Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 71
  • Hôm nay: 6307
  • Tháng hiện tại: 6307
  • Tổng lượt truy cập: 9387471

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

CV 386 KẾ HOẠCH XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018

Đăng lúc: Thứ hai - 28/05/2018 10:32 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
        UBND HUYỆN LỆ THỦY         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                
                       Số: 386  /KH-GDĐT                                Lệ Thủy, ngày 28 tháng 5 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018
 
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
- Từ ngày 25/5 đến 27/5/2018, các đơn vị nộp hồ sơ lên các bậc học.
- Từ ngày 29/5/2018 đến ngày 02/6/2018: Các bậc học xử lý sắp xếp hồ sơ và thống kê kết quả, lập danh sách đề nghị (lập trên Excel theo mẫu đính kèm):
MẪU 1: Thống kê kết quả đề nghị danh hiệu thi đua.
          MẪU 2: Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua tập thể.
MẪU 3: Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua cá nhân (LĐTT trở lên).
MẪU 4: Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua cá nhân đạt CSTĐCS trở lên.
MẪU 5: Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua cá nhân đạt CSTĐ cấp tỉnh.
MÃU 6: Danh sách đề nghị cá nhân, tập thể được tặng bằng khen các cấp.
- Ngày 29/5/2018: Các cấp học tham mưu danh sách Hội đồng chấm SKCTKT (gửi vào hộp thư nội bộ của đ/c Võ Thị Tường Vy - PCTHĐTĐ và đ/c Nguyễn Huy Phước Long chậm nhất 08h ngày 29/5/2018).
     II. LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HĐTĐ NGÀNH:
1. Từ ngày 06-08/6/2018:
Hội đồng khoa học chấm SKCTKT làm việc.
Bộ phận Thư ký hoàn tất hồ sơ chấm SKCTKT chuyển cho bộ phận Tổng hợp.
Thông báo kết quả chấm SKCTKT năm học 2017-2018 (từ 16 giờ ngày 08/6/2018).
2. Từ ngày 11-12/6/2018:
Các bộ phận, cấp học tiến hành rà xét, sơ duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân sau khi có kết quả chấm SKCTKT.
- Tập thể, cá nhân đề nghị khen cao;
          - Tập thể LĐXS, TTLĐTT;
          - CSTĐ cấp tỉnh, CSTĐ cấp cơ sở, LĐTT.
          Chuyển kết quả và cứ liệu cho Bộ phận thi đua (đ/c Long vào 14h ngày 12/6/2018).
          - Chấm phúc khảo SKCTKT (nếu có).
3. Ngày 13-15/6/2018:
HĐTĐ ngành họp xét các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân trong toàn ngành.
Từ 16h00 ngày 15/6/2018 thông báo kết quả rà xét của ngành.
4. Ngày 21-22/6/2017:
Thư ký HĐTĐ hoàn tất hồ sơ thi đua nộp HĐTĐ huyện Lệ Thủy.
5. Họp HĐTĐ huyện (Dự kiến ngày 28-29/6/2018)
6. Làm việc với HĐTĐ tỉnh, huyện để hoàn tất các thủ tục khen thưởng. Chậm nhất đến ngày 15/7/2018 có được các loại quyết định khen, bằng khen, giấy khen. 
III. PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG HĐTĐ:
1. Đ/c Võ Vĩnh Hào, Trưởng phòng GD&ĐT - CTHĐTĐ:
 - Phụ trách chung, triển khai kế hoạch xét duyệt, chỉ đạo xét danh hiệu thi đua các cấp của tập thể và cá nhân; cho ý kiến kết luận cuối cùng về kết quả thi đua.
- Làm việc với HĐTĐ huyện, tỉnh để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác thi đua;
2. Đ/c  Võ Thị Tường Vy, Phó trưởng phòng GD&ĐT – PCT thường trực:
- Phó chủ tịch HĐ xét SKCTKT, phụ trách mảng SKCTKT có liên quan đến cấp học MN;
- Chỉ đạo các bộ phận MN rà xét danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể các đơn vị trường MN.
- Thay mặt Chủ tịch điều hành họp xét thi đua (khi được Chủ tịch ủy quyền).
- Trực tiếp giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các các tập thể, cá nhân về công tác thi đua khen thưởng.
 3. Đ/c Nguyễn Văn Vững, Phó trưởng phòng GD&ĐT - PCT HĐTĐ:
- Phó chủ tịch HĐ xét SKCTKT; Giúp chủ tịch các công việc sau:
+ Xây dựng Kế hoạch (bao gồm tất cả các khâu, các điều kiện).
+ Thay mặt chủ tịch điều hành mội công việc của Hội đồng xét SKCTKT.
- Phụ trách mảng SKCTKT có liên quan đến cấp học TH và THCS;
- Chỉ đạo các bộ phận TH và THCS rà xét danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể các đơn vị trường TH, THCS và trường TH&THCS.
 4. Đ/c Lê Ngọc Thành, Phó trưởng phòng GD&ĐT - PCT HĐTĐ:
 - Theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, KHHGĐ các tập thể, cá nhân để xét thi đua.
- Chỉ đạo các đ/c trong tỏ điều kiện chuẩn bị mọi điều kiều cho Hội đồng thi đua làm việc.
- Chỉ đạo lập dự trù kinh phí phục vụ công tác thi đua.
          5. Đ/c Nguyễn Huy Phước Long - Thư ký HĐTĐ:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch.
- Giúp đ/c Chủ tịch chỉ đạo về công tác thủ tục, hồ sơ của công tác thi đua khen thưởng.
- Tập hợp tình hình, hoàn tất hồ sơ chuyển HĐTĐ cấp trên và ra thông báo kết quả thi đua năm học 2017-2018. Lưu giữ toàn bộ hồ sơ thi đua.
6. Các đ/c Tổ trưởng, phụ trách bậc học, cấp học - Thành viên HĐTĐ:
- Phụ trách các tiểu ban xét theo cấp học, ngành học chịu trách nhiệm về các cứ liệu cấp học cung cấp. Cụ thể:
+ Phụ trách mầm non: đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền
+ Phụ trách tiểu học: đ/c Phan Anh Xuân
+ Phụ trách THCS: đ/c Võ Lê Anh
- Thành viên của HĐ CSKCTKT.
7. Các đồng chí còn lại:
Tham gia theo phần hành và phân công của tổ, nhóm trưởng.
IV. PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG HĐKH CHẤM SKCTKT:
1. Đ/c Võ Vĩnh Hào: Chủ tịch HĐKH chấm SKCTKT.
2. Đ/c Võ Thị Tường Vy: Phó Chủ tịch HĐKH chấm SKCTKT.
3. Đ/c Nguyễn Văn Vững: Phó Chủ tịch HĐKH chấm SKCTKT.
4. Đ/c Nguyễn Huy Phước Long: Tổ trưởng tổ Thư ký HĐ xét SKKCTKT.
5. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền: Thành viên Tổ thư ký - Phụ trách công tác tổng hợp kết quả, viết biên bản và đánh giá kết quả SKCTKT cấp học MN.
6. Đ/c Phan Anh Xuân: Thành viên Tổ thư ký - Phụ trách công tác tổng hợp kết quả, viết biên bản và đánh giá kết quả SKCTKT cấp học TH.
7. Đ/c Võ Lê Anh: Thành viên tổ thư ký - Phụ trách công tác tổng hợp kết quả, viết biên bản và đánh giá kết quả SKCTKT cấp học THCS.
8. Đ/c Lê Đình Đức: Thành viên tổ thư ký - Phụ trách công tác tập hợp số liệu chung toàn ngành, viết tin bài, đăng Thông báo.
9. Đ/c Dương Công Tiện: Thành viên tổ thư ký - Phụ trách công tác tài chính; chuẩn bị các điều kiện cho HĐKH chấm SKCTKT làm việc.
(Các thành viên có danh sách kèm theo Quyết định)
Trên đây là Kế hoạch xét thi đua năm học 2017-2018, các bộ phận, cá nhân căn cứ nhiệm vụ phân công để triển khai có hiệu quả.
 
         Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG PHÒNG
- Đ/c Ninh Thị Hoà PCT-UBND (b/c);
- Thành viên HĐTĐ;                                                                   (Đã ký)
- LĐ, CV;
- Website;                                                                                           
- Lưu: VT, KHTH.                                                                        
                                                                                             Võ Vĩnh Hào
 


Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website