Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 2408
  • Tháng hiện tại: 4151
  • Tổng lượt truy cập: 8400242

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ SỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Đăng lúc: Thứ năm - 01/11/2018 16:56 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số:   /QĐ-HT                                        Lâm Thủy, ngày 28 tháng 9 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế sử dụng và khai thác
trang thông tin điện tử (Website) của trường Mầm non Lâm Thủy
năm học 2018-2019
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
 
Căn cứ vào Chỉ thị 34/2008/CT-TTG ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường sử dụng hệ thống hộp thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước";
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-GD ngày 15/10/2008 về việc ban hành kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Căn cứ Văn băn hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT Quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường;
Theo yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền và công tác văn thư lưu trữ trong hoạt động trường học.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng và khai thác trang thông tin điện tử (Website) của trường Mầm non Lâm Thủy năm học 2018-2019.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Điều 3. Các bộ phận, các tổ chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Lâm Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG                
- Ban biên tập, tổ QT Website;                                           (Đã ký)     
- Đăng Website.  
- Lưu VP.                                                                       Hoàng Thị Cúc                                                   
 
  PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN LÂM THỦY                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       

    Số:   /QC-MNLT                                      Lâm Thủy, ngày 28 tháng 9 năm 2018
 
QUY CHẾ
Quản lý, sử dụng và khai thác trang thông tin điện tử
của trường Mầm non Lâm Thủy - Năm học 2018-2019
 
CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
        Điều 1. Trang thông tin điện tử (Website) của trường
          Trang thông tin điện tử (Website) của trường Mầm non Lâm Thủy là phương tiện tuyên truyền, giáo dục và thông tin về hoạt động của trường; là phương tiện hỗ trợ cán bộ, viên chức thuộc trường Mầm non Lâm Thủy trong việc trao đổi thông tin điện tử (website)  phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và trao đổi với phụ huynh học sinh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm nâng cao chất lượng dạy học và tổ chức hoạt động của nhà trường.
          Điều 2. Đối tượng áp dụng:
          Quy chế này được áp dụng đối với tất cả các cán bộ, viên chức, phụ huynh trường Mầm non Lâm Thủy tham gia khai thác, sử dụng trang thông tin điện tử (Website) của trường MN Lâm Thủy.
CHƯƠNG II:
TỔ CHỨC, QUẢN Lí VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (WEBSITE)
CỦA TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
 
       Điều 3: Thiết lập và vận hành Trang thông tin điện tử (Website) của trường Mầm non Lâm Thủy.
          - Trang thông tin điện tử (Website) của trường Mầm non Lâm Thủy được thiết lập theo hợp đồng số: 110418-430/KD-VDC3-DN/HĐV ngày 18/4/2011 giữa trường Mầm non Lâm Thủy và Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực III, được vận hành bởi kỹ thuật quản trị của trường Mầm non Lâm Thủy.
- Trang thông tin điện tử (Website) của trường Mầm non Lâm Thủy được đặt tên dưới dạng mnlamthuy.edu.vn;
          - Tất cả mọi tầng lớp nhân dân đều được phép khai thác thông tin không thuộc phạm vi quản lý nội bộ của trường Mầm non Lâm Thủy.
- 100% cán bộ, viên chức trực thuộc trường Mầm non Lâm Thủy quản lí đều được đăng kí sử dụng các thông tin thuộc diện quản lý nội bộ và đăng ký sử dụng hộp thư điện tử tại Website. mnlamthuy.edu.vn
          Điều 4: Trách nhiệm của  quản trị mạng
- Tổ Quản trị mạng giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý Website mnlamthuy.edu.vn, bảo đảm hệ thống Website mnlamthuy.edu.vn hoạt động được thông suốt, liên tục;
- Trách nhiệm của tổ trưởng tổ Quản trị mạng: Phân công nhiệm vụ cho tổ viên, lập kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ viên. Tổ trưởng chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động của Website.
- Trách nhiệm tổ viên phụ trách kỹ thuật mạng và kỹ thuật máy tính: Bảo đảm hoạt động thông suốt của máy tính, mạng Lan, mạng Internets. Cài đặt các phần mềm ứng dụng có liên quan đến công tác quản trị, biên tập nội dung Website.
- Trách nhiệm của tổ viên phụ trách hoạt động mạng:
+ Quản lý mật khẩu quản trị mạng, chịu trách nhiệm an toàn bảo mật của Website.
+ Thực hiện đưa tin, bài, hình ảnh lên Website theo yêu cầu của Ban biên tập.
          + Cấp cho cán bộ, viên chức trong toàn trường địa chỉ thư điện tử và mật khẩu ban đầu để khai thác và sử dụng thư điện tử và các chuyên mục thuộc phạm vi  quản lý nội bộ;
          + Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin đối với hộp thư điện tử; quản lý quyền truy cập của đơn vị, cán bộ, viên chức;
          + Tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, viên chức trong toàn trường khai thác, sử dụng hệ thống hộp thư điện tử, sử dụng Website.
          + Căn cứ vào kế hoạch hàng năm, lập dự toán kinh phí cho việc quản lý, xây dựng và phát triển Website trình Hiệu trưởng phê duyệt.
         Điều 5: Trách nhiệm của ban biên tập Website mnlamthuy.edu.vn
- Biên tập viên  Website “mnlamthuy.edu.vn” có nhiệm vụ: Nhận bài, kiểm tra, xét duyệt, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các tin bài, hành ảnh của CBVC, học sinh và các lực lượng xã hội tham gia xây dựng nội dung Website “mnlamthuy.edu.vn”. Lựa chọn các tin bài, hình ảnh phù hợp chuyển Trưởng ban biên tập phê duyệt và quyết định cho đăng trên các chuyên mục của Website. Lưu trữ đầy đủ tất cả những tin, bài gửi đăng.
- Nguyên tắc biên tập: Bảo đảm tính nguyên bản về nội dung và hàm ý bài viết gốc.
- Phó Trưởng Ban biên tập có nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ biên tập viên theo phân công, soát duyệt, quyết định và chuyển những tin bài được đăng cho quản trị mạng đăng Website “mnlamthuy.edu.vn”.
- Trưởng Ban biên tập có nhiệm vụ:
  + Định hướng nội dung, chủ đề bài viết của cộng tác viên và chịu trách nhiệm trước pháp Luật về nội dung trang Website. Khuyến khích động viên kịp thời với những tác giải có bài viết hay có chất lượng.
  + Hướng dẫn Ban biên tập về nghiệp vụ biên tập, kiểm tra công tác biên tập của các biên tập viên, kiểm tra các thông tin được đăng để chỉnh đốn nội dung Website và chỉnh đốn công tác quản trị mạng.
Điều 6: Cá nhân sử dụng Website mnlamthuy.edu.vn có trách nhiệm.
 - Viết, sưu tầm tin bài, hình ảnh đóng góp xây dựng Website mnlamthuy.edu.vn. Nội dung, tin, bài phải phù hợp pháp luật cho phép, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và thân thiện. Người viết phải chịu trách nhiệm về độ chính xác, trung thực của thông tin và bản quyền về bài viết của mình.
          - Bài viết, hình ảnh gửi đăng Website phải được đánh máy bằng phom chữ Times New Roman gửi qua hộp thư nội bộ của Ban biên tập với tên file “Bai gui dang Web –Tên người gửi, đuôi file”
          - Cán bộ, viên chức nhà trường theo chức vụ, phần hành được phân công có trách nhiệm viết, sưu tầm tin bài, hình ảnh để xây dựng nội dung chuyên mục thuộc phần hành công tác.
- Cán bộ và viên chức, cá nhân muốn khai thác sử dụng hộp thư điện tử phải đăng ký và có trách nhiệm khai thác, sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử, phù hợp với các quy định của pháp luật; chỉ chuyển qua hộp thư điện tử những thông tin được pháp luật cho phép; tự chịu trách nhiệm về nội dung thư điện tử của mình trước pháp luật; tuân thủ sự hướng dẫn của quản trị mạng; khi gặp sự cố về hệ thống thư điện tử phải báo ngay cho Quản trị mạng để kịp thời khắc phục sửa chữa.
Điều 7: Những hành vi bị nghiêm cấm
          - Không viết, đăng những tin bài, hình ảnh gây mất đoàn kết nội bộ.
- Chuyển những thông tin liên quan đến công tác bảo mật của đơn vị, của nhà nước, những thông tin trái với thuần phong mỹ tục, những thông gây kích động hoặc chia rẽ đoàn kết nội bộ, những thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác và những thông tin bị pháp luật nghiêm cấm khác.
          - Cho người khác sử dụng mật khẩu của mình để sử dụng vào những việc trái quy định của pháp Luật;
          - Tự ý truy cập vào hộp thư của người khác;
          - Phát tán thư rác (Spam) hoặc các thư điện tử có nội dung không lành mạnh, những nội dung bị pháp luật nghiêm cấm.
 
CHƯƠNG III:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Điều 8: Xử lý vi phạm.
 Cán bộ, công chức, viên chức nào trong đơn vị vi phạm Quy chế này đều bị xử lý theo quy định của pháp luật và quy chế xữ lý vi phạm của đơn vị.
          Điều 9: Tổ chức thực hiện.
 Trách nhiệm xây dựng trang thông tin điện tử mnlamthuy.edu.vn được đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua trong từng tháng, học kỳ và năm học của tập thể và cá nhân thuộc trường Mầm non Lâm Thủy quản lý.
Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc cần báo cho Quản trị Website nhà trường để tổng hợp và trình trưởng ban biên tập xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp./.
 
Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG                
- Ban biên tập, tổ QT Website;                              
- Đăng Website.                                                              (Đã ký)
- Lưu VP.                                                                                        
                                                                               Hoàng Thị Cúc  
                                                                                    
 
                                                                      

Tác giả bài viết: Lê Thị Lộc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website