Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 22
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2014
  • Tháng hiện tại: 3757
  • Tổng lượt truy cập: 8399848

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/09/2018 15:17 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
LĐLĐ HUYỆN LỆ THỦY        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 CĐCS MN LÂM THỦY                         Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
       
 

    Số:   /QĐ-CĐMN                                       Lâm Thủy, ngày 28 tháng 9 năm 2018
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa công đoàn - nhà trường
 

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN LÂM THỦY
 
Căn cứ vào Luật công đoàn và Bộ luật lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào công văn số 394/CĐGDVN- BGD&ĐT thỏa thuận giữa Công đoàn giáo dục Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành giáo dục;
Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị trường MN Lâm Thủy. BCH công đoàn và Nhà trường thống nhất một số quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành “quy chế phối hợp công đoàn - nhà trường năm học 2018-2019",
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2018,
Điều 3. Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn và toàn thể đoàn viên trong công đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 Nơi nhận:                                                                                    TM. BCH CÔNG ĐOÀN
 - Như điều 3                                                                                      CHỦ TỊCH
 - Lưu CĐ                                                                                             
 
 
                                                                                                         Nguyễn Thị Hiên
 
                                                                               
        
 
TRƯỜNG MN LÂM THỦY            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
    BCH CĐ- BGH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:   /QCPHCĐ-NT                                 
                                                                   Lâm Thủy, ngày 28 tháng 9  năm 2018
 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-CĐCS ngày 28  tháng 9 năm 2018
của Công đoàn trừơng Mầm non Lâm Thủy)

căn cứ Luật Công đoàn và bộ Luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam,
          Căn cứ vào công văn số 394/CĐGDVN - BGD&ĐT quy chế thõa thuận giữa công đoàn giáo dục Việt Nam với Bộ giáo dục đào tạo về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành Giáo dụcc,
            Căn cứ hướng dẫn giữa Phòng và Công đoàn Giáo dục huyện Lệ Thủy về  xây dựng qui chế phối hợp công tác giữa Hiệu Trưởng và Ban chấp hành Công đoàn,
            Căn cứ vào đặc điểm tình hình tại đơn vị, Hiệu Trưởng và Chủ tịch công đoàn Trường MN Lâm Thủy cùng thống nhất ban hành quy chế hoạt động, phối hợp công tác giữa nhà trường và Công đoàn năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
I. Những quy định chung:
          1. Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, cùng với chính quyền chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đại diện và tập hợp đoàn viên lao động tham gia quản lý cơ quan, phát huy quyền dân chủ, thực hiện nghĩa vụ của người CBCCVC, xây dựng đơn vị và tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.
          2. Quan hệ giữa chính quyền với Công đoàn là quan hệ hợp tác, tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức. Hiệu trưởng khi thực hiện chức năng quản lý của mình có liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích của CB - GV - NV nhất thiết phải có sự phối hợp bàn bạc với BCH Công đoàn cơ sở.
            3. Hiệu trưởng khi xây dựng chương trình, kế hoạch từng tháng, học kỳ, năm học của đơn vị cần gửi trước văn bản dự thảo kế hoạch công tác cho BCH Công đoàn để nghiên cứu và chuẩn bị đóng góp ý kiến.
            4. Hiệu trưởng phối hợp với BCH Công đoàn mở hội nghị cán bộ công chức viên chức hàng năm vào đầu năm học cần phải đảm bảo quy trình tổ chức từ tổ chuyên môn trở lên; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC theo chức năng của mỗi tổ chức.
             5. Hiệu trưởng phối hợp với BCH Công đoàn chỉ đạo quá trình thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng quy chế dân chủ của đơn vị và phát huy ý thức trách nhiệm của từng thành viên trong đơn vị. Công khai việc bố trí sử dụng lao động, chọn (cử, bầu) tổ khối chuyên môn; thăm dò ý kiến bổ nhiệm CBQL theo quy định và hướng dẫn của cấp trên.
            6. Chính quyền và Công đoàn có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành đến từng cán bộ giáo viên, công nhân viên.
II. Trách nhiệm của Nhà trường:
          1. Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua của đơn vị phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tế. Sau khi bàn bạc với Công đoàn, Hiệu trưởng quyết định mục tiêu, nội dung, chế độ khen thưởng và phối hợp với Công đoàn sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
          2. Vào đầu năm học tổ chức phát động và đăng ký thi đua tập thể và cá nhân thông qua Hội nghị CBCC.
          3. Hiệu trưởng phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng quy hoạch cán bộ Công đoàn cùng với việc xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý.
          4. Hiệu trưởng có trách nhiệm cung cấp các phương tiện làm việc tùy theo khả năng kinh phí của đơn vị hàng năm, hỗ trợ cho Công đoàn một số kinh phí cho hoạt động phong trào.
5. Cán bộ Công đoàn khi được Công đoàn cấp trên triệu tập dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, đại hội… chính quyền phải tạo điều kiện sắp xếp bố trí thời gian và thanh toán công tác phí theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
 6. Chủ tịch Công đoàn cơ sở được dành một số thời gian để làm công tác Công đoàn.
III. Trách nhiệm của Công đoàn:
          1. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm vận động đoàn viên lao động đăng ký thi đua, tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của đơn vị và của ngành.
          2. Công đoàn được tham gia các hội đồng: Thi đua khen thưởng và kỷ luật, xét nâng bậc lương, tuyển dụng lao động.
          3. BCH Công đoàn ra quyết định công nhận và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban TTND theo hướng dẫn của thanh tra Nhà nước.
          4. Ban chấp hành Công đoàn có trách nhiệm động viên đoàn viên lao động tích cực tham gia các hoạt động VHVN - TDTT, kết hợp với chính quyền tổ chức cho CBGV - CNV đi tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn; tổ chức các hội thảo, chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa xã hội cho CBGV - CNV. Thăm hỏi, động viên đoàn viên lúc ốm đau, hoạn nạn.
          5. BCH Công đoàn triển khai các Nghị quyết, chủ trương của Công đoàn cấp trên; vân động đoàn viên lao động tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tương thân tương ái và các cuộc vận động lớn của ngành.
          6. Định kỳ hàng năm Công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập thể đoàn viên lao động với Hiệu trưởng, lấy ý kiến góp ý phê bình và đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo quy định.
IV. Lề lối làm việc:
          1. Công đoàn được tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ cùng với chính quyền, các hội nghị sơ kết, tổng kết.
          2. Hiệu trưởng được mời tham gia các hội nghị định kỳ của BCH Công đoàn để thông báo những chủ trương công tác lớn của ngành và góp ý kiến cho hoạt động Công đoàn.
          3. Hội nghị Liên tịch giữa Lãnh đạo nhà trường và BCH Công đoàn được tổ chức định kỳ 3 tháng một lần do Công đoàn chủ động chuẩn bị. Lãnh đạo nhà trường tổ chức nghe cán bộ phụ trách công tác Nữ công báo cáo tình hình hoạt động của nữ CBGVNV theo định kỳ 6 tháng một lần.
          4. Khi giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của CBGVNV thì hiệu trưởng phải bàn bạc, trao đổi với Công đoàn trước khi quyết định để đảm bảo các vấn đề giải quyết được dân chủ, công khai.
V. Điều khoản thi hành:
          Quy chế này được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBGVNV và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Chỉ có Nhà trường và BCH Công đoàn trường mới có quyền điều chỉnh bổ sung những điều đã nêu trong quy chế này./
 
 
  
        TM BCH CÔNG ĐOÀN            
                    Chủ tịch
 
  
 
             Nguyễn Thị Hiên
                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                      Hoàng Thị Cúc
 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website