Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 53
  • Hôm nay: 7546
  • Tháng hiện tại: 7546
  • Tổng lượt truy cập: 8800721

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2020-2021

Đăng lúc: Thứ hai - 23/11/2020 21:46 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
   PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
   Số:13/QĐ-HT                                     Lâm Thủy, ngày 30 tháng 09 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế dân chủ trong trường học
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THUỶ
Căn cứ Pháp lệnh Công chức số 01/1998/PL ngày 26 tháng 02 năm 1998 của UBTVQH;
Căn cứ Quyết định 04/2000 ngày 01 tháng 2 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Căn cứ luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội;
Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ vào Quyết định số 05/VBHN – BGDĐT ngày 13/02/2014 ban hành Điều lệ trường Mầm non;
Căn cứ Nghị Định số 04/2015/NĐCP ngày 9/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính;
Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT – BGD ĐT ngày 14/3/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều, Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xây dựng Quy chế dân chủ trường học năm học 2020 - 2021 của trường Mầm non Lâm Thủy.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/09/2020
Điều 3.Các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các cháu, cha mẹ học sinh trường Mầm non Lâm Thuỷ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Cán bộ,GV, NV;                                                         (Đã ký)
- Ban dại diện CMHS ;                                                      
- Lưu: VP.                                               
 
                
                                                                               Hoàng Thị Cúc
                         

 
                               QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON LÂM  THỦY
(Ban hành kèm theo QĐ số 13/QT-HT ngày 30 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Mầm non LâmThủy)
 
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Mục đích việc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
1.Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" trong các hoạt động nhà trường thông quac các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo cho công nhân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thực sự  của dân, do dân, vì dân.
2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường, các cháu theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỹ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
1. Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường.
2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với hiến pháp, pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỹ luật; kỹ cương trong nhà trường.
3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tính và hoạt động của nhà trường.
Điều 3. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định các nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Mầm non Lâm Thủy.
 
CHƯƠNG II. THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:
Điều 4. Hiệu trưởng là người do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của Nhà trường, Hiệu trưởng có trách nhiệm:
1. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của đơn vị trường học
2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, của các cháu trong Quy chế này.
3. Lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các cá nhân, tổ chức đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao cho Hiệu trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.
4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, như họp HĐSP, hội đồng tư vấn, hội nghị cán bộ công chức hằng năm.
5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, trẻ.
Chịu trách nhiệm việc sử dụng có hiệu quả, tài sản của trường học, tiết kiệm kinh phí, thực hiện các quy định công khai tài chính, bao gồm kinh phí ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác, công khai quyết toán kinh phí hằng năm của đơn vị. Công khai việc sắp xếp, khen thưởng, kỷ luật, nâng ngạch bậc lương, đề bạt cán bộ viên chức. Công khai các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị, trong ngành đã được kết luận; công khai nội quy, quy chế của đơn vị. Hiệu trưởng ghi đánh giá định kỳ hằng năm đối với giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức và thông báo cho cán bộ, giáo viên biết. Đánh giá định kỳ được đưa vào hồ sơ cán bộ, giáo viên.
6. Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường, như: Cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, dấu diếm, bưng bít làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.
7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong toàn trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
8. Bảo vệ và giữ gìn uy tính của nhà trường.
9. Hướng dẩn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo thẩm quyền được giao.
10. Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, công chức mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước.
 Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT, UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của trường (đã nói rõ ở phần trên)
Điều 5. Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định:
1. Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường trong năm học.
2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.
3. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức.
4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ, sản xuất của nhà trường.
5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hằng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.
6. Báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.
 
2. Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ, viên chức:
Điều 6. Nhà giáo, cán bộ, công chức trong nhà trường có trách nhiệm:
1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục.
2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại điều 5 của Quy chế này.
3. Kiên quyết đấu tranh chống hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỹ cương, nề nếp trong nhà trường.
4. Thực hiện đúng những quy định trong Pháp lệnh cán bộ công chức; Pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm.
5. Giừ gìn phẩm chất, uy tính, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; Tôn trọng đồng nghiệp và người học; bảo vệ uy tính nhà trường.
Điều 7. Những việc nhà giáo, cán bộ, công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:
1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức.
2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
3. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
4. Công khai các khoản đóng góp của các cháu, việc sử dụng kinh phí và chấp
hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.
5. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, các cháu.
7. Những vấn đề về tuyển sinh và chuyển giao từng năm.
8. Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hằng năm.
 
3. Những việc người học (phụ huynh) được biết và tham gia ý kiến:
Điều 8. Những việc các cháu, phụ huynh được biết:
1. Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy định của Nhà trường đối với các cháu, các bậc phụ huynh.
2. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo của Nhà trường hằng năm.
3. Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.
Điều 9. Những việc các cháu, phụ huynh được tham gia ý kiến:
1. Nội quy, quy định của Nhà trường có liên quan đến các cháu, đến phụ huynh.
2. Tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường có liên quan đến các cháu và phụ huynh.
4. Trách nhiệm của nhà trường.
Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.
Điều 10. Trách nhiệm của trường Mầm non.
Hiệu trưởng thực hiện hoặc phân công cho P. Hiệu trưởng, giáo viên thực hiện những việc sau đây:
1. Phổ biến ngay từ đầu năm học kế hoạch năm học và những nội dung liên quan đến trách nhiệm của người học, nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.
2. Thông báo công khai những quy định về tuyển sinh, nội quy, quy chế, học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng kỹ luật.
3. Định kỳ ít nhất trong năm học có 3 lần (Đầu năm, giữa năm, cuối năm học, tổ chức hội nghị cho các bậc cha mẹ của các cháu để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình của các cháu, thông báo kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục của nhà trường đối với các cháu.
4. Giáo viên phụ trách chính của nhóm, lớp đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động dân chủ ở lớp mình, thường tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các bậc cha mẹ để phán ánh cho Hiệu trưởng.
5. Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cha mẹ các cháu, các nhà giáo, cán bộ, công chức trong nhà trường.
6. Thông qua các cuộc họp, hội nghị hoặc hình thức góp ý khác để cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.
Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định.
 
5. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường:
Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn :
- Nắm bắt toàn bộ tình hình các khối, lớp mà mình phụ trách.
- Chuyển tải thông tin, kiểm tra chỉ đạo các thông tin trong tổ, kịp thời phản ánh tình hình đột xuất và định kỳ cho Hiệu trưởng.
- Đôn đốc triển khai các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả, công việc được giao.
- Chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của tổ trước Hiệu trưởng. Liên đới trách nhiệm khi có thành viên trong tổ sai phạm quy chế cơ quan, pháp lệnh công chức, quy chế chuyên môn.
Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
Đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:
1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường.
2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Điều 13. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ, ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường Mầm non.
1. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến, đóng góp của các bậc cha mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:
1.1. Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc liên quan đến học sinh.
1.2 Vận động các bậc cha mẹ các cháu thực hiện các chủ trương chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.
1.3 Vận động các bậc cha mẹ thực hiện các hoạt động xã hội hoá giáo dục ở địa phương.
2. Cha mẹ hoặc người trực tiếp giám hộ của các cháu có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.
 
CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG ĐỐI VỚI  CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Điều 14. Nhà trường với cơ quan quản lý cấp trên.
1. Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời, nghiêm túc.
2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét, giải quyết.
3. Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên, góp ý phê bình đối với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi phản ánh ý kiến lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.
Điều 15. Quan hệ của nhà trường đối với Chính quyền địa phương với các cơ quan khác.
1. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở tại để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi chăm sóc giáo dục trẻ cho các cháu.
2. Khi quan hệ với các cơ quan khác. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường phải có thái độ lịch sự, khiêm tốn, trung thực. Luôn thể hiện tinh thần công tác, tôn trọng. Thực hiện nghiêm túc văn hoá ứng xử công sở.
3. Khi công dân (Tổ chức) có yêu cầu giải quyết một công việc nào đó thì cán bộ công chức, viên chức có trách nhiệm nghiên cứu kỹ nội dung và giải quyết theo thẩm quyền.
4. Cán bộ, công chức, viên chức không nên giải quyết công việc tại nhà riêng. Cán bộ công chức, viên chức có trách nhiệm bảo mật danh tính và bí mật nội dung các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (Tổ chức) Theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16.  Nhà trường, các tổ chức, cá nhân, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng nếu vi phạm quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 17. Cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo ở trường mầm non Lâm Thuỷ thực hiện nghiêm túc quy chế này.
Quy chế thực hiện dân chủ này đã được thông qua tại Hội nghị CB-VC trường Mầm non Lâm Thủy.
                                                       
                                                                               HIỆU TRƯỞNG
                                                                                     (Đã ký)
 
 
                                                                              Hoàng Thị Cúc
                                   
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website