Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 3996
  • Tháng hiện tại: 19543
  • Tổng lượt truy cập: 8415634

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/09/2018 15:02 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
  
 
 
    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
            Số:  /QĐ-HT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM N
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

   Lâm Thủy, ngày 28 tháng 09 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành quy chế làm việc của trường mầm non Lâm Thủy


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
           
          Căn cứ vào điều lệ trường Mầm Non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT;  
          Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản có liên quan đến ngành học,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của trường Mầm Non Lâm Thủy.
          Điều 2. Hiệu trưởng trường Mầm Non Lâm Thủy chủ trì chỉ đạo phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế ban hành kèm theo quyết định này.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Các bộ phận đoàn thể  CBGV - Nhân viên trực thuộc trường Mầm Non Lâm Thủy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                                               
- Phòng giáo dục;                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- UBND xã;                                                                                                                     (Đã ký)
- Các đoàn thể nhà trường;
- Các phó hiệu trưởng;
- Các tổ trưởng tổ chuyên môn;
- Lưu: VP.                                                                                                    
                                                                                                                             Hoàng Thị Cúc
                                      
 
 
 
                                           
    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
           
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM N
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
 
QUY CHẾ
Về tổ chức hoạt động của trường mầm non Lâm Thủy
Năm học 2018 – 2019
(Ban hành kèm theo quyết đinh số:  /QĐ-HT
ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Hiệu trưởng trường mầm non Lâm Thủy)
 
PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
2. Phạm vi áp dụng:
          Quy chế làm việc này quy định những điểm cơ bản về trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của trường mầm non Lâm Thủy; nhằm đổi mới phương pháp làm việc thực hiện công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành thực hiện đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác của trường trong giai đoạn hiện nay.
2. Đối tượng áp dụng:
          Quy chế này chỉ áp dụng đối với Cán bộ quản lý - Giáo viên- NV trường mầm non Lâm Thủy trong năm hoc 2018– 2019.
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
PHẦN II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ CB,GV,NV TRONG NHÀ TRƯỜNG
I. HIỆU TRƯỞNG:  Hoàng Thị Cúc: Chỉ đạo chung
  - Là người điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, Chi bộ, Phòng GD &ĐT về toàn bộ công việc của ngành cũng như  nhà trường
 - Thực hiện phụ trách công tác tổ chức nhà trường.  
 - Phối hợp với công đoàn triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Nhà nước, các Nghị quyết chi bộ. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của trường theo tuần, theo tháng, học kỳ và  năm. 
- Làm chủ tài khoản của nhà trường, quyết định các vấn đề chi tiêu trong phạm vi ngân sách Nhà nước quy định và chi tiêu đúng mục đích đối với các khoản thu chi tự nguyện. Hàng năm lên kế hoạch Thu - Chi học phí và xây dựng báo cáo với Phòng TC, báo cáo với phụ huynh, địa phương đúng kỳ hạn quy định.  
 - Lên kế hoạch xây dựng, tu sửa CSVC của nhà trường hàng năm. 
 - Quản lý các loại tiền, quỹ thu, chi theo quy định của Nhà nước thuộc NSNN; giám sát thu, chi các loại tiền tự nguyện của phụ huynh dưới sự quản lý của phụ huynh
 - Chủ trì các hội nghị, các cuộc họp của nhà trường. Tổ chức tốt hội nghị CB,CC,VC hàng năm, chăm lo đến đời sống  CB,GV,NV trong nhà trường, có kế hoạch tạo điều kiện cho các đ/c CB,GV,NV đi học để nâng cao trình độ.  
 - Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp kiểm tra và duyệt kế hoạch giảng dạy của các thành viên trong trường sau khi hiệu phó chuyên môn đã duyệt.  
- Thường xuyên nắm bắt tình hình các vấn đề vướng mắc để giải quyết kịp thời, thoả đáng. Không để công việc tồn đọng không giải quyết.  
-   Trưởng các ban, P.trưởng ban chỉ đạo công tác phổ cập, làm chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật. Hội ý BGH một lần/ tháng trước khi họp hội đồng và khi có việc đột xuất. Họp nhà trường tháng 1 lần vào tuần  đầu của tháng.
II. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: Chịu sự phân công của hiệu trưởng.
1.  Đ/c Lê Thị Lộc
- Phụ trách chuyên môn - xây dựng quy chế chuyên môn chung cho cả trường. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn và kế hoạch giáo dục năm học cho trẻ 3- 5 tuổi, hướng dẫn và triển khai cho giáo viên lập kế hoạch tháng, tuần theo từng chủ đề. Phụ trách công tác BDTX.
- Phụ trách các mảng về đồ dùng, đồ chơi của giáo viên, trang trí lớp… PTCNTT
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CM, kế hoạch dự giờ…cho giáo viên. Dự giờ GV 1 HĐ/tuần đối với GV MG,  và GV khu lẻ, trực tiếp chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn.
 - Cùng Hiệu trưởng dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách. Phụ trách công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, các minh chứng đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng.
 - Theo dõi và xây dựng các tiêu chí thi đua và xếp loại giáo viên hàng tháng.  
 - Điều hành công việc khi hiệu tr­­ưởng uỷ quyền. hoàn thành một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và PGD.
- Phụ trách và kiểm tra các bếp ăn cụm Bạch Đàn. Cùng BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách và xếp loại giáo viên hàng tháng. Dự giờ GV
 - PT Đồ dùng học tập theo TT02 tài sản của nhà trường cùng kế toán tổng hợp tài sản thống kê hao mòn.
- Điều hành công việc khi hiệu tr­ưởng uỷ quyền. Chịu trách nhiệm trước HT và PGD.
 -  Ban viên chỉ đạo công tác phổ cập và công tác phát triển trong nhà tr­ường.
2.  Đ/c Nguyễn Thị Hiên
- Phụ trách chuyên môn khối nhà trẻ và dinh dưỡng. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn khối nhà trẻ, hướng dẫn và triển khai cho giáo viên lập kế hoạch tháng, tuần theo từng chủ đề.
- Phụ trách các mảng về đồ dùng, đồ chơi của giáo viên, trang trí lớp… PTCNTT
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CM, kế hoạch dự giờ…cho giáo viên. Dự giờ GV 1 HĐ/tuần đối với GV M. 1 tháng dự 2 HĐ đối với GV nhà trẻ và GV khu lẻ, trực tiếp chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn.
- Phụ trách mảng dinh dưỡng.
 - Cùng Hiệu trưởng dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách.
 - Theo dõi và xây dựng các tiêu chí thi đua và xếp loại giáo viên hàng tháng.  
 - Điều hành công việc khi hiệu tr­­ưởng uỷ quyền. Hoàn thành một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và PGD
- Kiểm tra các bếp ăn, cùng với y tế học đư­­ờng lên kế hoạch theo dõi sức khoẻ cho trẻ. Phối hợp cân đo, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, theo dõi tổng hợp số liệu báo cáo kết quả với HT sau mỗi kỳ cân đo, khám bệnh, ghi chép, theo dõi các HSBT về CSND
 - PT tài sản của nhà trường cùng kế toán tổng hợp tài sản thống kê hao mòn
- Điều hành công việc khi hiệu tr­ưởng uỷ quyền. Chịu trách nhiệm trước HT và PGD
   III. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:        
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của công đoàn. Chăm lo quyền lợi hợp pháp và chính đáng về đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thăm hỏi CB,GV,NV khi có chuyện vui buồn. Phối hợp với nhà trư­­ờng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
- Xây dựng mối đoàn kết trong công đoàn trường và chịu trách nhiệm khi xảy ra mất đoàn kết nội bộ. Gương mẫu trong mọi phong trào, mọi hoạt động. Thực hiện đúng chức năng. Tuyệt đối không để tình trạng bè phái trong cơ quan
- Chỉ đạo công tác lao động của đoàn viên, có kế hoạch phân công lao động cụ thể hàng tuần, hàng tháng
- Giữ chức vụ Phó ban thi đua. Có trách nhiệm cùng đồng chí BGH theo dõi công tác thi đua của nhà trường.
IV.HỘI ĐỒNG THI ĐUA:  
Gồm hiệu trưởng, hiệu phó, chủ tịch công đoàn và 3 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.
V.BAN THANH TRA: 
- Xây dựng kế hoạch thanh tra theo tháng, kỳ, năm học. Báo cáo kết quả thanh tra kịp thời với hiệu trưởng. Khi có dấu hiệu bất thường xảy ra phải thông báo với hiệu trưởng để kịp thời giải quyết. Chịu trách nhiệm với hiệu trưởng khi có vấn đề bất thường xảy ra trong nhà trường. Số lượng 03 người, ủy viên công đoàn 1 người.
VI. KẾ TOÁN:  
 - Đ/c Võ Văn Bằng: Chịu trách nhiệm về các loại chứng từ tài chính, các loại hồ sơ sổ sách có liên quan đến tài chính, sổ sách phải được ghi chép thường xuyên. Cùng với HT xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm cả NSNN và các khoản thu tự nguyện cuả học sinh
- Tham mưu với Phòng tài chính (PTC), với HT để thực hiện thu, chi đúng, đủ. Báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm với PTC với HT. Báo cáo tài chính với tiền tự nguyện của phụ huynh sau năm học và sau năm dương lịch đối với NSNN.
- Thường xuyên tổng hợp cân đối số tiền trong quỹ để đối chiếu thu tránh chi lạm nhiều quỹ. Báo cáo thường xuyên số tiền trong quỹ với chủ tài khoản để cùng theo dõi
- Các khoản chi phải có chữ ký duyệt của hiệu trưởng
VII. THỦ QUỸ: 
 - Phân công đ/c Lê Thị Lộc - Giữ tiền quỹ của nhà trường phải đảm bảo tính trung thực, khi chưa có sự đồng ý của hiệu trưởng không được xuất tiền. Hàng tháng cùng với kế toán, giáo viên CN lớp thu tiền đúng thời gian quy định. Sổ sách không dập xoá, lý do chi tiền, ngày tháng chi phải cụ thể, rõ ràng trên sổ sách.
- Ghi chép sổ Thu – Chi có ký nhận của phụ huynh học sinh khi nộp tiền,giáo viên nộp tiền hoặc chi tiền.
        VIII.THƯ KÝ HỘI ĐỒNG. 
- Phân công đ/c Nguyễn Thị Huyền có nhiệm vụ viết biên bản và ghi nghị quyết các cuộc họp của nhà trường.
- PT theo dõi chấm công CB,GV đi làm và phụ trách sổ theo dõi công văn đi, đến
- Phụ trách các HSTĐ, các Nghị quyết BGH, chịu trách nhiệm công tác văn thư lưu trữ
- Chịu trách nhiệm gửi báo cáo qua mạng Internet, báo cáo thống kê, báo cáo Pesmiss (QLCB). Xây dựng một số kế hoạch khi được phân công     
-  Phụ trách công tác phổ cập
 
IX. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN;
1. Phân công tổ trưởng phụ trách công tác chăm sóc, giáo dục
 - Tổ trưởng khối MGBé- Nhỡ: Đồng chí  Hồ Thị Thi
 - Tổ trưởng khối  MGL - NT    : Đồng chí Hồ Thị Thảo
 - Tổ trưởng tổ hành chính +VP         : Đồng chí Võ Văn Bằng
 - Tổ Phó chuyên môn  :  Nguyễn Thị Lệ Giang
 - Tổ phó chuyên môn : Hoàng Thị Hoài
 - Tổ phó hành chính   : Nguyễn Thị Huyền
     Xây dựng kế hoạch tổ CM, bồi dưỡng CM cho GV trong tổ dự giờ tổ viên theo kế hoạch CM của nhà trường. Hàng tháng sinh hoạt tổ chuyên môn có báo cáo về nhà trường, có nhiệm vụ kiểm tra các lớp trong tổ của mình. Có ý kiến đề xuất với BGH về giáo viên trong tổ và thông báo  CSVC của các lớp. Trong tổ có sự thay đổi phải báo cáo ngay về BGH giải quyết kịp thời.
 X. NHÂN VIÊN Y TẾ:
- Thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ, phối hợp với GVCN để làm tốt công tác cân đo theo dõi chiều cao cân nặng, tình hình bệnh tật của trẻ
- Xây dựng kế hoạch y tế sức khỏe trong năm học, phối kết hợp với trạm y tế xã khám bệnh định kỳ cho trẻ 2 lần/năm
- Giám sát chế độ ăn (thực đơn, khẩu phần), chất lượng thực phẩm và vệ sinh thực phẩm, chế biến thực phẩm hàng ngày Kiểm thưc thực phẩm theo 3 bước.
- Tham mưu với trạm y tế xã, với HT để cung cấp một số dụng cụ cần thiết để phục vụ công tác sơ cứu ban đầu của trẻ khi xảy ra.
- Xây dựng tủ thuốc sơ cứu thông thường.
- Thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác khi được phân công.
- Kiểm tra các công tác vệ sinh của giáo viên và nhân viên nuôi dưỡng. Nội dung kiểm tra bao gồm: vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, VS ĐDĐC, vệ sinh nhà ăn, nhà bếp và các loại đồ dùng ăn uống…
XI. CÁC ĐỒNG CHÍ GIÁO VIÊN:
1. Giáo viên::
- Soạn bài trước khi lên lớp. Thực hiện đúng thời gian biểu, giờ nào việc ấy, tuyệt đối không đứng tụ tập thành nhóm, không dùng điện thoại riêng trong giờ làm việc, không soạn bài trong giờ hành chính, hay giờ đón và trả trẻ vi phạm lần đầu nhắc nhở, lần 2 viết bản kiểm điểm hạ thi đua, lần 3 xin ý kiến phòng để xử lý. Tuyệt đối không bỏ lớp khi không được BGH cho phép, nếu ra ngoài có việc riêng phải báo cho HT biết.
- VS môi trường, vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, xếp đặt đồ dùng trong ngoài lớp gọn gàng theo quy định, tuyệt đối không bày đồ dùng không cần thiết ra cửa, không để giấy rác bẩn ở quanh khu vực lớp mình.
- 100% các đồng chí GV phải thuộc các danh mục đồ dùng của lớp.
- Buổi sáng, đầu giờ phải có thể dục sáng cho học sinh. Lớp nào không tổ chức coi như vi phạm quy chế chuyên môn. Giờ trả trẻ không để trẻ ra ngoài, trả trẻ tại trong lớp, nhóm.
- Làm đồ dùng đều đặn, số lượng theo như kế hoạch tháng phân công
- Xin nghỉ phải có lý do chính đáng. Nghỉ 1-3  ngày trường giải quyết, 4 ngày trở lên phải có đơn đề nghị với Phòng GD.
- Không hoàn thành nhiệm vụ và mắc lỗi vi phạm trong tháng: 3 lần/tháng sẽ không xếp loại thi đua- tự viết bản kiểm điểm, 2-3 tháng/ năm học BGH lập biên bản xếp loại cả năm TB, 4 tháng/năm đề nghị phòng GD xử lý.
- Đi họp hội đồng phải có sổ sách ghi chép đầy đủ, một tháng dự giờ bạn từ 1-2 hoạt động.
- Không đi muộn về sớm, trả trẻ đúng người nhà, không trả trẻ cho người lạ. (Nếu phụ huynh đón hộ phải là người quen của giáo viên và có sự đồng ý của gia đình trẻ).
- Tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ (nếu lớp nào có trẻ mất an toàn cuối năm giáo viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm).
- Cháu đi học phải khoẻ mạnh, không đón trẻ ốm nặng hoặc mắc bệnh lây nhiễm đến trường.
- Phát hiện cháu ốm hoặc bị tai nạn phải đưa đi cấp cứu kịp thời, có nước  uống cho trẻ đầy đủ, nước nóng cho trẻ uống vào mùa Đông. Dọn dẹp gọn gàng khi ra về.
- Các đồ dùng của lớp, của trẻ phải có tên lớp hoặc ký hiệu
- Tổ chức họp phụ huynh một năm 1-2 lần, GV có thể tự họp phụ huynh khi thấy cần thiết tuyên truyền để làm tốt công tác CSGD trẻ của lớp mình. Khi tổ chức phải lên kế hoạch báo cáo với BGH duyệt nội dung và ngày họp và có sổ ghi nghị quyết cụ thể.
- Không được tự ý tuyên truyền nội dung xấu có ảnh hưởng đến nội bộ hoặc giải quyết bất cứ một công việc gì thuộc về phạm vi của nhà trường. Nếu phát hiện kiểm điểm và sẽ không xét thi đua, xếp loại TB hoặc yếu.
- Đến lớp đúng giờ quy định, phải có thái độ ân cần đúng mực với phụ huynh... yêu quý và tôn trọng trẻ, coi trọng trẻ như con đẻ của mình, không được đánh và dọa nạt làm trẻ sợ trẻ khi trẻ ở trường. Thường xuyên đóng góp ý kiến với BGH nhà trường và công đoàn xây dựng nhà trường đoàn kết, vững mạnh.  Tuyệt đối không khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Làm tốt công tác XHH xây dựng cho chính lớp mình phụ trách.
- Bắt buộc 100% CB,GV,NV phải biết soạn thảo văn bản trên máy vi tính. Không xét thi đua cuối năm với những trường hợp không có chứng chỉ tin học hoặc không biết soạn thảo văn bản.
2. Nhân viên dinh dưỡng:
- Có sổ giao nhận thực phẩm (Ký nhận). Chế biến thực phẩm sạch sẽ, thức ăn phải hợp khẩu vị trẻ, bữa ăn phải thường xuyên thay đổi tạo cho trẻ cảm giác ngon miệng. Tuyệt đối không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Nếu phát hiện giáo viên đó bị kỷ luật và không hợp đồng (kể cả với GV phụ trách lớp có liên quan đến ăn uống của trẻ và người tham gia tiếp phẩm)
- Cùng GV trang trí lớp, sắp xếp lớp và làm đồ dùng đồ chơi hoặc làm nhiệm vụ khác khi nhà trường phân công.
- Bếp ăn phải có lịch thực đơn hàng ngày, không tự ý đổi lịch ăn mà không có sự đồng ý của nhà trường.
- Đảm bảo vệ sinh ATTP trong bếp ăn, chịu trách nhiệm toàn bộ trước nhà trường về tình trạng ngộ độc thức ăn, nước uống xảy ra tại lớp, trường. Chăm sóc vườn rau của bé.
 
         PHẦN III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1.  Thời gian làm việc của trường: (căn cứ theo thực tế của địa phương )
* Mùa hè:             - Sáng  từ 6giờ 30 phút – 11giờ 00 phút.                          
                               - Chiều từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút. 
* Mùa Đông :        - Sáng từ 7 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút.                             
                               - Chiều từ 13 giờ 00 phút – 16 giờ 30 phút. 
2. Lịch trực và làm việc của BGH:
- BGH thường xuyên phân công trực tại văn phòng
3. Lịch sơ kết, tổng kết:  
- Học kỳ I : Từ ngày  21/8/2018 đến 20/01/2019 Sơ kết học kỳ I
- Học kỳ II: Từ ngày 20/01/2019 đến ngày 25/5/2019.  
 -  Ngày kết thúc năm học 30/5/2019
 - Tổng kết năm học khi có hướng dẫn của PGD.     
  Bản quy chế này đã thông qua BGH nhà trường, có hiệu lực kể từ ngày  28/9/2018 và các năm tiếp theo. Yêu cầu các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt bản quy chế này. Những quy định  trái với bản quy chế này đều bị bãi bỏ.                     
                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                (Đã ký)
 
 
                                                                                           Hoàng Thị Cúc
 
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website