Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 53
  • Hôm nay: 7959
  • Tháng hiện tại: 7959
  • Tổng lượt truy cập: 8801134

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/09/2018 14:41 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG MN LÂM THỦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số:   /QĐ-HT                                                                                               Lâm Thủy, ngày 01 tháng  10  năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế chuyên môn năm học 2018 -2019
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung, sữa đổi Điều lệ trường mầm non;
 Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BGD&ĐT ngày 14/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung, sữa đổi Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non giáo viên phổ thông công lập ( Ban hành kèm theo quyết định số 06/2006/QĐ- BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ );
Căn cứ thông tư số 43/2006/TT – BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo;
Căn cứ quy chế đánh giá công chức, viên chức hàng năm (Ban hành kèm theo quyết định số 11/1998/TCCP-CCVC ngày 05 tháng 12 năm 1998 của bộ trưởng  - Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ);
Căn cứ hướng dẫn số 874/HD-GD&ĐT ngày 13/9/2018 của cấp học mầm non về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cấp học MN, và phương hướng nhiệm vụ năm học trường MN Lâm Thủy;
Xét đề nghị của Phó Hiệu Trưởng phụ trách chuyên môn:
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Nay ban hành quy chế chuyên môn Trường Mầm non Lâm Thủy năm học 2018-2019.
Điều 2: Quy chế có hiệu lực áp dụng trong năm học 2018 -2019.
Điều 3: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Lâm Thủy có trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
                                                                         HIỆUTRƯỞNG                              
    
Nơi nhận
 - Như điều 3;        
  - Lưu Vp.
                                                                          Hoàng Thị Cúc
 

 
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
(Ban hành kèm theo quyết định số    /QĐ- HT  ngày 1 tháng 10 năm 2018 của trường Mầm non Lâm  Thủy v/v ban hành quy chế chuyên môn ) 
 
CHƯƠNG I:  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi, đối tượng thực hiện.
Quy chế này quy định nội dung thực hiện chăm sóc – giáo dục trẻ của cán bộ giáo viên, các tổ chuyên môn, bộ phận được giao nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường; Quy định cơ cấu tổ chức chuyên môn trong nhà trường.
Điều 2: Mục đích yêu cầu:
Quy chế chuyên môn là cơ sở để hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc – giáo dục trẻ và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ giáo viên trong năm học, là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD &ĐT
 Mọi cán bộ giáo viên có trách  nhiệm thực hiện những nội dung quy định trong quy chế này.
Điều 3: Căn cứ để xây dựng quy chế chuyên môn:
Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung, sữa đổi Điều lệ trường mầm non;
 Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BGD&ĐT ngày 14/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung, sữa đổi Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non giáo viên phổ thông công lập ( Ban hành kèm theo quyết định số 06/2006/QĐ- BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ )
Căn cứ thông tư số 43/2006/TT – BGDDT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo;
Căn cứ quy chế đánh giá công chức, viên chức hàng năm (Ban hành kèm theo quyết định số 11/1998/TCCP-CCVC ngày 05 tháng 12 năm 1998 của bộ trưởng  - Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ)                
CHƯƠNG II: NỘI DUNG QUY CHẾ 
Điều 4: Tổ chuyên môn:
1. Cơ cấu bộ máy:
Tổ chuyên môn được thành lập theo quy định tại điều 14 Điều lệ trường mầm non của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT
Toàn trường được bố trí 03 tổ chuyên môn như sau:
 - Tổ  MG lớn- MG NT: 09 người;
 - Tổ mẫu giáo Bé+Nhỡ: 7 người;
  - Tổ hành chính + DD: 08 người.
2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn:
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;
2.  Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ;
3. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
4.  Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên..
5. Việc theo dõi kiểm tra giáo viên của tổ phải làm thường kỳ, có kế hoạch và công khai. Hàng tháng báo cáo hiệu trưởng tình hình thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, của Tổ chuyên môn (bằng văn bản). Nội dung đánh giá gồm: ưu điểm, khuyết điểm, những việc đã làm, đang làm, kết quả, hiệu quả và kiến nghị.
3. Chế độ hội họp:
Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ 1 lần/ tháng.
Việc sinh hoạt chuyên môn cần đảm bảo đúng nội dung theo kế hoạch, tránh bàn tràn lan, chiếu lệ, hình thức dẫn đến hiệu quả không cao.
4. Hồ sơ của tổ chuyên môn gồm:
4.1. Kế hoạch hoạt động năm học của tổ( KH năm, tháng, kỳ, danh sách GV trong tổ, đăng ký TĐ, SKKN)
4.2. Sổ ghi biên bản các cuộc họp chuyên môn .
Điều 5: Những quy định đối với giáo viên:
1. Nhiệm vụ của giáo viên:
1. Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
3. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; G­ương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
5. Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
6. Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.
2. Hồ sơ của giáo viên.
2.1. Sổ KH giáo dục trẻ em (giáo án)
2.2. Sổ theo dõi trẻ:
- HS theo dõi ĐG trẻ (Phiếu ĐG trẻ, tập hợp ĐG trẻ theo bộ cuẩn PTT5T, đánh giá giai đoạn, ĐG chủ đề, đánh giá hàng ngày, DG tròn tháng (NT))
- Sổ điểm danh trẻ.
- Sổ chấm ăn hàng ngày
2.3. Hồ sơ CM ( Hồ sơ BDTX) – KH năm, tháng, tuần- văn bản chỉ đạo, tài liệu, BT thu hoạch,- Sổ BDCM gồm tham quan học tập, tập huấn CM, SHCM)
2.4. Sổ dự giờ;
2.5. Sổ hội hop
3. Quy định về xin phép nghỉ và bàn giao chuyên môn:
3.1. Cán bộ giáo viên khi nghỉ dạy: (Bao gồm đi việc riêng, nghỉ ốm, đi công tác tập thể) phải xin phép bằng văn bản và bàn giao chuyên môn cho Phó Hiệu trưởng, để phân công giáo viên dạy thay. Giấy xin phép nghỉ và bàn giao chuyên môn được lưu vào hồ sơ của nhà trường để tính mức độ thực hiện ngày công trong việc xếp loại hàng tháng.
3.2. Cán bộ giáo viên nghỉ công tác đi họp, đi chuyên đề, đi công tác đột xuất theo quyết định của Ban giám hiệu. Cán bộ chuyên môn phải tương trợ chuyên môn theo quy định.
Điều 6:  Quy chế về đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên:
Căn cứ quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non giáo viên phổ thông công lập ( Ban hành kèm theo quyết định số 06/2006/QĐ- BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ )
Căn cứ thông tư số 43/2006/TT – BGDDT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.
Điều 7: Tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên:
Cán bộ giáo viên căn cứ vào mẫu phiếu tự đánh giá và xếp loại nhiệm vụ của mình.
Tổ chuyên môn căn cứ vào việc tự đánh giá xếp loại giáo viên. Trên cơ sở kết quả đánh giá hàng tháng quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi đồng chí để nâng lên, giữ nguyên, việc tự xếp loại của cán bộ giáo viên. Tổ thống nhất và báo cáo kết quả đánh giá xếp loại. Sau khi thống nhất với Phó hiệu trưởng và tổ chuyên môn, quyết định cuối cùng về đánh giá xếp loại giáo viên thuộc về Hiệu trưởng.
Việc xét thi đua tập thể tổ, cá nhân phải được đăng ký vào đầu năm học hàng năm theo hướng dẫn của Hiệu trưởng. Quyết định đề nghị các danh hiệu thi đua hàng năm do các tập thể cá nhân thuộc hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng các thành tích cá nhân và tập thể 
CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 
 Điều 8: Trách nhiệm của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng:
 Triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên nội dung quy định trong quy chế này, tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế của cán bộ, giáo viên thường xuyên, định kỳ.
Điều 9: Trách nhiệm của tổ chuyên môn:
Hướng dẫn để cán bộ giáo viên tổ mình phụ trách nghiêm túc thực hiện nội dung đã được quy định trong quy chế này, trrong quá trình thực hiện có nội dung nào chưa phù hợp kịp thời góp ý để hiệu trưởng xem xét, quyết định, điều chỉnh bổ sung. Nghiên cứu các văn bản có liên quan để làm căn cứ tổ chức điều hành nhiệm vụ của tổ chuyên môn, cán bộ giáo viên.
Điều 10: Trách nhiệm của cán bộ giáo viên:
Cán bộ giáo viên căn cứ nhiệm vụ được phân công nghiêm túc thực hiện nội dung quy định tại Quy chế này.
Điều 11: Trách nhiệm của tổ chức đoàn thể:
Căn cứ vào nhiệm vụ phối hợp để tổ chức thực hiện Quy chế này./.
                                                                                         Hiệu trưởng
 
 
 
 
                                                                                                 Hoàng Thị Cúc

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website