Lớn, NT và chất lượng khối Lớn, NT.
- Kiểm tra trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn
5 Hồ Thị Thảo TT khối Nhỡ, NT - Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra từng mặt giáo viên
- Chịu trách nhiệm kiểm tra những nội dung được hiệu trưởng phân công
- Kiểm tra chất lượng, sản phẩm của trẻ khối nhỡ, bé
6 Nguyễn Thị Lệ Giang TP khối Nhỡ, nhà trẻ - Chịu trách nhiệm kiểm tra những nội dung được Hiệu trưởng phân công
- Kiểm tra chất lượng chăm sóc, giáo dục khối MG Lớn, NT.
- Kiểm tra các loại vỡ của trẻ trong khối Lớn, NT.
7 Hoàng Thị Hoài TP khối Lớn, Bé - Chịu trách nhiệm kiểm tra những nội dung được Hiệu trưởng phân công
- Kiểm tra chất lượng chăm sóc, giáo dục khối MG Nhỡ, Bộ.
- Kiểm tra các loại vỡ của trẻ trong khối Nhỡ, Bộ.
- Kiểm tra trẻ trong các độ tuổi phụ trách
8 Võ Văn Bằng TT tổ HC  - Chịu trách nhiệm kiểm tra những nội dung được hiệu trưởng phân công
9 Nguyễn Thị Huyền TP tổ HC - Chịu trách nhiệm kiểm tra những nội dung được hiệu trưởng phân công
 IV.NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Kiểm tra toàn diện
1.1. Tự kiểm tra của HT:
Hiệu trưởng tự kiểm tra công tác quản lý của HT như: XD kế hoạch, phân công, sử dụng đội ngũ. Công tác kiểm tra nội bộ trường học. Chỉ đạo công tác VT-HC, tài chính, CSVC. Chế độ chính sách nhà giáo. Công tác tham mưu, XHHGD, Quản lý, sử dụng CBGVNV, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật CBGVNV, quản lý  tiếp nhận học sinh, công tác bồi dưỡng quán triệt tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, các văn bản Chỉ thị Nghị quyết của cấp trên….
1.2. Kiểm tra toàn diện đối với Phó HT:
- Kiểm tra hồ sơ  chỉ đạo chuyên môn theo quy đinh (Kế hoạch, báo cáo của CSVC, chuyên môn, CNTT, Phổ cập, nuôi dưỡng, thực đơn, khẩu phần, Giáo dục, kế hoạch tổ chức các hội thi GV,NV cấp trường…).
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công việc do Hiệu trưởng phân công.
- Kiểm tra kết quả việc chỉ đạo phụ trách điểm trường.
1.3. Kiểm tra toàn diện đối với giáo viên:
- Kiểm tra  công tác Điều tra Phổ cập, tỷ lệ huy động trẻ, tỷ lệ chuyên cần. (Phiếu điều tra, các minh chứng, tỷ lệ huy động, tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ trẻ ăn bán trú, đánh giá xếp loại trẻ…)
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên: (Đầy đủ các loại sổ theo quy định).
- Kiểm tra Hoạt động sư phạm của giáo viên:  (Thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, Tiết dạy, bài soạn, hoạt động góc, ngoài trời, trò chơi, ăn, ngủ, nêu gương cắm cờ, ứng dụng CNTT….)
- Kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú: (Báo ăn, VS lớp học, phòng ngủ, kho chứa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, trang trí sắp xếp lớp học …)
- Kiểm tra việc tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ, khối, mảng…(Nội dung sinh hoạt, ý kiến cải tiến sáng tạo để xây dựng chuyên môn…
- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và việc thực hiện nghị quyết văn bản chỉ đạo của cấp trên ngành dọc, đơn vị (Xây dựng kế hoạch cho nhóm lớp dựa trên văn bản chỉ đạo xuyên suốt từ nhà trường –> TTCM - > GV).
- Kiểm tra công tác GD kỹ năng sống, giao tiếp ứng sử, nề nếp – GDVSMT- GDATGT, tiết kiệm điện nước...
-  Kiểm tra việc nhận thức của trẻ bằng cách đàm thoại với trẻ, qua nhận thức của tiết học, qua các hoạt động trẻ trải nghiệm, khảo sát chất lượng trên trẻ
- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị bàn ghế, đồ dùng dạy học, đồ dùng đồ chơi lớp học (Bảo quản, sắp xếp khoa học, vào sổ theo dõi…).
1.4. Kiểm tra toàn diện đối với nhân viên Văn thư – Hành chính:
 - Kiểm tra công tác bảo quản thiết bị VPP, sách báo, sổ Nghị quyết, danh bạ..
 - Kiểm tra việc Lưu trữ hồ sơ nhân sự trên phần mềm, hồ sơ thi đua.
 - Kiểm tra hệ thống sổ sách công văn đến, đi.
 - Kiểm tra việc trình bày thể thức soạn thảo văn bản, lưu văn bản
 - Kiểm tra việc quản lý sắp xếp bố trí  thiệt bị văn phòng, CSVC văn phòng, vệ sinh phòng làm việc, phòng HT, hội trường khi họp….
 - Kiểm tra hồ sơ học sinh (Đơn, GKS, Sổ hộ khẩu phô tô), các hồ sơ diện chính sách...
1.5. Kiểm tra toàn diện đối với nhân viên Y tế:
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của y tế theo quy định. (Sổ xuất nhập thuốc, theo dõi trẻ ốm, các kế hoạch, sổ kiểm tra 3 bước ATTP, Sổ lưu mẫu thức ăn.
- Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm, lưu mẫu thức ăn.
- Kiểm tra việc cân khám sức khỏe vào kênh biểu đồ.
- Kiểm tra tủ thuốc (Vệ sinh MT, thống kê thuốc)
- Kiểm tra việc quản lý sức khỏe học sinh.
1.6. Kiểm tra toàn diện đối với nhân viên KT:
- Kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ, trên sổ kế toán, trên báo cáo tài chính,
- Kiểm tra việc thu chi các nguồn ngân sách, học phí, bán trú…
-  Kiểm tra việc chấp hành các thể lệ, chế độ, nguyên tắc tài chính và thu nộp ngân sách.
- Kiểm tra việc chi trả lương, phụ cấp, thâm niên, ưu đãi, bảo hiểm, thai sản, ….cho CBGVNV.
- Kiểm tra tiến độ việc chấp hành công việc do Hiệu trưởng phân công và giao nhiệm vụ.
1.7. Kiểm tra đối với nhân cấp dưỡng:
- Kiểm tra việc ký kết giao nhận thực phẩm.
- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn.
- Kiểm tra việc thực hiện các nội quy của nhà bếp (Mũ, găng tay, tạp rề, khẩu trang….).
- Kiểm tra các quy trình chế biến thực phẩm.
- Kiểm tra việc chia khẩu phần thức ăn cho các nhóm lớp.
- Kiểm tra việc vệ sinh thiết bị dụng cụ nhà bếp, VSMT bếp ăn…
1.8 Các tổ chuyên môn:
- Kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch các tổ chuyên môn, triển khai thực hiện.
- Kiểm tra việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn .
- Kiểm tra việc tổ chức thao giảng, dự giờ.
- Kiểm tra thực hiện công tác BDTX.
- Kiểm tra một số chuyên đề khác theo nhiệm vụ từng năm học.
2. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.
- Kiểm tra dự giờ các tiết dạy, hoạt động trong ngày…
- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo: Nội dung kiểm tra, cách ghi và lưu trữ hồ sơ theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra hồ sơ, thực hiện quy chế của giáo viên, thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học, giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng.
- Kiểm tra thực hiện đánh giá trẻ theo Bộ Chuẩn, đánh giá trẻ 3-4 tuổi, đánh giá trẻ tròn tháng.
- Kiểm tra công tác BDTX của giáo viên.
- Kiểm tra công tác phối hợp với phụ huynh...
- Kiểm tra một số chuyên đề khác theo nhiệm vụ từng năm học.
3. Kiểm tra trẻ:
- Kiểm tra thực hiện nề nếp, vệ sinh, số lượng, việc duy trì tỷ lệ chuyên cần, bé ngoan.
- Kiểm tra thực hiện đánh giá trẻ theo Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, đánh giá trẻ 3-4 tuổi, đánh giá trẻ tròn tháng.
- Kiểm tra hoạt động trong giờ học của trẻ - Kiểm tra đánh giá trẻ.
- Kiểm tra một số chuyên đề khác theo nhiệm vụ từng năm học.
4. Kiểm  tra chuyên đề
- Kiểm tra trường học về an ninh trật tự, trường học thân thiện;
- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
- Kiểm tra hoạt động y tế trường học. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
-  Kiểm tra công tác tài chính, thu nộp ở đơn vị.
- Kiểm tra tác mua sắm đồ dùng học tập, đồ dùng vệ sinh của trẻ.
- Kiểm tra việc mua sắm, quản lý thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em.
- Kiểm tra công tác phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy.
- Kiểm tra về công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.
- Kiểm tra việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. 
- Kiểm tra việc thực hiện chỉ thi 18,19,20 của Tỉnh ủy Quảng Bình, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
- Kiểm tra thực hiện quy chế văn hóa ở đơn vị và công tác xây dựng cơ quan văn hóa.
- Kiểm tra “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non,
V.CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA CỤ THỂ
Thời
gian
Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra
Tháng
8
- Kiểm tra VS phong quang trường lớp
- Kiểm tra tài sản, đồ dùng đồ chơi các lớp
- Kiểm tra số lượng trẻ các lớp
- Kiểm tra công tác chuẩn bị và tập kịch bản khai giảng
- Kiểm tra trang trí tạo môi trường
- Kiểm tra tác mua sắm đồ dùng học tập, đồ dùng vệ sinh của trẻ.
- 4 cụm
- 10 lớp
- 10 lớp
- Trẻ
 -Giáo viên
 -Giáo viên các lớp
Tháng
9
- Kiểm tra số lượng, nề nếp các lớp
- Kiểm tra trang trí, tạo môi trường các lớp
- Kiểm tra bếp ăn bán trú
- Kiểm tra cân đo theo dõi sức khỏe trẻ
- Kiểm tra nề nếp vệ sinh cá nhân trẻ và vệ sinh môi trường
- Kiểm tra an toàn về điện, phòng cháy chữa cháy
- Trẻ
- Giáo viên
- Giáo viên dinh dưỡng
- Nhân viên y tế
- Trẻ các lớp
Tháng
10
- Kiểm tra chỉ đạo bếp ăn bán trú
- KT việc thực hiện chương trình các lớp
- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên
- Kiểm tra đánh giá trẻ 5 tuổi
- Thao giảng cụm Trung tâm
- Kiểm tra toàn diện 2 GV
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên đợt 1
- Kiểm tra công tác phòng chống bão lụt.
- Giáo viên dinh dưỡng
- Giáo viên
- Cô Chính, Nhị, Hằng
- Giáo viên, trẻ
-Cô: Nương, Phương, Lưu
- Cô Giang, cô Lưu
- Giáo viên
- Các điểm trường
Tháng
11
- Kiểm tra việc thực hiện các loại vở của trẻ
- Kiểm tra việc đánh giá trẻ nhà trẻ
- Kiểm tra chuyên đề 2 GV
- Kiểm tra kết quả khám sức định kì cho trẻ
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên
- Kiểm tra hồ sơ BDTX, HS y tế
- Kiểm tra bếp ăn bán trú
- Kiểm tra về công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.
- Kiểm tra chuyên đề giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”.
Chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường Mầm non,
 
- Trẻ
- Giáo viên, trẻ nhà trẻ
- Cô: Nương, Thảo
- Nhân viên y tế
- Cô: H.Phương, Thi
- Giáo viên, NV Y tế
- Giáo viên dinh dưỡng
- Giáo viên, trẻ
-Nhân viên văn phòng
 
-Giáo viên
Tháng
12
- Kiểm tra nề nếp vệ sinh, ăn ngũ của trẻ
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn
- Kiểm tra chuyên đề 2 GV
- Kiểm tra kết quả cân đo trẻ đợt 2
- Kiểm tra khảo sát, đánh giá trẻ
- Kiểm tra toàn diện 3 GV
- Kiểm tra tài sản cuối năm, hồ sơ tài chính
- Kiểm tra một số hoạt động của cô và trẻ
- Trẻ
- Tổ trưởng CM
- Cô: L.Phương, Thi
- Nhân viên Y tế
- Giáo viên, trẻ
-Cô:H.Hoài, Thịnh, Thu
- Nhân viên Kế toán
- Giáo viên, trẻ
Tháng
1
- Kiểm tra việc tổ chức bữa ăn của trẻ
- Kiểm tra đánh giá trẻ tròn tháng nhà trẻ
- Kiểm tra hồ sơ bán trú, VSATTP các bếp
- Kiểm tra toàn diện 2 GV
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình các lớp
- Kiểm tra chuyên đề 2 GV
- Kiểm tra vệ sinh phong quang trường lớp
- Kiểm tra công tác BDTX giáo viên
- Giáo viên, trẻ
- Giáo viên, trẻ nhà trẻ
- Giáo viên dinh dưỡng
- Cô: Thanh, Tìm
- Giáo viên
 -Cô: Giang, Lưu
- Giáo viên, NV y tế
- Giáo viên
Tháng
2
- Kiểm tra việc dạy và học các lớp
- Kiểm tra hồ sơ y tế
- Kiểm tra bếp bán trú
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn
- Kiểm tra chuyên đề 3 Gv
 - Kiểm tra đánh giá trẻ tròn tháng nhà trẻ
- Kiểm tra toàn diện 3 GV
- Kiểm tra đánh giá trẻ 5 tuổi đợt 3
- Kiểm tra sản phẩm của trẻ
- Kiểm tra bếp bán trú
- Giáo viên
- Nhân viên y tế
- Giáo viên dinh dưỡng
- Tổ trưởng CM
- Cô: D.Hoài, Thịnh, HHoài
- Giáo viên, trẻ
- Cô:Thảo, Nhị, Chính
- GV, trẻ lớp 5 tuổi
- Giáo viên, trẻ
- Giáo viên dinh dưỡng
Tháng
3
- Kiểm tra công tác làm đồ dùng đồ chơi ở các lớp
- Kiểm tra hồ sơ nhân viên văn phòng
- Kiểm việc tổ chức bữa ăn giấc ngũ cho trẻ
- Kiểm tra chuyên đề 2 Gv
- Kiểm tra hồ sơ BDTX giáo viên
- Kiểm tra toàn diện 3 GV
- Kiểm tra kết quả cân đo trẻ đợt 3
- Kiểm tra công tác tiếp phẩm nhà bếp
- Kiểm tra vệ sinh các nhóm lớp và  một số hoạt động của cô và trẻ
-Kiểm tra thực hiện chương trình
- Giáo viên
-Nhân viên văn phòng
-Giáo viên, trẻ
- Cô: Thanh,Tìm,Hường
- Giáo viên Cô:L.Phương, Nương,Hằng
 - Nhân viên y tế
- Giáo viên dinh dưỡng
- Giáo viên, trẻ 
_Giáo viên
Tháng
4
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn
- Kiểm tra hồ sơ y tế
- Kiểm chuyên đề 2 GV
- Kiểm tra một số hoạt động của cô và trẻ
- Kiểm tra toàn diện 2 GV
- Kiểm tra kết quả khám sức khỏe trẻ
- Kiểm tra đánh giá trẻ
- Kiểm tra bếp ăn bán trú
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên
- Kiểm tra trường học về an ninh trật tự, trường học thân thiện;
- Kiểm tra hồ sơ P.HT
- Tổ trưởng CM
- Nhân viên y tế
- Cô: Thu, Phương
- Giáo viên, trẻ
- Cô: Đ. Hoài, Hường
- Nhân viên y tế
- Giáo viên, trẻ
- Giáo viên dinh dưỡng
- Giáo viên
- Các điểm trường
-  P.HT
Tháng
5
- KT việc tổ chức bữa ăn giấc ngũ của trẻ
- Kiểm tra hồ sơ kế toán
- Kiểm tra chất lượng các lớp chuẩn bị chuyển giao chất lượng trẻ 5 tuổi
- Kiểm tra đánh giá công tác BDTX
- Kiểm kê tài liệu, đồ dùng đồ chơi các lớp
- Giáo viên, trẻ
-Nhân viên kế toán
-Trẻ 5 tuổi
 -Giáo viên
- GV, nhân viên KT
              
  VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, các tổ chức, bộ phận phối hợp thực hiện đảm bảo tính toàn diện, liên thông, nhất quán, chất lượng và hiệu quả./.
Lưu ý: Trong quá trình thực hiện nếu thấy chưa phù hợp nhà trường sẽ có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
 
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                (Đã ký)
- PGD (b/c);
- Như thành phần (t/h);                                                              
- Đăng Website;
- Lưu: VP;
                                                                                        Hoàng Thị Cúc
 
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website