Rss Feed

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 368
  • Tháng hiện tại: 6153
  • Tổng lượt truy cập: 3746561

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

Công văn 970/GD&ĐT về kế hoạch hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2017-2018

Đăng lúc: Thứ hai - 26/02/2018 16:28 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   
 

         Số: 970 /GD&ĐT-MN                                     Lệ Thủy, ngày 03 tháng 10 năm 2017

         V/v Kế hoạch Tổ chức Hội thi
   “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
 trung tâm trong các đơn vị Mầm non”
                  Năm học 2017- 2018
 
 
            Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị MN trong toàn huyện.
 
Thực hiện Công văn số 2239/SGDĐT-GDMN ngày 27/10/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn Kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN” năm học 2017-2018; Phòng GD&ĐT hướng dẫn Kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các đơn vị Mầm non” như sau:
            1. Mục đích
Thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.
Huy động sự hỗ trợ, tham gia của các tổ chức, đoàn thể, các bậc phụ huynh, đặc biệt phát huy tính tích cực, sáng tạo của các đơn vị trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong các đơn vị MN.
Qua hội thi, nhằm phát huy hiệu quả của các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các trường Mầm non”, trên cơ sở đó, nhân rộng các mô hình tốt trên địa bàn toàn huyện.
Cuộc thi là hình thức tuyên truyền thiết thực, có hiệu quả để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự phát triển của cấp học Mầm non.
            2. Yêu cầu
            Đánh giá việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục phải bám sát các nội dung, tiêu chí xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm (tại Mục 3) của Kế hoạch này.
            Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục. Khuyến khích các đơn vị học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học tiết kiệm, hiệu quả; tránh hình thức, không gây áp lực cho cán bộ quản lý và giáo viên Mầm non.
3. Nội dung
 Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
 Thực hành việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Chương trình GDMN. (có bảng tiêu chí đính kèm)
4. Thời gian và địa điểm thi
4.1. Cấp trường: Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức cấp trường theo điều kiện thực tế tại đơn vị hoàn thành trước tháng 12/2017.
4.2. Cấp huyện
             * Đối tượng tham gia hội thi: Tất cả các trường Mầm non trong toàn huyện;
             * Thời gian:  Dự kiến trong tháng 02/2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)
    * Hình thức thi: 
    Mỗi đơn vị chọn 01 điểm trường để tham gia dự thi cấp huyện. 
Căn cứ vào các tiêu chí về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, các đơn vị tự đánh giá, gửi báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT và gửi kèm danh sách đăng ký điểm trường tham gia dự thi về đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền trước ngày 30/12/2017 (bằng văn bản có dấu đỏ theo 02 mẫu đính kèm).
  Phòng GD&ĐT sẽ tiến hành chấm thi tại các điểm trường đăng ký dự thi; tổ chức tổng kết, tuyên dương khen thưởng các đơn vị đã đạt giải tại Hội thi cấp huyện; lựa chọn 06 đơn vị đạt giải cao tại Hội thi cấp huyện để chỉ đạo ghi hình video, có thuyết minh (sau đây gọi chung là sản phẩm dự thi), thời lượng mỗi sản phẩm không quá 30 phút; gửi báo cáo kết quả tổ chức Hội thi, sản phẩm dự thi và danh sách các đơn vị tham gia dự thi cấp tỉnh về Sở GD&ĐT trước ngày 20/3/2018 .
            5. Cách thức đánh giá hội thi
            * Đánh giá từng đơn vị: Thang điểm 100, trong đó:
            - Xuất sắc: từ 90 đến 100 điểm.
            - Đạt khá: từ 70 đến dưới 90 điểm.
            - Đạt yêu cầu: từ 50 đến dưới 70 điểm.
            - Chưa đạt yêu cầu: Dưới 50 điểm
6. Tổ chức thực hiện
6.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xây dựng Kế hoạch tổ chức  Hội thi cấp huyện.
Thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo và triển khai thực hiện Hội thi cấp huyện.
Tổ chức tổng kết, đánh giá, tuyên dương và trao giấy chứng nhận cho các tập thể đạt chuẩn về “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tại Hội thi và khen thưởng các tập thể đạt giải (dự kiến 02 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 8 giải khuyến khích).
  6.2. Các đơn vị Mầm non
Bám sát bộ tiêu chí đánh giá Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tiến hành tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn theo quy định.
Trên cơ sở Kế hoạch của Phòng GD&ĐT, các đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể, tổ chức Hội thi cấp trường phù hợp với điều kiện thực tế  tại đơn vị và đạt hiệu quả cao; chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Hội thi cấp huyện.
             Chuẩn bị 01 phòng làm việc cho Ban giám khảo khi đến chấm thi (khoảng 10 người làm việc).
Chuẩn bị đầy đủ các minh chứng (VD: Tiêu chí 1.2- điểm c: Nhà trường cần phô tô giấy chứng nhận tập thể  LĐTT trở lên và giấy công nhận đơn vị văn hóa của năm học 2016-2017)
 
            Trên đây là Kế hoạch Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018. Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, triển khai thực hiện theo hướng dẫn và chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia Hội thi đạt kết quả cao nhất.
Nơi nhận:                                                             KT.TRƯỞNG PHÒNG
 - Như Kính gửi (t/h);                                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 - Lãnh đạo Phòng (b/c);                                                                                                          
 - Lưu VT, MN.                                                                                                            (Đã ký)
                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                 Võ Thị Tường Vy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỘI THI
“Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN”
năm học 2017-2018
(Kèm theo Kế hoạch số      /GD-MN ngày   tháng 11 năm 2017 của Phòng GD&ĐT)
 
 
TT Nội dung Điểm chuẩn Điểm đạt
1.  Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 
80  
1.1   Xây dựng môi trường vật chất 60  
1.1.1  Môi trường vật chất ngoài lớp (bao gồm các hành lanh, tiền sảnh, sân vườn) 40  
a        Có quy hoạch hợp lý, các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động, đảm bảo an toàn cho trẻ 5  
b          Môi trường tạo được cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho việc hoạt động, có nhiều cơ hội trải nghiệm, phát triển vận động, thể chất cho trẻ phù hợp với điều kiện nhà trường, văn hóa của địa phương 10  
c         Sân vườn có cây xanh, cây bóng mát, bồn hoa, cây cảnh, vườn rau...bố trí phù hợp với khuôn viên, diện tích hiện có. Tối thiểu 50% diện tích sân trường được che phủ bởi cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả, giàn hoa, giàn cây leo, cỏ tự nhiên hoặc cỏ nhân tạo 10  
d        Có khoảng sân đanh cho hoạt động tập thể và bố trí các khu vui chơi ngoài trời như: khu vui chơi giao thông, khu phát triển vận động, khu vui chơi với cát, nước, sỏi, đất, vườn cổ tích, góc dân gian 10  
đ         100% đồ chơi ngoài trời có mái che bằng tôn, lưới,giàn cây, bóng râm cây lớn...sử dụng an toàn, hiệu quả. Hệ thống bảng biểu tranh ảnh, áp phích tuyên truyền....được thiết kế đẹp phù hợp với tâm sinh lý của trẻ, được bố trí, sắp xếp hợp lý đảm bảo tiện dụng, rõ thông tin. 5  
1.1.2      Môi trường vật chất trong lớp 20  
a        Phòng nhóm, lớp đảm bảo yêu cầu về diện tích sử dụng sắp xếp không gian hợp lý, thẩm mỹ, thân thiện. Các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác CSGD trẻ đảm bảo an toàn, vệ sinh 5  
b        Các góc hoạt động trong lớp mang tính mở, được bố trí thuận tiện, linh hoạt dễ thay đổi, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và thực hành, trải nghiệm; khuyến khích trẻ hoạt động theo nhiều cách khác nhau 10  
c          Đồ dùng, đồ chơi phong phú về chủng loại, an toàn thẩm mĩ, phù hợp với chủ đề, đáp ứng mục tiêu giáo dục; được sắp xếp hấp dẫn hợp lý, thuận tiện cho trẻ trong sử dụng, vui chơi. 5  
1.2         Xây dựng môi trường xã hội 20  
a         Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, được chính quyền địa phương, nhân dân, hội phụ huynh, các cấp quản lý ghi nhận và đánh giá cao. Xây dựng mối quan hệ giữa trường mầm non, giáo viên và phụ huynh; tạo được không khí giao tiếp tích cực , kích thích hứng thú hoạt động của trẻ ở trường mầm non 5  
b          Trong năm học, không có đơn thư, khiếu kiện đối với tập thể, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; 5  
c         Năm học 2016-2017: đạt tập thể lao động tiên tiến trở lên, được công nhận đơn vị văn hóa 5  
d         Có bảng, góc tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh trong chăm sóc, giáo dục trẻ, về xây dựng môi trường và phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tuyên truyền dịch bệnh, tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ; thông tin về sự phát triển của trẻ.. 5  
2         Thực hành việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Chương trình GDMN 20  
a          Khai thác sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, phù hợp với nội dung và đáp ứng mục tiêu giáo dục 5  
b          Bố trí môi trường phù hợp với hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực, quan tâm đến sự phát triển của từng cá nhân trẻ đảm bảo trẻ "học bằng chơi, chơi mà học" 10  
c          Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng, khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình; giáo viên tổ chức, điều khiển hỗ trợ đúng lúc, khuyến khích tương tác 5  
 
TỔNG CỘNG
 
100  
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
     TRƯỜNG MN....................

Danh sách đăng ký điểm trường tham gia Hội thi
“Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các đơn vị Mầm non”
cấp huyện - Năm học 2017- 2018
 
 
TT
 
Tên trường
 
Địa chỉ của điểm trường đăng ký
 
Ghi chú
     
 
 
 
 
 
                                                                              …….., ngày        tháng       năm 2017
            NGƯỜI LẬP                                                               HIỆU TRƯỞNG
               (ký tên)                                                                     (ký tên, đóng dấu)
 
 

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website