Rss Feed

Danh mục

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 109
  • Khách viếng thăm: 108
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 467
  • Tháng hiện tại: 11588
  • Tổng lượt truy cập: 9134324

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Nguyễn Quang Mười
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi, đối tượng thực hiện. Quy chế này quy định nội dung thực hiện chăm sóc – giáo dục trẻ của cán bộ giáo viên, các tổ chuyên môn, bộ phận được giao nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường; Quy định cơ cấu tổ chức chuyên môn trong nhà trường.

Đăng lúc: 17-04-2018 11:49:28 PM | Đã xem: 816 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOÀN-NHÀ TRƯỜNG 17-18

Căn cứ Luật công đoàn và Bộ luật lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Căn cứ vào công văn số 394/CĐGDVN - BGD&ĐT quy chế thỏa thuận giữa Công đoàn giáo dục Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành giáo dục,

Đăng lúc: 17-04-2018 06:38:18 PM | Đã xem: 847 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

Quy che hoat dong cua BTTND năm học 2017-2018

Căn cứ Luật thanh tra số 22/2004/QH 11, ngày 15/6/2004, chương IV, mục 2, ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; Căn cứ điều 25 Nghị định 99/NĐ - CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của BTTND;

Đăng lúc: 17-04-2018 06:30:27 PM | Đã xem: 749 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

Quy chế, Tiêu chuẩn thi đua khen thưởng

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của nhà trường. Trường MN Lâm Thủy cụ thể hoá một số tiêu chuẩn thi đua nh¬ư sau: I/ VỀ DANH HIỆU TẬP THỂ: 1/ Tiêu chuẩn xếp loại tập thể lao động xuất sắc. + Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước; + Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; + Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó xét danh hiệu lao động tiên tiến không vượt quá 85%.

Đăng lúc: 17-04-2018 04:44:04 PM | Đã xem: 800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng tài sản nhà trường

Điều 1. Đối tượng áp dụng. 1. Tài sản của nhà trường là tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn kinh phí khác, do trường MN Lâm Thủy quản lý, khai thác và sử dụng. 2. Tài sản nhà trường giao cho các đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng cho mục đích chung của toàn trường.

Đăng lúc: 17-04-2018 04:35:12 PM | Đã xem: 995 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

Quy chế thực hiện công tác bán trú

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Ban chỉ đạo bán trú xây dựng kế hoạch bán trú và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra. Điều 2. Các đ/c trong Ban chỉ đạo cùng với GV- NV thực hiện nghiêm túc quy chế, kế hoạch đề ra. Điều 3. Giao cho đồng chí PHT làm công tác chỉ đạo bán trú: Xây dựng kế hoạch, kiểm tra định kỳ và đột xuất; giải quyết các vấn đề đột xuất của bán trú.

Đăng lúc: 17-04-2018 04:32:14 PM | Đã xem: 941 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

Quy chế sử dụng và khai thác trang thông tin điện tử (Website)

Điều 1. Trang thông tin điện tử (Website) của trường Trang thông tin điện tử (Website) của trường Mầm non Lâm Thủy là phương tiện tuyên truyền, giáo dục và thông tin về hoạt động của trường; là phương tiện hỗ trợ cán bộ, viên chức thuộc trường Mầm non Lâm Thủy trong việc trao đổi thông tin điện tử (website) phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và trao đổi với phụ huynh học sinh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm nâng cao chất lượng dạy học và tổ chức hoạt động của nhà trường.

Đăng lúc: 17-04-2018 04:24:12 PM | Đã xem: 766 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

Quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh

I. MỤC ĐÍCH - Xây dựng mối liên hệ giữa Nhà trường, Phụ huynh và Cộng đồng; - Nhà trường chia sẻ trách nhiệm với gia đình và cộng đồng để thúc đẩy và tạo điều kiện tối ưu cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ; - Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng có tác động phát huy được sức mạnh tổng hợp và huy động được các nguồn lực trong xã hội tham gia ngày càng tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

Đăng lúc: 17-04-2018 04:20:17 PM | Đã xem: 9475 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

Quy chế hoạt động của Hội đồng trường

Căn cứ Luật giáo dục sửa đổi - Bổ sung năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Căn cứ Điều lệ trường Mầm non được ban hành kèm theo QĐ số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng BGD&ĐT; Căn cứ các văn bản của ngành GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2017-2018. Trường MN Lâm Thủy đề ra Quy chế hoạt động nhà trường như sau:

Đăng lúc: 17-04-2018 04:16:23 PM | Đã xem: 4590 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

QUY CHẾ CÔNG KHAI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Quy chế này quy định về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của trường mầm non Lâm Thủy

Đăng lúc: 19-10-2017 11:06:13 AM | Đã xem: 905 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

QUY CHẾ VĂN THƯ LƯU TRỮ

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ vào công văn 260/VTLTNN - NVĐP ngày 6 tháng 5 năm 2005 của cục văn thư lưu trữ nhà nước; Căn cứ TT số 01/2011/TT- BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 hướng dẩn thể thức và kỷ thuật trình bày văn bản hành chính;

Đăng lúc: 19-10-2017 10:57:43 AM | Đã xem: 829 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ vào điều lệ trường Mầm Non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT; Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản có liên quan đến ngành học,

Đăng lúc: 19-10-2017 10:47:08 AM | Đã xem: 817 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Pháp lệnh Công chức số 01/1998/PL ngày 26 tháng 02 năm 1998 của UBTVQH; Căn cứ Quyết định 04/2000 ngày 01 tháng 2 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội;

Đăng lúc: 19-10-2017 10:37:37 AM | Đã xem: 806 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018

NỘI QUY CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non; Căn cứ hướng dẫn số 722/HD-GD&ĐT ngày 21/9/2017 của cấp học mầm non về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018; Trường mầm non Lâm Thủy xây dựng nội quy năm học 2017 - 2018 như sau:

Đăng lúc: 19-10-2017 10:22:41 AM | Đã xem: 5629 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Năm học 2017-2018
 

Liên kết website