Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 47
  • Khách viếng thăm: 39
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 1633
  • Tháng hiện tại: 29379
  • Tổng lượt truy cập: 9587955

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH CÔNG TÁC TRONG ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2019-2020

Đăng lúc: Thứ ba - 01/10/2019 21:42 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
     PHÒNG GD&ĐT LỆ THUỶ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
   Số: 62/QĐ-HT                                     Lâm Thủy, ngày 30 tháng 9 năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công phần hành công tác trong trường mầm non Lâm Thủy
 năm học 2019 - 2020
 
   
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THUỶ
Căn cứ điều lệ trường mầm non quy định tại Quyết Định số 14/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 07/4/2008;
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT”;
Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/4/2008” và Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010;
 Thông tư số 09/TT-BGD7ĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT đó được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT- BGD&ĐT và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011;
Căn cứ nghị Định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và trình độ chuyên môn, năng lực của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công phần hành công tác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên  trường Mầm non Lâm Thủy năm học 2019 – 2020 (có bảng phân công kèm theo).
Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.
Điều 3. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;                                                                              
- Lưu: VP.                                            
 
                
                                                                      Hoàng Thị Cúc
                         
 
 
 
   PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH CÔNG TÁC
                                     NĂM HỌC 2019- 2020
 (Ban hành kèm theo QĐ số:62/QĐ-HT ngày 30 tháng 9 năm 2019)
 
I.  Đối với Ban giám hiệu:
1. Đ/c Hoàng Thị Cúc : HT  Phụ trách chỉ đạo các hoạt động chung của nhà trường. Cụ thể: Trực tiếp tham mưu xây dựng CSVC, Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động toàn diện của nhà trường trong suốt năm học, chỉ đạo, quản lý tài chính, tài sản của nhà trường, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn của nhà trường. Duyệt tất cả các kế hoạch, báo cáo của các thành viên chỉ đạo các mảng theo sự phân công; Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho CB, GV, NV. Chỉ đạo chung công tác phổ cập, Trưởng ban biên tập Website của trường, ứng dụng Công nghệ thông tin; Trưởng ban phòng chống bão lụt; trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ;  Trưởng ban phòng cháy chữa cháy; Trưởng ban AT trường học, an toàn giao thông; Chỉ đạo các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh; CTHĐ thi đua nhà trường, Trưởng ban kiểm kê tài sản; Phụ trách cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Phụ trách cụm Trung tâm.
 2. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang PHT- CTCĐ;  Phụ trách công tác chuyên môn khối Nhà trẻ; Phụ trách công tác Dinh dưỡng -Phó trưởng ban kiểm kê tài sản; Phụ trách các hoạt động và các phong trào; phụ trách Vì sự tiến bộ phụ nữ; Chỉ đạo mảng trường học thân thiện học sinh tích cực. Phụ trách tham mưu mảng CSVC của nhà trường, Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng. Xây dựng các kế hoạch theo mảng phụ trách, xử lý các văn bản liên quan đến các phần hành đảm nhiệm. Phối hợp chỉ đạo các hội thi. Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Kiểm tra, thanh tra, dự giờ các lớp. Tham mưu, giúp việc cho đồng chí HT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học. Phó CTHĐTĐ; Phụ trách các cuộc vận động và phong trào, phụ trách công tác ATTT trường học; ATGT, phòng chống ma túy. Phó trưởng ban PCCC;  PTB Phòng chống bão lụt. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng ủy quyền. Xử lý các công văn liên quan đến các phong trào và các cuộc vân động. Phụ trách cụm Bạch Đàn.
3. Đ/c Lê Thị Lộc PHT:  Phụ trách công tác chuyên môn. Chỉ đạo công tác chuyên môn của Khối Mẫu giáo. Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên. Phụ trách chỉ đạo các hội thi, phối hợp chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và các phong trào; phụ trách đưa Hò khoan Lệ Thủy vào trường học. Xây dựng các kế hoạch theo mảng phụ trách, xử lý các văn bản liên quan đến các phần hành đảm nhiệm; phụ trách y tế. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn cho giáo viên, Kiểm tra, thanh tra, dự giờ các lớp. Phụ trách công tác PCGDTE 5 tuổi; Tham mưu, giúp việc cho đồng chí HT, phụ trách biên tập tin bài. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng ủy quyền. Thành viên HĐTĐKT.  Xử lý các công văn liên quan đến chuyên môn và phần hành đảm nhiệm. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng ủy quyền. Phụ trách cụm Eo Bù.
II. Đối với nhân viên hành chính:
1. Đ/c  Võ Văn Bằng- Kế toán; Kiêm tổ trưởng tổ văn phòng, Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về tài chính, chế độ chính sách. Nhận và xử lý các loại báo cáo về công tác tài chính, đội ngũ đúng kịp thời với thời gian quy định, tham mưu thực hiện công tác tài chính, chế độ chính sách cho trẻ, CB, GV, NV; phối hợp thực hiện công tác PCGD; KĐCL kiểm kê tài sản hàng năm, lập và quản lý hồ sơ chứng từ tài chính. Thành viên ban phòng chống lụt bão, ban phòng cháy chữa cháy.  Thành viên hội đồng thi đua khen thưởng. Thực hiện các công việc khác Hiệu trưởng giao. Phụ trách tu sửa CSVC, hệ thống điện-nước, thông tin truyền thông cùng đ/c Yến. Phụ trách công tác quản trị mạng của nhà trường.  Cùng với Đ/c Yến theo dõi chế độ ăn của trẻ, lập phiếu thu, chi tiền ăn hàng ngày của trẻ, làm hồ sơ bếp bán trú.
Kiêm công tác văn phòng; xử lý các thông tin đi và đến, phụ trách công tác văn thư lưu trữ các loại hồ sơ, văn bản cần thiết.
 2 . Đ/c Lê Thị Ngọc Yến:  
Nhân viên y tế, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Kiểm tra giám sát VSATTP, VSMT hàng ngày. Bảo quản các đồ dùng trang thiết bị của văn phòng nhà trường, loa máy và các trang thiết bị văn phòng. Thực hiện công tác thông tin, truyền thông của trường. Phụ trách mảng xây dựng môi trường thân thiện, kiểm tra, bảo quản các đồ dùng đồ chơi ngoài trời. Thư ký Hội đồng; Thư ký hội đồng thi đua. Thành viên ban phòng cháy chữa cháy, ban Phòng chống bão lụt. Thực hiện các công việc khác Hiệu trưởng giao.
III. Đối với giáo viên                                    
1. Đ/c Hoàng Thị Hoài: TTCM khối Nhỡ-lớn. Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, phân công phần hành cho các thành viên trong tổ. Tham gia kiểm tra, dự giờ đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục. Thông báo kịp thời những vướng mắc xảy ra trong tổ với lãnh đạo nhà trường, phụ trách mảng xây dựng môi trường học thân thiện. Thành viên Ban công tác phòng chống bão lụt, ATTH. Thành viên Hội đồng thi đua năm học 2019-2020. Phụ trách khối Lớn. Phụ Trách VHVN-TDTT. Dẫn chương trình ngày hội ngày lễ.
GV dạy lớp MG Lớn cụm Tăng Ký. Phối  hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh ở lớp. Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.  
2. Đ/c Hồ Thị Phương: Giáo viên dạy lớp Nhỡ cụm Bạch Đàn cùng đồng chí Thi, thực hiện các nhiệm vụ chủ nhiệm lớp và các nhiệm vụ khác khi nhà trường phân công, phụ trách cụm Bạch Đàn. Thông báo kịp thời những vướng mắc xảy ra trong cụm với lãnh đạo nhà trường.
3. Đ/c Nguyễn Thị Lệ Giang: Phụ trách Lớp Bé  cụm Trung tâm, TTCM khối Bé + NT+DD, phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, phân công phần hành cho các thành viên trong tổ khi tổ chức các hoạt động của tổ. Tham gia kiểm tra, dự giờ đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục. Phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phối hợp với các tổ, Công đoàn, Hội cha mẹ học sinh thông báo kịp thời những vướng mắc với lãnh đạo nhà trường. Phụ trách các cuộc vận động vận các phong trào cùng đ/c Trang. Thành viên ban phòng chống bão lụt. Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2019-2020. Phụ trách chuyên môn khối Bé.
 4. Đ/c Hồ Thị Thảo: Giáo viên chính phụ trách lớp MG Nhỡ cụm Eo Bù. TPCM khối Lớn+Nhỡ; Giúp việc cho đ/c Tổ trưởng về công tác chuyên môn, phối hợp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của tổ, kiểm tra dự giờ, khảo sát đánh giá chất lượng các lớp, thực hiện một số công việc chuyên môn do Tổ trưởng phân công. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của lớp. Thành viên phụ trách phòng chống bão lụt. Phối  hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh của lớp. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công. Phụ trách khối Nhỡ. Phụ trách cụm Eo Bù, báo cáo kịp thời những vướng mắc của cụm vầ lãnh đạo nhà trường.
 5. Đ/c Trần Thị Lưu:  Giáo viên chính dạy nhóm trẻ 24-36 tháng Trung tâm, Tổ phó CM khối Bé+NT+DD. Phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ. Tham gia kiểm tra, dự giờ đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục. Thông báo kịp thời những vướng mắc xảy ra trong tổ với lãnh đạo nhà trường, phụ trách mảng xây dựng môi trường học thân thiện. Thành viên Ban công tác phòng chống bão lụt, ATTH. Thành viên Hội đồng thi đua năm học 2018-2019. Phụ trách khối Nhà trẻ.
6. Đ/c Nguyễn Thị Huyền: Giáo viên dạy lớp MG Bé Trung tâm, tổ chức thực hiện các hoạt động của lớp, hiện các nhiệm vụ nhà trường phân công. Phối hợp với Phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, nắm bắt thông tin và phản ánh lên nhà trường kịp thời chính xác.
7. Đ/c Trần Thị Thu: Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ Trung tâm. Phối kết hợp với phụ huynh trong mọi hoạt động cùng đồng chí Hường, thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công..
8. Đ/c Hoàng Thị Tìm: Giáo viên dạy nhóm trẻ Trung tâm, tổ chức thực hiện các hoạt động của lớp cùng đồng chí Lưu, thực hiện các nhiệm vụ nhà trường phân công. Phối hợp với Phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, nắm bắt thông tin và phản ánh lên nhà trường kịp thời chính xác.
9.  Đ/c Hoàng Thị Nương: Giáo viên dạy nhóm trẻ Bạch Đàn cùng đồng chí Đ.Hoài. Tham gia các hoạt động thực hiện các cuộc vận động và các phong trào, thành viên Ban phòng chống bão lụt, ban ATTH, PCCC thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
10. Đ/c Lê Thị Hường. Giáo viên chính dạy lớp MG Nhỡ Tăng Ký. Phối  hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh ở lớp. Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
11. Đ/c Nguyễn Thị Thanh: Dạy lớp MG Lớn cụm Tăng Ký cùng đồng chí H.Hoài. Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
12.Đ/c: Đoàn Thị Hoài: Giáo viên chính dạy nhóm trẻ 24-36 tháng cụm Bạch Đàn. Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
13. Đ/c: Lê Thị Phương: Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ Eo Bù cùng đồng chí Thảo. Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.  
14. Đ/c:Lê Thị Hoài: Giáo viên chính dạy lớp MG Nhỡ cụm Tăng Ký; Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công. Phụ trách mảng xây dựng môi trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao
15. Đ/c: Trương Thị Phương Thảo : Giáo viên dạy lớp mẫu giáo Nhỡ Trung tâm cùng với đồng chí L.Hoài; Phụ trách các hoạt động của các nhóm lớp, thực hiện các nhiệm vụ mà tổ trưởng, tổ phó phân công, thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
16. Đ/c: Hồ Thị Thi: Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ cụm Bạch Đàn cùng đồng chí H.Phương. Phụ trách các hoạt động của lớp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong mọi hoạt động thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
17.Đ/c Nguyễn Thị Hồng Chính: Giáo viên lớp MG Bé Tăng Ký, kiêm giáo viên dinh dưỡng cụm Tăng Ký, có phân công phần hành cụ thể về mảng dinh dưỡng kèm theo. Thành viên ban phòng cháy chữa cháy. Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.
18. Đ/c Hồ Thị Mùi - Nhân viên Dinh dưỡng tại Bản Eo Bù. Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
19. Đ/c Nguyễn Thị Thịnh - Nhân viên Dinh dưỡng tại cụm Trung tâm. Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công
Trên đây là bản phân công phần hành của CB, GV, NV yêu cầu tất cả CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện Hiệu trưởng có thể thay đổi phần hành, vị trí công việc của một số GV, NV để phù hợp theo điều kiện thực tế của nhà trường. Bản phân công phần hành có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/9/2019 đến khi có văn bản mới thay thế.
 
Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;        
- Ban giám hiệu;                                                                                 
- Đăng Web của trường;
- Lưu VP.                             
                                                                                            Hoàng Thị Cúc
 
                                                                            
 
                                                                                      
  1.  
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website