Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 58
  • Hôm nay: 3555
  • Tháng hiện tại: 19102
  • Tổng lượt truy cập: 8415193

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

CV 348 ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỸ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

Đăng lúc: Thứ năm - 17/05/2018 15:42 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
UBND HUYỆN LỆ THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Số: 348 /GD&ĐT
V/v đề nghị xét tặng kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp giáo dục”
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Lệ Thủy, ngày17 tháng 5 năm 2018
 
 
Kính gửi: Hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Các đơn vị căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 để tổ chức xét đề nghị cho cán bộ giáo viên của đơn vị. Thông báo cho cán bộ GV đã nghỉ hưu, người ngoài ngành đủ điều kiện theo Quy chế trên địa phương biết và tập hợp hồ sơ đề nghị.
2. Điều kiện để xét tặng Kỉ niệm chương quy định theo Điều 27, Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT (nam đủ 25 năm trở lên, nữ đủ 20 năm trở lên).
(Mỗi người chỉ duy nhất được 01 lần xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"-Không xét tặng cho những cá nhân đã có Kỷ niệm chương)
Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2018, hồ sơ gồm:
- Tờ trình kèm theo danh sách (mẫu 1B).
- Báo cáo thành tích cá nhân:
+ Đang làm việc trong ngành giáo dục, nghỉ hưu (mẫu 2A); 03 bộ bản chính;
+ Ngoài ngành giáo dục (mẫu 2B): 03 bộ bản chính; 
+ Người nước ngoài (mẫu 2C): 03 bộ bản chính.
(Phòng GD&ĐT gửi kèm theo các biểu mẫu- Lưu ý: Báo cáo thành tích được in trên 01 tờ giấy)
3. Đối với giáo viên đã nghỉ hưu, bản tóm tắt thành tích có xác nhận của thủ trưởng đơn vị trường công tác trước khi nghỉ hưu. Hồ sơ nộp cùng với hồ sơ đơn vị trước khi nghỉ hưu.
4. Hồ sơ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 07/6/2018 bản có dấu (đ/c Long nhận), đồng thời gửi Tờ trình, danh sách về hộp thư nội bộ.
Nhận được Công văn này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Phòng;
- Lưu: VT, KHTH.
TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
 
 
                      Võ Vĩnh Hào
Mẫu 1B - Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
 
TẾN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:           /TTr-...           ..........., ngày          tháng       năm 20...
V/v  đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016  
 
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyệ Lệ Thuỷ.
 
          Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/8/2005, Trường ..................................................................................................
đã xét chọn và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng  Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016 cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
          1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: ........ người
          Trong đó:
          - Đang làm việc: .......... người
          - Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ........ người,
          - Đã chuyển sang ngành khác: ......... người
          2. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ......... người
          3. Người nước ngoài: ......... người.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(kí tên và đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"
Kèm theo TTr số:     /GD&ĐT
 
 
TT
 
Họ và tên
 
Chức vụ – nơi công tác
Số năm công tác trong ngành Số năm tính xét tặng KNC Ghi chú
  Đang công tác        
1          
2          
           
  Đã nghỉ hưu        
1          
2          
3          
  Ngoài ngành GD        
1          
2          
 
Lệ Thủy, ngày  tháng 6 năm 2016     
Thủ trưởng đơn vị
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯU Ý: IN TRÊN 01 TỜ GIẤY (NẾU 2 TỜ THÌ IN TRÊN 2 MẶT)
Mẫu 2A - Bản tóm tắt thành tích cá nhân trong ngành giáo dục                   
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"
 
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên: ......................................................................... Nam, Nữ: ...................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................... Dân tộc: .....................
Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................
Chức vụ và nơi công tác trong ngành giáo dục: ...................................................
Ngày vào ngành giáo dục:  ...................................................................................
Ngảy nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD): ................................................
Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi): .................................
Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG):
+ Cấp cơ sở: ............................................................................................................
+ Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ: ........................................................................................
Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: ................................................................
Mức kỷ luật:
+ Ngày ký Quyết định kỷ luật: ...............................................................................
+ Ngày ký Quyết định xóa kỷ luật: ........................................................................
Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: ..........................................
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC:
Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng năm
Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)
   
   
   
   
   
   
 
......................, ngày ........ tháng ........ năm 20....
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                        Người khai
 
 
 
Mẫu 2B - Bản tóm tắt thành tích cá nhân ngoài ngành giáo dục                   
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"
 
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên: ......................................................................... Nam, Nữ: ...................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................... Dân tộc: .....................
Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................
Chức vụ và nơi công tác: ...................................................
II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................, ngày ........ tháng ........ năm 20....
                                                                               Người đề nghị
 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
Thủ trưởng
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 
 
Mẫu 2C - Bản tóm tắt thành tích cá nhân là người nước ngoài                   
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"
 
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên: ......................................................................... Nam, Nữ: ...................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................... Quốc tịch: ....................
Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................
Chức vụ và nơi công tác: ...................................................
II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................, ngày ........ tháng ........ năm 20....
                                                                       Cơ quan quản lý GD
 
 
 

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website