Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 97
  • Khách viếng thăm: 94
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 12953
  • Tháng hiện tại: 12953
  • Tổng lượt truy cập: 9237288

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON

Đăng lúc: Thứ năm - 05/12/2019 09:17 - Người đăng bài viết: Hoàng Thị Cúc
    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MN LÂM THỦY                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:     /QĐ- HT                                   Lâm Thủy, ngày 25 tháng 10  năm 2019                               
                                        
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy tắc ứng xử trong trường mầm non
Năm học 2019 - 2020
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
          Căn cứ Luật Viên chức, Luật Công chức;
          Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức Nhà giáo;    
          Căn cứ Văn bản Hơp nhất số 04/VBHN ngày 24/12/2015 về  Điều lệ trường Mầm non; 
Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
Căn cứ Thông tư số 06/2019/TTBGD&ĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
          Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị trường MN Lâm Thủy,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quy tắc ứng xử trong trường MN Lâm Thủy năm học 2019 - 2020;
            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Lâm Thủy và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Đăng trang website của trường (t/h);
- Lưu VP.                                                                   
                                                                                                   Hoàng Thị Cúc 
 
 
 
  
     PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG MN LÂM THỦY                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
 
 
QUY ĐỊNH
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG MẦM NON LÂM THỦY
(Ban hành theo Quyết định số:76/QĐ-MN ngày 25 tháng 10 năm 2019
của Hiệu trưởng trường Mầm non Lâm Thủy)
 
Chương I     
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về chuẩn mực đạo dức nhà giáo và quy tắc ứng xử của đội ngủ, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong thi hành nhiệm vụ, công vụ trong quan hệ với đồng nghiệp, với trẻ, phụ huynh và trong xã hội; quy tắc ứng xửu văn hóa được áp dụng trong thời gian công tác tại trường và ngoài xã hội.
2. Đối tượng áp dụng là tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ của trường mầm non Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm học 2019-2020.
Điều 2. Mục đích xây dựng quy tắc ứng xử đối với cán bộ, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
1. Quy định các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử của cán bộ, nhà giáo khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp, với trẻ, với phụ huynh và trong quan hệ xã hội.
2. Là căn cứ để nhà trường xử lý trách nhiệm khi cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm các chuẩn mực đạo đức và xử sự trong thực hiện nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác, đồng thời là căn cứ để đánh giá, xếp loại và giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
3. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và các mối quan hệ công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác phòng, chống tham nhũng.
4. Là căn cứ để đánh giá, khen thưởng và xếp loại hàng năm.
 
Chương II
NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG
 Điều 3. Quy tắc ứng xử chung
1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động.
2. Thực hiện tốt lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ người khác.
3. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.
4. Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc; phụ huynh và khách đến trường phải phù hợp với môi trường giáo dục.
5. Không sử dụng trang phục gây phản cảm.
6. Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.
7. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc những hình ảnh trái đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.
8. Không gian lận, dối trá, vu khống, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.
9. Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.
Điều 4. Ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, yêu thương, trách nhiệm, bao dung, tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ trẻ. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành.
2. Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.
3. Ứng xử với cha mẹ trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.
4. Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
Điều 5. Ứng xử của giáo viên
1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học.
2. Ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý.
3. Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.
4. Ứng xử với cha mẹ trẻ: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.
5. Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
Điều 6. Ứng xử của nhân viên
1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ. Không gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực.
2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác; chấp hành các nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết, vụ lợi.
3. Ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm.
4. Ứng xử với cha mẹ trẻ và khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
Điều 7. Ứng xử của khách đến cơ sở giáo dục
1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực.
2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.
CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
Điều 8. Đối với Ban giám hiệu nhà trường
          Xây dựng Quy tắc ứng xử, công khai Quy tắc này tại trang web của trường và quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đúng các quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện Quy tắc ứng xử.
          Việc thực hiện Quy tắc ứng xử được lồng vào các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; đánh giá, kiểm điểm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, kiểm tra, đánh giá xếp loại thi đua, đánh giá xếp loại công chức, viên chức, đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp.
          Điều 9. Đối với Cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động
Nghiêm túc thực hiện, nếu vi phạm các quy định tại Quy tắc này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
          Trên đây là Quy tắc ứng xử trong trường mầm non Lâm Thủy, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Đăng trang website của trường (t/h);
- Lưu VP.                                                                   
                                                                                              Hoàng Thị Cúc 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Cúc
Nguồn tin: HT trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website