Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 118
  • Khách viếng thăm: 117
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 806
  • Tháng hiện tại: 32129
  • Tổng lượt truy cập: 7658082

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

HD XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG ĐOÀN

Đăng lúc: Thứ hai - 07/05/2018 18:07 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
 
 
                                                                             
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG BÌNH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LỆ THUỶ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 59/LĐLĐ Lệ Thuỷ, ngày 07 tháng 5 năm 2018
       V/v xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
 
Kính gửi:   - Các Công đoàn cơ sở
 
- Căn cứ Hướng dẫn số 149/HD-TLĐ ngày 04/02/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Căn cứ Công văn số 60/LĐLĐ- ToC ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc những nội dung như sau:
I. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét Kỷ niệm chương.
1. Đối tượng, tiêu chuẩn;
a. Cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn
- Cán bộ công đoàn chuyên trách và ủy viên BCH CĐCS trở lên có thời gian công tác công đoàn liên tục, hoặc không liên tục cộng dồn từ đủ 20 năm công tác trở lên. Thời gian tham gia công tác công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số 1,5 để tính xét tặng; thời gian tham gia công tác  công đoàn không chuyên trách trong các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được nhân hệ số 2 để tính xét tặng
          - Cán bộ là ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và BCH Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn liên tục 2 khóa
          - Cán bộ công đoàn giữ chức danh Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn trọn 1 khóa
          - Công chức, viên chức có đủ từ 25 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn) làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn các cấp
          - Cán bộ lãnh đạo từ trưởng phòng, ban trở lên có từ đủ 25 năm trở lên (liên tục hoặc cộng dồn) làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tổ chức công đoàn.
          b. Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn
          Cá nhân có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác, hoặc hỗ trợ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên gồm:
          - Cấp huyện và tương đương (gọi chung là cấp huyện): Bí thư, phó Bí thư huyện ủy; chủ tịch, phó chủ tịch UBND, HĐND huyện, chức danh cấp trưởng Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện
2. Điều kiện:
a. Đối với cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn
- Trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương, phải có 03 năm liên tục liền kề với năm đề nghị xét tặng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn được giao
 
 
- Chủ tịch, phó Chủ tịch CĐCS, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xét tặng Kỷ niệm chương khi có 03 năm liên tục công đoàn cơ sở được công nhận vững mạnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt liền kề với năm đề nghị tặng Kỷ niệm chương
          b. Đối với cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn
Trong thời gian xét tặng Kỷ niệm chương phải có 05 năm liền kề với năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật và đảm bảo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động theo luật Công đoàn Việt Nam
 
II. Hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương
- Tờ trình đề nghị của đơn vị theo mẫu phụ lục 1
 
- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo mẫu phụ lục 2, phụ lục 3
 
 
- Bản khai cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương có xác nhận của công đoàn cơ sở theo mẫu phụ lục 4.
 
III. Thời gian tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
- Công đoàn cơ sở tổng hợp và nộp về Liên đoàn Lao động huyện chậm nhất 20/5/2018.
- Liên đoàn Lao động huyện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định tổng hợp danh sách gửi Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 25/5/2018
Quá thời hạn trên Liên đoàn Lao động huyện sẽ không tiếp nhận hồ sơ.
 
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời phản ánh lên Liên đoàn Lao động huyện đễ được hướng dẫn thêm.
 
Nơi nhận:                                                                 
- Như kính gửi;                                                                                 
- Lưu VP.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 1
 
TÊN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                                                                  ..........., ngày .....tháng  ..... năm ........
 
 
TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
 
Kính gửi: ..................................................................
 
Căn cứ Công văn số:.... ngày ..../..../2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình về hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
Căn cứ Biên bản hội nghị Ban Thường vụ (Ban Chấp hành)...............ngày ... tháng ... năm .....về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
Ban Thường vụ....... đề nghị..........., xem xét (thẩm định, xét duyệt) tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho.... cá nhân.
Trong đó:
1.     Đối tượng là cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn ......... người.
2. Đối tượng là cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn ....... người.
3. Đối tượng là cá nhân khác .......người.
(Có danh sách và bản kê khai thành tích kèm theo)
 
 
Nơi nhận:                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                             (ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 2
 
TÊN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                                                                   ..........., ngày .....tháng  ..... năm ........
 
 
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
(Kèm theo Tờ trình số ...., ngày ...tháng ...năm... của Ban Thường vụ............)
(Đối với các cá nhân công tác trong tổ chức công đoàn)
 
 
TT
 
Họ và tên
 
Chức vụ
 
Đơn vị
Số năm công tác công đoàn Số năm được quy đổi  
Tổng số năm
 
Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7=5+6 8
               
               
               
               
               
               
 
NGƯỜI LẬP BIỂU                                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                             CHỦ TỊCH
(Ký ghi rõ họ tên)                                                              (ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 3
 
TÊN TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                                                                     ........, ngày .....tháng  ..... năm ........
 
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  KỶ NIỆM CHƯƠNG
“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”
(đối với các cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ chức CĐ và các cá nhân khác)
 
 
TT
 
Họ và tên
 
Chức vụ
 
Đơn vị
Thành tích đã đóng góp cho tổ chức công đoàn  
Ghi chú
1          
2          
           
           
           
           
           
 
NGƯỜI LẬP BIỂU                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                         CHỦ TỊCH
(Ký ghi rõ họ tên)                                                              (ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 4
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                                                                     ........., ngày .....tháng  ..... năm ........
 
 
BẢN KHAI CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn
 
Họ và tên:.............................
Chức vụ:
             - Công đoàn:
             - Chuyên môn:
TT Đơn vị công tác Từ ngày Đến ngày Xác nhận của CĐCS
(Đóng dấu ghi rõ họ và tên)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                                              
Đây là bản khai thời gian công tác công đoàn, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.                                                                           
 
XÁC NHẬN CỦA CĐCS ĐỀ NGHỊ TẶNG                         NGƯỜI KHAI
       (Ký tên – Đóng dấu- Ghi rõ họ tên)                             (Ký tên- Ghi rõ họ tên)

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website