Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 62
  • Hôm nay: 13228
  • Tháng hiện tại: 19225
  • Tổng lượt truy cập: 7694469

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016-2017

Đăng lúc: Thứ năm - 19/04/2018 10:18 - Người đăng bài viết: Võ Văn Bằng
Căn cứ điều lệ trường mầm non quy định tại Quyết Định số 14/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 07/4/2008;
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT”;
Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008” và Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010;
 Thông tư số 09/TT-BGD7ĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT- BGD&ĐT và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011;
C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ tr­êng, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc cña tõng gi¸o viªn. Hiệu trưởng trường mầm non Lâm Thủy ph©n c«ng phần hành cho CB, GV, NV nh­ sau:
I.  Đối với Ban giám hiệu: 
1. §/c Hoàng Thị Cúc : HT  Phô tr¸ch chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng chung cña nhµ tr­êng. Cô thÓ: Trùc tiÕp tham m­u x©y dùng CSVC, X©y dùng kÕ ho¹ch chỉ đạo ho¹t ®éng toµn diÖn cña nhµ tr­êng trong suèt n¨m häc, chØ ®¹o, qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cña nhµ tr­êng, chØ ®¹o c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra chuyªn m«n cña nhµ tr­êng. Duyệt tất cả các kế hoạch, báo cáo của các thành viên chỉ đạo các mảng theo sự phân công; Thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho CB, GV, NV. ChØ ®¹o chung c«ng t¸c phæ cËp, Trưởng ban biên tập Website của trường; chỉ đạo các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh; CTH§ thi ®ua nhµ tr­êng, Trưởng ban kiểm kê tài sản; Tr­ëng ban phßng ch¸y ch÷a ch¸y; Tr­ëng ban AT tr­êng häc; Tr­ëng ban phßng chèng b·o lôt. Phụ trách cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Phụ trách cụm Xà Khía.
 2. §/c Nguyễn Thị Hiên PHT- CTCĐ;  Phụ trách công tác Dinh dưỡng -Phó trưởng ban kiểm kê tài sản; Phô tr¸ch các hoạt động và các phong trào, Chỉ đạo mảng trường học thân thiện học sinh tích cực. Phụ trách tham mưu mảng CSVC của nhà trường, chịu tr¸ch nhiÖm ChØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n Khèi nhà trẻ, Dinh dưỡng, Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng. Xây dựng các kế hoạch theo mảng phụ trách, xử lý các văn bản liên quan đến các phần hành đảm nhiệm. Phối hợp chỉ đạo các hội thi. Båi d­ìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn, KiÓm  tra, thanh tra, dù giê c¸c líp. Tham m­u, gióp viÖc cho ®ång chÝ HT trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc. Phó CTHĐTĐ; Phụ trách các phong trào, P tr­ëng ban AT tr­êng häc. Phó trưởng ban PCC;  PTB Phòng chống bão lụt. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng ủy quyền. Xử lý các công văn liên quan đến các phong trào và các cuộc vân động. Phụ trách cụm Chút Mút, Tân Ly.
3Đ/c Lê Thị Lộc PHT:  Phụ trách công tác chuyên môn. ChØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n cña Khèi Mẫu giáo. Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên. Phụ trách chỉ đạo các hội thi, phối hợp chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và các phong trào. Xây dựng các kế hoạch theo mảng phụ trách, xử lý các văn bản liên quan đến các phần hành đảm nhiệm; phụ trách y tế. X©y dùng kÕ ho¹ch chØ ®¹o chuyªn m«n cho gi¸o viªn, KiÓm tra, thanh tra, dù giê c¸c líp. Phụ trách công tác PCGDTE 5 tuổi; Tham m­u, gióp viÖc cho ®ång chÝ HT, P tr­ëng ban phßng ch¸y ch÷a ch¸y; Phó ban phßng chèng b·o lôt; PTB an toàn trường học. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng ủy quyền. Thành viên HĐTĐKT.  Xử lý các công văn liên quan đến chuyên môn. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng ủy quyền. Phụ trách cụm Bạch Đàn, Bản Mới.
II. Đối với nhân viên hành chính:
1. Đ/c  Võ Văn Bằng- Kế tóan; Kiªm tæ tr­ëng tæ hµnh chÝnh v¨n phßng, Tham m­u, gióp viÖc cho HiÖu tr­ëng về tài chính, chế độ chính sách. NhËn và xử lý c¸c lo¹i b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, đội ngũ ®óng kÞp thêi víi thêi gian quy ®Þnh, tham m­u thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh, chế độ chính sách cho trẻ, CB, GV, NV; phối hợp thực hiện công tác GDPC; kiÓm kª tµi s¶n hµng n¨m, lập và qu¶n lý hå s¬ chøng tõ tµi chÝnh. Thµnh viên ban phßng chèng lôt b·o, ban phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc khác HiÖu tr­ëng giao. Phụ trách tu sửa CSVC, hệ thống điện-nước, thông tin truyền thông cùng đ/c Huyền. Phụ trách công tác quản trị mạng của nhà trường.  Cùng với Đ/c Yến theo dõi chế độ ăn của trẻ, lập phiếu thu, chi tiền ăn hàng ngày của trẻ, làm hồ sơ bếp bán trú.
2 . Đ/c Nguyễn Thị Huyền: Tổ phó tổ hành chính, Nh©n viªn v¨n phßng, Th­ ký Héi ®ång, Phụ tr¸ch c«ng t¸c v¨n phßng, xö lý c¸c th«ng tin ®i vµ ®Õn, phô tr¸ch c«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷ c¸c lo¹i hå s¬, v¨n b¶n cÇn thiÕt. Phụ trách mảng môi trường khuôn viên, xây dựng trường học thân thiện. Phô tr¸ch c«ng t¸c phæ cËp.
 - B¶o qu¶n c¸c ®å dïng trang thiÕt bÞ cña v¨n phßng nhµ tr­êng. Gi÷ con dÊu cña nhµ tr­êng, M¸y chiÕu ®a n¨ng vµ c¸c trang thiÕt bÞ v¨n phßng. Thực hiện công tác thông tin, truyền thông của trường. Thư ký hội đồng thi đua. Thµnh viên ban phßng ch¸y ch÷a ch¸y, ban Phßng chèng b·o lôt. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc khác HiÖu tr­ëng giao.
3. Đ/c Lê Thị Ngọc Yến:  Nh©n viªn y tÕ, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Kiểm tra giám sát VSATTP, VSMT hàng ngày. Thủ quỷ, Phụ trách mảng xây dựng môi trường thân thiện, bảo quản các đồ dùng đồ chơi ngoài trời.
III. Đối với giáo viên                                    
1. Đ/c Lê Thị Hường: GV dạy lớp MG Nhỡ Xà Khía. Phối  hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh ở lớp. . Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.  
2. Đ/c Hồ Thị Thi: Phụ trách nhóm trẻ bản Mới, TTCM khối lớn + NT, phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, phân công phần hành cho các thành viên trong tổ khi tổ chức các hoạt động của tổ. Tham gia kiểm tra, dự giờ đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục. Phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phối hợp với các tổ, Công đoàn, Hội cha mẹ học sinh thông báo kịp thời những vướng mắc với lãnh đạo nhà trường. Phụ trách các cuộc vận động vận các phong trào cùng đ/c Lộc. Thành viên ban phòng chống bão lụt. Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2017-2018.
 3. Đ/c Hoàng Thị Hoài: Giáo viên chính phụ trách Lớp MG Lớn Tân Ly. TPCM khối Lớn+Nhà trẻ; Giúp việc cho đ/c Tổ trưởng về công tác chuyên môn, phối hợp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của tổ, kiểm tra dự giờ, khảo sát đánh giá chất lượng các lớp, thực hiện một số công việc chuyên môn do Tổ trưởng phân công. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của lớp. Phụ trách các hoạt động VHVN- TDTT, dẫn chương trình các ngày hội ngày lễ của trẻ. Thành viên phụ trách phòng bão lụt. Phối  hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh của lớp. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công. Phụ trách cụm Tân Ly.
 4. Đ/c Hồ Thị Thảo:  Giáo viên dạy lớp mẫu giáo Nhỡ bản xà Khía, Tổ trưởng CM khối Bé+Nhỡ. Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, phân công phần hành cho các thành viên trong tổ. Tham gia kiểm tra, dự giờ đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục. Thông báo kịp thời những vướng mắc xảy ra trong tổ với lãnh đạo nhà trường, phụ trách mảng xây dựng môi trường học thân thiện. Thành viên Ban công tác phòng chống bão lụt, ATTH. Thành viên Hội đồng thi đua năm học 2017-2018. Phụ trách cụm Xà Khía.
5. Đ/c Trần Thị Lưu: Giáo viên dạy nhóm trẻ Bản Mới, tổ chức thực hiện các hoạt động của nhóm, hiện các nhiệm vụ nhà trường phân công. Phối hợp với Phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, nắm bắt thông tin và phản ánh lên nhà trường kịp thời chính xác.
6. Đ/c Ngô Thị Hồng Nhị: Giáo viên dạy lớp mẫu giáo Lớn Eo Bù; Phụ trách các hoạt động của các nhóm lớp, thực hiện các nhiệm vụ mà tổ trưởng, tổ phó phân công, thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
7. Đ/c Trần Thị Thu: Giáo viên dạy nhóm trẻ 24 – 36 tháng Bản Bạch Đàn. Phối kết hợp với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công..
8. Đ/c Hoàng Thị Tìm:   Giáo viên dạy nhóm Lớp MG Lớn cùng cô Nhị, thực hiện các phần hành theo sự phân công ở các mảng hoạt động. 
9. Đ/c Hồ Thị Phương: Giáo viên dạy lớp Bé xà Khía, thực hiện các nhiệm vụ của lớp và các nhiệm vụ khác khi nhà trường phân công, phụ trách mảng VHVN-TDTT cùng đ/c Hoài.
10. Đ/c Hoàng Thị Nương: Giáo viên dạy lớp MG Lớn Xà Khía. Tham gia các hoạt động thực hiện các cuộc vận động và các phong trào, thành viên Ban phòng chống bão lụt, ban ATTH, PCCC thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
11. Đ/c Nguyễn Thị Giang: GV- TPCM khối Nhỡ+ Bé dạy lớp MG Nhỡ Bạch Đàn, Giúp việc cho đ/c tổ trưởng về công tác chuyên môn, phối hợp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của tổ, kiểm tra dự giờ, Khảo sát đánh giá chất lượng các lớp, thực hiện một số công việc chuyên môn do Tổ trưởng phân công. Thành viên ban phòng chống lụt bão. Phối  hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh ở lớp. Phụ trách các mảng hoạt động khác theo phân công. Thành viên Hội đồng thi đua- khen thưởng năm học 2017-2018. Phụ trách cụm Bạch Đàn.
12. Đ/c Hoàng Thị Thanh: Dạy lớp MG Nhỡ Tân Ly Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
13.Đ/c Đoàn Thị Hoài: Giáo viên dạy nhóm trẻ Chút Mút. Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
14. Đ/c  Lê Thị Phương: Giáo viên dạy lớp MG bé xà Khía. Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.  
15. Lê Thị Hoài: Giáo viên dạy lớp MG Lớn Xà Khía; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao
16. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Chính: Giáo viên dinh dưỡng Bản Xà Khía, có phân công phần hành cụ thể về mảng dinh dưỡng kèm theo. Thành viên ban phòng cháy chữa cháy. Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
17. Đ/c Đinh Thị Hằng - Giáo viên Dinh dưỡng tại Bản Bạch Đàn. Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
18. Đ/c Nguyễn Thị Thịnh - Nhân viên Dinh dưỡng tại Bản Eo Bù. Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
Trên đây là bản phân công phần hành của CB, GV, NV yêu cầu tất cả CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện Hiệu trưởng có thể thay đổi phần hành, vị trí công việc của một số GV, NV để phù hợp theo điều kiện thực tế của nhà trường. Bản phân công phần hành có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/9/2017 đến khi có văn bản mới thay thế.
 
Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;                                                                                 (Đã ký)
- Ban giám hiệu;                                                                                 
- Đăng trang Web của trường;
- Lưu VP.                             
                                                                                               Hoàng Thị Cúc
 
                                                                            
 
                                                                                      
 
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website