Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 70
  • Khách viếng thăm: 58
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 7926
  • Tháng hiện tại: 7926
  • Tổng lượt truy cập: 8754088

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2020-2021

Đăng lúc: Thứ hai - 23/11/2020 22:01 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG MN LÂM THỦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
Số: 12/QĐ-HT
 
                                                                       
              Lâm Thủy, ngày 30  tháng 9  năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng
Năm học 2020 – 2021
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng và  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ công văn 250/HD-UBND ngày 30/1/2018 của UBND huyện Lệ Thủy về việc hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng  cho GD&ĐT Lệ Thủy;
Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện Lệ Thủy về việc ban hành Quy chế Thi đua huyện Lệ Thủy;
Xét khả năng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng nhà trường năm học 2020- 2021, gồm các (ông) bà có tên sau:
* Chủ tịch:  Bà Hoàng Thị Cúc - Hiệu trưởng.
* Phó chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Huyền Trang- Phó hiệu trưởng - CTCĐ
* Các ủy viên: 1. Bà Lê Thị Diệc  - Phó hiệu trưởng
              2. Bà Hoàng Thị Hoài - Bí thư Đoàn TNCSHCM.
                 3. Bà Nguyễn Thị Lệ Giang - Tổ trưởng tổ Mẫu giáo-Nhà trẻ.
              4. Ông Võ Văn Bằng - Tổ trưởng tổ văn phòng.
 * Thư ký:  Bà Lê Thị Ngọc Yến   - Thư kí HĐSP. 
 Điều 2. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Hội đồng thi đua, Khen thưởng cấp trên trực tiếp. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của nhà trường.
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các (ông) bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: 
- Như điều 3;                                     
- Lưu: VT.                                
 
 
HIỆU TRƯỞNG
          
Hoàng Thị Cúc
 
   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG MN LÂM  THỦY                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
    Số: 12/QĐ-HT                                     Lâm  Thủy, ngày 30 tháng 9  năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tiêu chuẩn thi đua trong trường học
Năm học 2020 - 2021
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
 
Căn cứ Luật thi đua, khen th­ưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội khoá XI;
           Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều Luật thi đua, khen th­ưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen th­ưởng;
Căn cứ thông tư 12/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ công văn số 250/HD-UBND ngày 30 tháng 1 năm 2018 của ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cho ngành Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện Lệ Thủy về việc ban hành Quy chế Thi đua huyện Lệ Thủy;
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của Trường MN Lâm Thủy;
Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xây dựng tiêu chuẩn thi đua trường học năm học 2020- 2021 của trường Mầm non Lâm Thủy.
Điều 2. Các đồng chí cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh và các đoàn thể trường Mầm non Lâm Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Cán Bộ,GV, NV,
- CĐ, Chi đoàn ;                                                      
- Lưu: VT.                                                                         
 
                                                                                    Hoàng Thị Cúc
 
 
TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI THI ĐUA
(Ban hành theo Quyết định số  12/QĐ - HT ngày 30 tháng 9  năm 2020 của Hiệu trưởng trường Mầm non Lâm  Thủy)
 
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của nhà trường. Trường MN Lâm Thủy cụ thể hoá một số tiêu chuẩn thi đua nh­ư sau:
I/ VỀ DANH HIỆU TẬP THỂ:
1/ Tiêu chuẩn xếp loại tập thể lao động xuất sắc.
+ Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
 + Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
 + Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó xét danh hiệu lao động tiên tiến không vượt quá 85%.
 + Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở không vượt quá 15% và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
 + Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Đảng, Đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh.
- 100% CB - GV- NV nhà trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Điều Lệ trường mầm non và cấp học (GDMN tỷ lệ GV đạt 100% trở lên); có giải pháp đào tạo giáo viên trên chuẩn; có số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn 60% và cao hơn mức trung bình của huyện 5%. 
- Có kế hoạch, đề án, ch­ương trình, b­ước đi cụ thể, hiệu quả trong việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia,
- Không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trường học, các tệ nạn xã
hội, vi phạm ATGT, tai nạn sông nước, hỏa hoạn,...
- Đảm bảo chỉ tiêu phát triển số lượng một cách vững chắc, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 26% trở lên;
- Đạt các chỉ tiêu về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tỷ lệ SDD, thấp còi dưới 5%; tỷ lệ trẻ mẫu giáo bán trú đạt 100% trở lên.
- Có biện pháp cụ thể tổ chức kiểm tra, đánh giá, thi cử nghiêm túc, không chạy theo thành tích; tích cực cải tiến phương pháp dạy và học.
   - Về tài chính, các đơn vị có đủ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính và lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định; lập dự toán, thực hiện thu - chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán, tài chính của nhà nước; có Quy chế chi tiêu nội bộ rõ ràng; có văn bản công khai tài chính để cán bộ, giáo viên, nhân viên biết và tham gia giám sát, kiểm tra; có kế hoạch và huy động được các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục; thực hiện thu phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.
   - Làm tốt công tác xã hội hóa để tăng trưởng CSVC đáp ứng yêu cầu dạy - học và tổ chức có hiệu quả các hoạt động của nhà trường, cụ thể:
  + Trong năm học, có sự đầu tư kinh phí để tăng trưởng CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy và học; có diện tích khuôn viên trường đảm bảo theo quy định Điều lệ cấp học, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin, quan tâm đến việc khôi phục, nâng cấp mạng Internet, hệ thống máy tính phục vụ thiết thực cho hoạt động giáo dục theo chủ đề năm học và kế hoạch đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin của ngành; có kế hoạch mua sắm thêm các thiết bị công nghệ mới nhằm cải thiện cơ bản hệ thống CNTT của đơn vị.
     + Có đủ thiết bị giáo dục tối thiểu, đồ dùng dạy học, kho chứa thiết bị, thực hiện thường xuyên các biện pháp bảo quản và tăng trưởng hàng năm. Có đủ khu sân chơi, có khu để xe, khu vệ sinh theo quy định Bộ GD&ĐT; có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước cho tất cả các khu vực theo quy định của vệ sinh môi trường.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn chặt với các cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” có hiệu quả; không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo;
- Có 100% cán bộ, giáo viên sử dụng được máy tính vào soạn giáo án và các công việc chuyên môn - Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường được công nhận vững mạnh xuất sắc;
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo chính xác, kịp thời. Các đơn vị trong năm học có 02 lần trở lên không nộp các loại báo cáo hoặc trên 2 lần nộp báo cáo chậm trễ nếu không có lý do khách quan chính đáng (theo thông báo của Phòng GD&ĐT) thì đơn vị đó không được dự xét các danh hiệu thi đua tập thể LĐXS cho đơn vị mình.
- Tham gia có hiệu quả các hoạt động do ngành tổ chức.
- Tham gia các hội thi cấp huyện trở lên đạt giải và xếp thứ tự giải từ 1-10.
- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đạt loại tốt trở lên.
2/ Tập thể lao động tiên tiến:  
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao;
+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
+ Tỷ lệ Lao động tiên tiến không vượt quá 70% trong tập thể đạt danh hiệu LĐTT và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn thể trong đơn vị đạt khá trở lên.
+ Thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung kế hoạch dạy học theo quy định; Đảm bảo chỉ tiêu phát triển vững chắc, có nhiều biện pháp huy động trẻ em đến lớp, cải tiến chăm sóc giáo dục trẻ, làm tốt công tác phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ; đa số trẻ em trong nhà trường có sức khoẻ bình thường, không có dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn xẩy ra trong nhà trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; chất lượng chuyên môn được Phòng GD&ĐT xếp loại từ khá trở lên; tổng sáp Hội thi xếp vị thứ từ 1-20.
- Trường phải đạt các chỉ tiêu về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tỷ lệ SDD, thấp còi dưới 7%; tỷ lệ trẻ mẫu giáo bán trú đạt 95% trở lên.
- 100% CB - GV- NV nhà trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo (riêng đối với nhân viên thiết bị trường học đã có chứng chỉ thiết bị hoặc đang được đào tạo) theo quy định của Điều lệ nhà trường các cấp học (riêng đối với GDMN, tỷ lệ GV đạt chuẩn trình độ đào tạo từ 70% trở lên; có giải pháp đào tạo giáo viên trên chuẩn; có số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn ngang mức trung bình của tỉnh trở lên;
- Có 80% cán bộ, giáo viên sử dụng được máy tính vào soạn giáo án và các công việc chuyên môn.
- Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường được công nhận vững mạnh, VMXS;
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo chính xác. Các đơn vị trong năm học có 03 lần trở lên không nộp các loại báo cáo hoặc trên 3 lần nộp báo cáo chậm trễ (theo thông báo của Phòng GD&ĐT) thì đơn vị đó không được dự xét các danh hiệu thi đua tập thể đơn vị mình.
- Về tài chính, các đơn vị có đủ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính và lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định; lập dự toán, thực hiện thu - chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước; có Quy chế chi tiêu nội bộ rõ ràng; có văn bản công khai tài chính để cán bộ, giáo viên, nhân viên biết và tham gia giám sát, kiểm tra; có kế hoạch và huy động được các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục; thực hiện thu phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.
- Tăng trưởng CSVC đáp ứng yêu cầu dạy - học và tổ chức có hiệu quả các hoạt động của nhà trường, cụ thể:
 + Trong năm học, làm tốt công tác xã hội hoá để có sự đầu tư kinh phí  tăng trưởng CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy và học; có diện tích khuôn viên trường đảm bảo theo quy định Điều lệ cấp học, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng công nghệ thông tin, quan tâm đến việc khôi phục, nâng cấp mạng Internet, hệ thống máy tính phục vụ thiết thực cho hoạt động giáo dục theo chủ đề năm học và kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của ngành; có kế hoạch mua sắm thêm các thiết bị công nghệ mới nhằm cải thiện cơ bản hệ thống CNTT của đơn vị.
3/ Tiêu chuẩn xếp tập thể, tổ chuyên môn.
- Nội bộ đoàn kết, luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước.
- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách của tổ.
- Có giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh hoặc tham gia các hội thi khác đạt giải.
- Có 80% giáo viên trong tổ đạt lao động tiên tiến.
- Có 90% giáo viên trong tổ xếp loại năng lực sư phạm khá, tốt.
- Không có giáo viên vi phạm kỷ luật, các hành vi không được làm theo,  Điều lệ Trường Mầm non, luật giáo dục, quy chế nuôi dạy trẻ.
4/ Tiêu chuẩn xếp lớp tiến tiến xuất sắc:
- Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao đầu năm của trường. Số lượng đạt 100%. Nề
nếp lớp tốt; Chất lượng đạt 94,5% trở lên
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm so với đầu năm, trẻ suy dinh dưỡng vừa dưới 7%; Suy dinh dưỡng nặng (không); trẻ bình thường đạt 93% trở lên. Cao hơn so với cân nặng. Thấp còi độ 1 đạt dưới 7%,
- Đạt thành tích cao trong các Hội thi (Có giải)
- Không vi phạm các quy chế chuyên môn. Không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo. Đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ trong nhóm lớp.
- Tham gia đầy đủ các phong trào và các cuộc vận động, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Căn cứ vào tiêu chuẩn của trường: Tập thể lao động xuất sắc.
5/ Tiêu chuẩn xếp lớp tiên tiến:
- Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao đầu năm. Số lượng đạt 100%. Nề nếp lớp tốt;
Chất lượng đạt 92% trở lên.
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 7%, giảm so với đầu năm. Không có trẻ suy dinh dưỡng nặng và thấp còi độ 2. Đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ trong nhóm lớp.
- Có thành tích trong các Hội thi (Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Trường, cấp huyện....)
- Không vi phạm các quy chế chuyên môn, Không vi phạm phẩm chất nhà giáo
- Tham gia đầy đủ các phong trào và các cuộc vận động
6/ Lớp khá:
- Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao đầu năm. Số lượng đạt 100%. Nề nếp lớp khá; Chất lượng đạt 90% trở lên.
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm so với đầu năm, trẻ bình thường đạt 92% trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng nặng và thấp còi độ 2. Đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ trong nhóm lớp.
- Không vi phạm các quy chế chuyên môn. Không vi phạm phẩm chất nhà giáo
- Tham gia đầy đủ các phong trào và các cuộc vận động
II.VỀ DANH HIỆU CÁ NHÂN:
1. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.
- Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu CSTĐCS.
- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;
- Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân có
tác dụng ảnh hưởng đối với tỉnh do Hội đồng Khoa học, sáng kiến của tỉnh xem xét, công nhận.
2. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lao động tiên tiến.
- Có sáng kiến cải tiến kỷ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động; tăng hiệu quả công tác, được Hội đồng khoa học xếp loại khá trở lên.       
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học.
- Có kế hoạch, chương trình tự học để nâng cao trình độ chuyên môn. Có chứng chỉ ngoại ngữ B, tin học B trở lên. Áp dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý.
- Nếu là Đảng viên phải là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, còn Đoàn viên là Đoàn viên ưu tú.
- Thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động.
- Xếp chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt loại tốt 3 lĩnh vực.
          - Đạt giáo viên giỏi cấp huyện trong năm học hoặc năm liền kề.
- Năng động tham gia các phong trào VN-TDTT trong nhà trường.
- Thông tin 2 chiều kịp thời, chính xác.
- Mỗi tháng có 2 – 3 tin bài đăng trên website của trường
- Có thành tích trong các Hội thi (Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Trường,  cấp huyện....)
3. Danh hiệu lao động tiên tiến.
- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của nhà trường và địa phương đề ra, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành và đơn vị phát động.
- Huy động số lượng đảm bảo chỉ tiêu nhà trường giao.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ.
- Có đạo đức lối sống lành mạnh.
- Nếu là Đảng viên phải là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn Đoàn viên là Đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đạt chuẩn về trình độ đào tạo;
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và của  nhà trường như: soạn bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá trẻ, đảm bảo ngày công làm việc theo qui định
- Có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Quan tâm giúp đỡ học sinh cá biệt, chăm lo giúp đỡ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật hoà nhập.
- Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
- Chất lượng đảm bảo theo vùng chỉ đạo 94%
- Lớp được xếp lớp tiên tiến.
- Kết quả đánh giá, xếp loại GV đạt từ loại khá trở lên.
- Mỗi tháng có 1 – 2 tin bài đăng trên website của trường
 4. Hoàn thành nhiệm vụ:
- Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, đạt năng suất chất lượng theo yêu cầu
- Ngày công đảm bảo vì lý do chính đáng.
- Không vi phạm chuyên môn.
- Không vi phạm các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
- Thực hiện tốt cuộc vận động: "Hai không" với 4 nội dung. Cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
- Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ xếp loại đạt tiêu chuẩn.
- Năng lực xếp loại TB. Trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn. Hồ sơ đạt loại khá trở lên.
- Chấp hành đúng thời gian trong qui định dạy học.
- Có ý thức đoàn kết, thẳng thắn, trung thực.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào. hoạt động của ngành, của trường tổ chức.
              4/ Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.
- Là những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kế hoạch hóa gia đình, vi phạm quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động bị phê bình trở lên, vi phạm những điều giáo viên không được làm, điều lệ trường Mầm non, quy chế nuôi dạy trẻ.       
 
 
 CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                           HIỆU TRƯỞNG
                   
 
 
 
  Nguyễn Thị Huyền Trang                                           Hoàng Thị Cúc
 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website